ISSN 2149-0287
Clinical Outcomes of Postmenopausal Patients With Insufficient Sample From Endometrial Biopsy [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 54-59

Clinical Outcomes of Postmenopausal Patients With Insufficient Sample From Endometrial Biopsy

Mehmet Akif Sargın1, Murat Yassa1, Adnan Somay2, Emrah Ergun1, Emrah Orhan1, Niyazi Tuğ1
1Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Patoloji Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Dilatation&curettage, aspiration biopsy with Pipelle and hysteroscopic biopsy are oftenly used as uterine sampling procedures. Office endometrial biopsy with Pipelle has advantages over dilatation&curettage and hysteroscopy with regard to time, cost, patient comfort and required anesthesia. Insufficient tissue sampling can be seen in postmenopausal patients, technical difficulties and particularly in existance of localised lesions such as polyps. In this study, clinical results of postmenopausal patients whom pathological diagnosis was unsuccessful due to insufficient endometrial tissue sampling are evaluated.
METHODS: Medical records of 161 postmenopausal patients who have underwent to endometrial biopsy and resulted with “insufficient tissue sampling” between January 2014 and May 2016 were retrospectively analyzed. Descriptive statistical analyzes were performed and defined with mean±standart deviation.
RESULTS: Insufficient material was found %5.9 in our clinical practice. The mean endometrial thickness was 6,88 ± 3,76 mm and endometrial thickness were ≤4mm in 104 (%64.5) patients. The most common first endometrial biopsy indications were postmenopausal bleeding (n: 85,%52.7) and postmenopausal asymptomatic endometrial thickness (n: 39,%24.2). Secondary endometrial biopsy was performed to 69 (%43) patients. Among those, endometrial cancer was not found in any patients. The most common pathologic diagnosis was atrophic/inactive endometrium (n=34, %49.2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endometrial cancers are the most common gynecological malignancies. Early and accurate diagnosis is important for the prognosis. We therefore suggest that a proper endometrial biopsy should be repeated to exclude malignancy in patients who were pathologically defined as insufficient tissue sampling for diagnosis.

Keywords: endometrial biopsy, atrophic endometrium; inactive endometrium; insufficient tissue sampling

Postmenapozal Hastalarda Endometriyal Biyopsi Patoloji Sonucu Tanı için Yetersiz Materyal Olarak Değerlendirilen Hastaların Klinik İzlem ve Sonuçları

Mehmet Akif Sargın1, Murat Yassa1, Adnan Somay2, Emrah Ergun1, Emrah Orhan1, Niyazi Tuğ1
1Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Patoloji Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dilatasyon&küretaj, Pipelle ile aspirasyon ve histeroskopik biyopsi yöntemleri endometriyal örnekleme için sıklıkla başvurulan yöntemlerdir. Pipelle ile ofis endometriyal biyopsisi histereskopik prosedürler ve dilatasyon&küretaj tekniğine göre zaman, maliyet hasta konforu ve anestezi açısından avantajlıdır. Özellikle polip gibi lokalize lezyonlarda, postmenopozal hastalarda ve teknik yetersizlik gibi durumlarda yetersiz doku örneklemesi görülebilir. Bu çalışmada postmenapozal hastalarda tanı için yetersiz materyal elde edilen hastaların klinik izlem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ile Mayıs 2016 tarihleri arasında postmenapozal hastalara yapılan yapılan endometriyal biyopsi işlemleri sonrası patolog tarafından sonucu “Tanı için yetersiz materyal” olarak raporlanan 161 postmenapozal hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tanımlayıcı istatistik yapılarak veriler ortalama±standart sapma olarak belirtildi.
BULGULAR: Klinik pratiğimizde yetersiz materyal oranı %5.9 olarak bulundu. Hastaların ortalama endometriyal kalınlıkları 6,88 ± 3,76 mm olup, 104 (%64.5) hastada endometriyum kalınlığı ≤4mm olarak ölçülmüştür. En sık ilk endometriyal biyopsi endikasyonu postmenopozal kanama (n: 85,%52.7) ve postmenopozal asemptomatik endometriyal kalınlık artışıdır (n: 39,%24.2). 69 hastaya (%43) ikincil endometriyal örnekleme yapıldı. Histopatolojik inceleme sonuçlarında endometriyal kansere rastlanmamış olup, en sık karşılaşılan patolojik tanı atrofik/inaktif endometriyum’dir (n=34, %49.2).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endometriyum kanserleri en sık görülen jinekolojik malignitelerdir. Erken ve doğru tanı hastalığın prognozu için önemlidir. Pipelle ile yapılan biyopsilerde sonucu “yetersiz materyal” şeklinde raporlanan hastalara malignite ekartasyonu için tekrar uygun bir örnekleme yapılmasını öneriyoruz

Anahtar Kelimeler: endometriyal biyopsi, atrofik endometriyum; inaktif endometriyum; yetersiz doku örneklemesi

Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Adnan Somay, Emrah Ergun, Emrah Orhan, Niyazi Tuğ. Clinical Outcomes of Postmenopausal Patients With Insufficient Sample From Endometrial Biopsy. Bosphorus Med J. 2016; 3(2): 54-59

Corresponding Author: Mehmet Akif Sargın, Türkiye
LookUs & Online Makale