ISSN 2149-0287
Evaluation of Clinical Results of Three Different Treatment Groups in the Patients with Moderate (Stage 2-3) Osteoarthritis [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 131-137 | DOI: 10.14744/bmj.2021.98698

Evaluation of Clinical Results of Three Different Treatment Groups in the Patients with Moderate (Stage 2-3) Osteoarthritis

Güzelali Özdemir1, Barış Yılmaz2, Kenan Bayrakçı3, Erman Ceyhan1, Uğur Günel4
1Department of Orthopedic Surgery and Traumatology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedic Surgery and Traumatology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Orthopedic Surgery and Traumatology, Spitali American Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Orthopedic Surgery and Traumatology, Ankara Magnet Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to analyze the effectiveness of intraarticular hyaluronic acid injection and arthroscopic debridement for stage 2 and 3 osteoarthritides of the knee based on the Kellgren-Lawrence system.
METHODS: One hundred and thirteen patients with knee pain complaints diagnosed as osteoarthritis were divided randomly into three groups. The first group was treated with intraarticular hyaluronic acid injection the second group was treated with arthroscopic debridement operation and for the last group, both procedures were performed. The patients were evaluated with Lysholm Knee Score and Visual Analogue Scale just before and 3 months after the treatment. The evaluation has continued every 3 months for the rest of the year.
RESULTS: About 82.3% (n=93) of the patients were female. There was no significant statistical difference between the groups according to age and Body Mass Index. All the three groups had significant improvement in the Visual Analog Scale (VAS) and Lysholm Scale compared with the starting values. This improvement especially occurred in the first 3 months, then stopped and entered a plateau phase between the 3 and 6 months. After the 6 month a decline phase starts although the values are still positive compared to starting ones. According to sex, the Lysholm scale values of male patients were statistically significantly higher at the 3, 6, 9, and 12 month. During the treatment period, no complications were observed among the patients. The existence of torn meniscus, plica, or injured or intact ACL did not influence the VAS and Lysholm values. The only significant score change was observed in patients with synovial hypertrophy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We observed that arthroscopy alone or with additional hyaluronic acid injection after the operation is an effective treatment for knee osteoarthritis. For our selected patient group the first treatment option is intraarticular hyaluronic acid injection. If there is no significant improvement at the 3 and 6 months follow-up period an arthroscopic debridement procedure should be performed. If any cartilage injury is obtained during arthroscopic intervention we think that postoperative intraarticular hyaluronic acid improves functional scores.

Keywords: Arthroscopic debridement, hyaluronic acid injection; intraarticular injection; lysholm scale score.

Ilımlı Diz Osteoartriti Olan Hastalarda (Evre 2 ve 3) Üç Farklı Tedavi Grubunun Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Güzelali Özdemir1, Barış Yılmaz2, Kenan Bayrakçı3, Erman Ceyhan1, Uğur Günel4
1Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3Spitali Amerikan Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
4Ankara Magnet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kellgren-Lawrence sistemine göre evre 2 ve 3 diz osteoartrit olan olgular için intraartiküler hyaluronik asit enjeksiyonu ve artroskopik debridman uygulanmasının güvenilirliği ve etkinliğini göstermek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diz ağrısı ile başvuran osteoartritli 113 olgu, rastgele üç gruba ayrıldı. İlk gruba intraartiküler hyaluronik asit enjeksiyonu, ikinci gruba artroskopik debridman ve üçüncü gruba her ikisi birden uygulandı. Olgular tedaviden hemen önce ve tedavi sonrası ilk üç ay aylık, daha sonra üç ayda bir Lysholm Diz Skorlama Skalası ve Vizüel Analog Skala ile değerlendirildiler.

BULGULAR: Olguların %82,3’ü (n=93) kadındı. Gruplar arasında BMİ ve yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Tüm tedavi gruplarında başlangıç değerlerine göre takipler boyunca VAS ve Lysholm skalası puanlarında anlamlı düzelme saptandı. Bu durum ilk üç ayda daha hızlı gerçekleşmekte, 3. ve 6. aylar arasında gelişme durarak bir plato çizmekte ve sonrasında başlangıca göre değerler pozitif olmasına rağmen azalma eğilimi göstermektedir. Cinsiyete göre Lysholm skalası puanlarına bakıldığında tedavi sonrası 3, 6, 9, 12. aylarda erkeklerde Lysholm skalası puanları istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla bulundu. Olgularımızda tedavi süreleri boyunca herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Menisküs yırtığı durumu, plika varlığı ve ACL’nin sağlam veya yırtık olması ile VAS ve Lysholm skala puanları arasında bir ilişki saptanmadı. Tek anlamlı bulgu synoviyal hipertrofisi olanlarda saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Artroskopik debridmanın tek veya intraartiküler hyaluronik asit enjeksiyonu ile birlikte uygulanmasının etkili bir tedavi olduğu sonucuna vardık. Bu olgu grubu için intraartiküler hyaluronik asit eklem içi enjeksiyonunun tercih edilmesi gerektiğini, sonraki takiplerinde 3-6. aya kadar anlamlı düzelme görülmez ise artroskopik debridman uygulamasının planlanması gerektiği kanaatindeyiz. Yine aynı olgu grubu için artroskopik debridman uygulaması tercih edilebilecek bir diğer tedavi seçeneğidir. Artroskopik girişim sırasında eklem kıkırdaği hasarı saptanır ise, postoperatif dönemde hyaluronik asit enjeksiyonu yapılmasının fonksiyonel skorları daha da iyiye götüreceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Intraartiküler enjeksiyon, Artroskopik debridman; hyaluronic asit enjeksiyon; Lysholm skala skor.

Güzelali Özdemir, Barış Yılmaz, Kenan Bayrakçı, Erman Ceyhan, Uğur Günel. Evaluation of Clinical Results of Three Different Treatment Groups in the Patients with Moderate (Stage 2-3) Osteoarthritis. Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 131-137

Corresponding Author: Güzelali Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale