ISSN 2149-0287
Hemifasiyal Spazm Olgularında Kranial MRI Bulguları [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 1-3 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.02.656

Hemifasiyal Spazm Olgularında Kranial MRI Bulguları

Eren Gözke1, Zehra Aktan1, Sıdıka Sinem Taşdemir1, Hilal Taştekin Toz1, Pelin Doğan Ak1, Burcu Seher Anıl2
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Neurology Clinic
2University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Radiology Clinic

INTRODUCTION: Clonic hemifacial spasm (HFS) is a disorder characterized by involuntary contractions of muscles innervated by facial nerve on one side of face and it negatively affects daily life. The aim of this study was to investigate cranial MRI findings in patients with HFS.
METHODS: Cranial MRI findings of 92 patients (53 female, 39 male) who have HFS were evaluated radiologically.
RESULTS: Age range and mean ages of cases were 23-81 and 55,5 ± 13,1, respectively. Cranial MRI was normal in 40 (43,4%) patients. We detected small vessel disease in 46 (50%), dolicoectasic basilar artery in 7 (7,6%), cerebral atrophy in 6 (6,5%), benign tonsillar ectopi in 2 (2,1%), arachnoid cyst in pontocerebellar angle in 1 (1,08%), pontocerebellar angle tumor in 1 (1,08%), and periventricular demyelinating plaque in 1 (1,08%) of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clonic HFS can occur due to any pathology in the course of facial nerve. In our patients cranial MRI showed direct irritation of facial nerve in only 9 (9,7%) cases (dolicoectasic basilar artery, arachnoid cyst and tumor in pontocerebellar angle). The presence of small vessel disease in half of the patients suggests relationship between atherosclerotic process and occurrence of clonic HFS.

Keywords: Clonic hemifacial spasm, facial nerve; cranial MRI

Cranial MRI Findings in Patients with Hemifacial Spasm

Eren Gözke1, Zehra Aktan1, Sıdıka Sinem Taşdemir1, Hilal Taştekin Toz1, Pelin Doğan Ak1, Burcu Seher Anıl2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Klonik hemifasiyalspazm (HFS) yüzün bir yarısında fasiyal sinir inervasyonlu kaslarda istemsiz çekilmelerin olduğu ve hastanın günlük yaşamının olumsuz olarak etkilendiği bir durumdur. Bu çalışmada klonik HFS tanısı konan olgularda kranial MR bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik olarak klonik HFS tanısı konulan 53’ü kadın (%57,6), 39’u erkek (%42,3) olmak üzere toplam 92 hastanın kraniyal MR görüntülemeleri incelendi.
BULGULAR: Olguların yaş dağılımı 23-81 ve yaş ortalaması 55,5 ± 13,1 idi. Kırk olguda (%43.4) kraniyal MR normal bulundu. Kırkaltı olguda (%50) küçük damar hastalığı ile uyumlu bulgular, 7 olguda (%7,6) dolikoektazik baziler arter, 6 olguda (%6,5) serebral atrofi, 2 olguda (%2,1) benign tonsiller ektopi, 1 olguda (%1,08) pontoserebellar köşede araknoid kist, 1 olguda (%1,08) pontoserebellar köşe tümörü, 1 olguda (%1,08) periventriküler demiyelinizan plaklar görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klonik HFS fasiyal sinirin seyri boyunca oluşan herhangi bir lezyona bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bizim olgularımızın sadece 9’unda(%9,7) kranial MR ile direkt olarak fasiyal siniri irrite eden patolojik bulgu (dolikoektazik baziler arter, pontoserebellar köşede araknoid kist, pontoserebellar köşe tümörü) gösterilebilmiştir. Olguların yarısında küçük damar hastalığının varlığı aterosklerotik sürecin klonik hemifasiyal spazmın oluşumuna zemin hazırladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Klonik hemifasial spazm, fasial sinir; kranial MRG

Eren Gözke, Zehra Aktan, Sıdıka Sinem Taşdemir, Hilal Taştekin Toz, Pelin Doğan Ak, Burcu Seher Anıl. Hemifasiyal Spazm Olgularında Kranial MRI Bulguları. Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 1-3

Corresponding Author: Eren Gözke
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale