ISSN 2149-0287
The Mechanism of Coagulation and Anticoagulant Drugs [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 71-75

The Mechanism of Coagulation and Anticoagulant Drugs

Güldem Turan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet EAH, Yoğun Bakım Eğitim Kliniği, İstanbul, Türkiye

While the hemostasis is prevention of blood loss, trombosis can be defined as uncontrolled hemostasis. The mechanisms activated to achieve hemostasis in case of vessel injury are endothelial vasoconstriction, platelet immigration and aggregation for primary hemostasis. If hemostasis can not be achieved by primary mechanisms; secondary hemostasis activated. Secondary hemostasis is provided through intrinsic and extrinsic pathways by activation of clotting proteins. There is a stabilizing effect of fibrinolytic system, which is the opposite system, in many stages of hemostasis system. Thereby the system functions in balance. In the historical development of anticoagulant drugs; heparin, warfarin, low molecular weight heparin and new generation oral anticoagulants took their place in treatment. In this article; coagulation mechanisms and anticoagulant drugs will be reviewed.

Keywords: coagulation, anticoagulant drugs; hemostasis; ICU

Koagülasyon Mekani̇zmaları ve Anti̇koagülan İlaçlar

Güldem Turan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet EAH, Yoğun Bakım Eğitim Kliniği, İstanbul, Türkiye

Hemostaz kan kaybının önlenmesiyken, tromboz kontrolsüz hemostaz olarak tanımlanabilir. Damar zedelenmesi durumunda hemostazın sağlanabilmesi için devreye giren mekanizmalar; primer hemostazda; endotel vazokonstriksiyonu, trombosit göçü ve kümelenmesidir. Hemostaz primer mekanizmalarla sağlanamazsa; sekonder hemostaz devreye girer. Sekonder hemostaz pıhtılaşma proteinlerinin devreye girmesiyle intrensek ve ekstrensek yol üzerinden sağlanmaktadır. Hemostaz sisteminin pek çok aşamasında karşıt sistem olan fibrinolitik sistemin dengeleyici etkisi bulunmaktadır. Bu sayede mekanizma bir denge içinde işlev görmektedir. Antikoagülan ilaçlar tarihsel gelişimleri içinde heparin, warfarin, düşük molekül ağırlıklı heparin ve yeni kuşak oral antikoagülanlar olarak tedavide yerlerini almışlardır. Bu makalede; koagülasyon mekanizmaları ve antikoagülan ilaçlar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: koagü, lasyon; antikoagülan ilaçlar; hemostaz; yoğun bakım

Güldem Turan. The Mechanism of Coagulation and Anticoagulant Drugs. Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 71-75

Corresponding Author: Güldem Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale