ISSN 2149-0287
Neuropathic Pain In Patients with Ankylosing Spondylitis [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 103-107

Neuropathic Pain In Patients with Ankylosing Spondylitis

Erkan Mesci1, Nilgün Mesci2, Ercan Madenci1, Ali İhsan Kadıoğlu1
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Arş. Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the presence of a neuropathic pain component in low back pain and associated factors among patients with ankylosing spondylitis.
METHODS: Thirty patients diagnosed with ankylosing spondylitis (AS) according to the modified New York diagnostic criteria and 30 healthy controls were enrolled in this study. Along with disease activity (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) (BASDAI) and functional status (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) (BASFI), the quality of life was assessed using
the Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQoL) questionnaire. Visual analogue scale (VAS) was used to evaluate low back pain. Sedimentation rate and C- reactive protein measurements were obtained in the patients. The painDETECT questionnaire was used to determine the presence of neuropathic pain.. Electrical sensation threshold and electrical pain threshold measurements were obtained from the sacroiliac joint area and a control point on the hand for both groups.
RESULTS: PainDETECT scores were equal to or greater than 19 in 3 (10%) patients and ≥13 in 9 (30%) patients. Threshold values for electrical sensation and pain recorded from both sacroiliac joint area and hand were greater in AS group compared to those in control group. Pain VAS (used for assessment of the severity of low back pain) ratings, BASFI scores and CRP levels of patients showed a significant positive correlation with painDETECT scores (p<0.05). Significant positive associations were also found between painDETECT scores and BASDAI scores (p<0.01), erythrocyte sedimentation rate (p<0.01) and ASQoL (p<0.001) scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Low back pain has a neuropathic pain component in patients with ankylosing spondylitis. Neuropathic pain is associated with disease activity and reduced functional capacity and diminishes quality of life.

Keywords: ankylosing spondylitis, neuropathic pain, quality of life, pain threshold

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Nöropatik Ağrı

Erkan Mesci1, Nilgün Mesci2, Ercan Madenci1, Ali İhsan Kadıoğlu1
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Arş. Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ankilozan spondilitli hastalarda bel ağrısının nöropatik komponent içeriğini ve ilişkili faktörleri araştırmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya modifiye New York kriterlerine göre ankilozan spondilit (AS) tanısı konulan 30 hasta ve 30 sağlıklı kontrol alındı. Hastalık aktivitesi (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) (BASDAI), ve fonksiyonel durumun (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) (BASFI) yanı sıra Ankilozan spondilit yaşam kalitesi (Ankylosing Spondylitis Quality of Life) (ASQoL) anketi ile yaşam kalitesi değerlendirildi. Bel ağrısının şiddetinin değerlendirilmesi için görsel analog skala (visual analog scale) (VAS) kullanıldı. Hasta grubunun sedimantasyon hızı ve C-reaktif protein (CRP) ölçümleri yapıldı. Nöropatik ağrı, varlığını değerlendirmek amacı ile painDETECT anketi kullanıldı. Her iki grupta sakroiliak eklem üzerinden ve eldeki kontrol noktasından elektriksel duyusal eşik ile elektriksel ağrı eşiği ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Hastaların 3’ünde (%10) painDETECT skoru 19 ve üzerinde olup, 13 ve üzerinde olan hasta sayısı 9 (%30) olarak saptandı. AS grubunda gerek sakroiliak eklem, gerekse eldeki kontrol noktasından elde edilen duyusal eşik ve ağrı eşiği değerleri kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Hastaların bel ağrısı şiddetini değerlendirdikleri ağrı VAS değerleri, BASFI skorları ve CRP düzeyleri ile pain- DETECT skorları arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (p<0,05). BASDAI skorları (p<0,01), eritrosit sedimantasyon hızı (p<0,01) ve yaşam kalitesi (p<0,001) skorları ile painDETECT arasında da belirgin pozitif yönde ilişki olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ankilozan spondilitli hastalarda bel ağrısının nöropatik bileşeni bulunmaktadır. Nöropatik ağrı hastalık aktivitesi ve düşük fonksiyonel kapasite ile ilişkili olup, yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ağrı eşiği, ankilozan spondilit, nöropatik ağrı, yaşam kalitesi

Erkan Mesci, Nilgün Mesci, Ercan Madenci, Ali İhsan Kadıoğlu. Neuropathic Pain In Patients with Ankylosing Spondylitis. Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 103-107

Corresponding Author: Erkan Mesci
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale