ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Do Plates Used for Internal Fixation During Fracture Healing Maintain Their Metal Structure and Function? [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(1): 18-21 | DOI: 10.14744/bmj.2019.02996

Do Plates Used for Internal Fixation During Fracture Healing Maintain Their Metal Structure and Function?

Barış Yılmaz1, Baran Kömür2, Evrim Şirin3, Erdem Aktaş4, Cevat Yılmaz5, Nurettin Heybeli6
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
5İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalürji Fakültesi, İstanbul
6Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne

INTRODUCTION: Dynamic compression plates used in fracture fixation were divided into 2 groups according to the location of use: upper extremity (Group 1) and lower extremity (Group 2). The metallic structure and properties of the plates were evaluated using radiographic, penetrant, and chemical analysis.
METHODS: There was no statistically significant difference between the 2 groups in terms of patient sex, mean age, side distribution, or removal time (p>0.05).
RESULTS: No instance of microfracture was observed in the radiological and penetrant analysis of the plates. There was no metal loss or metal ratio change observed in the chemical analysis. There appears to be no additional benefit of durability based on the metal compound and no damage was observed during an appropriate period of use.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The successful use of plates in weight-bearing areas as well as non-weight-bearing areas with no damage may lead to further research and the production of lower cost alternatives that are equally durable.

Keywords: Internal fixation; metal structure; plate.

İnternal Fiksasyon Amacı ile Kullanılan Plaklar Kırık İyileşmesi Süresince Metal Yapı ve Özelliklerini Ne Ölçüde Koruyabiliyor?

Barış Yılmaz1, Baran Kömür2, Evrim Şirin3, Erdem Aktaş4, Cevat Yılmaz5, Nurettin Heybeli6
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
5İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalürji Fakültesi, İstanbul
6Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Ekstremite kırık fiksasyonu için kullanıldıktan sonra çıkarılan düz Dinamik Kompresyon Plaklar (DCP), üst (Grup 1) - alt (Grup 2) ekstremitede kullanımlarına göre 2 gruba ayrıldılar. Kullanımları sürece metalik yapı ve özellikleri radyografik, penetrant ve kimyasal analizleri yapılarak değerlendirildiler.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gruplara göre olguların cinsiyet, yaş ortalamaları, taraf dağılımları ve çıkarılma süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).
BULGULAR: Tüm plakların radyolojik ve penetrant değerlendirmelerinde hiçbir mikrokırığa rastlanmadı. Aynı zamanda plakların kimyasal metal analizlerinde hiçbir metal kaybı ya da metal oran değişikliği gözlenmedi. Sonuçta plakların işlev gördükleri süreç içinde zarar görmemiş olması, yapılan tedavilerde metal bileşiminde dayanıklılık açısından ek bir kazanç sağlamadığını göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüke maruz kalan bölgede zarar görmeyen plakların aynı dayanıklılıkta yüke maruz kalmayan bölgede de kullanılıyor olması bu bölgeler için dayanıklılık özelliklerini kaybetmeden daha az metalik içerikli, ince profilli ve daha ucuza mal edilebilir plaklar üretilmesi yönünde çalışmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: İnternal fiksasyon; metal yapı; plak.

Barış Yılmaz, Baran Kömür, Evrim Şirin, Erdem Aktaş, Cevat Yılmaz, Nurettin Heybeli. Do Plates Used for Internal Fixation During Fracture Healing Maintain Their Metal Structure and Function?. Bosphorus Med J. 2019; 6(1): 18-21

Corresponding Author: Barış Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale