ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Usage Area of D-Dimer in Emergency Service and Relation with Age in Pulmonary Embolism [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 8-15 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.02.652

Usage Area of D-Dimer in Emergency Service and Relation with Age in Pulmonary Embolism

Senem Bıçakçı, Fatma Sarı Doğan, Özlem Güneysel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

INTRODUCTION: To investigate D-dimer’s area and frequency of use in patients admitted to emergency department. In addition; D-dimer’s sensitivity and specificity by age with the use of the formula “age x 10” in patients older then fifty years old suspected of pulmonary embolism.
METHODS: One thousand and five hundred and ninety three patients admitted to University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Education and Research Hospital Emergency Department between 1st January and 31st December 2014 were included in the study. Plasma D-dimer levels were measured by immunoturbidimetric assay and cut-off value is considered 500 ng/ml.
RESULTS: Plasma D-dimer level of 747 patients’ (46,9%) were less than 500 ng/ml, 846 patients (53,1%) had a D-dimer above 500 ng/ml. In the high measured D-dimer group, the mean age of the patients 62,17±20,36 (15-113) years. 54,1% (n=458) were female. Pulmonary disease (19.1%) was the most frequent diagnosis and most required imaging modality was chest x-ray (43,9%) in the high measured D-dimer group. Sensitivity, specificity and negative predictive value of D-dimer for pulmonary embolism were 90%, 88% and 99%, respectively. Sensitivity, specificity and negative predictive value of D-dimer for deep vein thrombosis were 93%, 97% and 99%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sensitivity, specificity and especially negative predictive value of D-dimer for pulmonary embolism and deep vein thrombosis are very high. In patients older than fifty years old suspected of pulmonary embolism, the formula “age x 10 ng/ml” can be used for the D-dimer’s cut-off value therefore sensitivity and specificity of D-dimer’s are increased.

Keywords: emergency department, D-dimer; venous thromboembolism

D-DİMER’in Acil Serviste Kullanım Alanları ve Pulmoner Embolide Yaş ile İlişkisi

Senem Bıçakçı, Fatma Sarı Doğan, Özlem Güneysel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil servise herhangi bir nedenle başvuran ve klinik kuşku sonrasında D-Dimer (DD) bakılan hastalarda; DD kullanım alanı ve sıklığı; pulmoner emboli (PE) ön tanılı 50 yaş üstü hastalarda DD eşik değeri için “yaş x 10” formülünün kullanılması ile DD’nin yaşa göre duyarlılığı ve özgüllüğü araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak–31 Aralık 2014 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 1593 hasta çalışmaya dâhil edildi. DD immunoturbidimetrik yöntemle ölçüldü ve 500 ng/ml eşik değer olarak alındı.
BULGULAR: DD düzeyi olguların 747’sinde (%46,9) 500 ng/ml altında, 846’sında (%53,1) 500 ng/ml ve üzerinde saptandı. DD 500 ng/ml ve üzeri olan olguların yaş ortalaması 62,17±20,36 (15-113) yıldır. %54,1’i (n=458) kadındı. DD≥500 ng/ml olanların tanı dağılımında en yüksek oran %19.1 ile akciğer hastalıklarında, görüntüleme yöntemi olarak en fazla %43,9 ile (n=371) PAAC istendiği saptandı. DD’nin pulmoner emboli için duyarlılığı % 90, özgüllüğü % 88, negatif öngörü değeri ise % 99 olarak saptandı. Derin ven trombozu için ise DD’nin duyarlılığı % 93, özgüllüğü % 97, negatif öngörü değeri ise % 99 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pulmoner emboli ve derin ven trombozu için DD’nin duyarlılık, özgüllük ve özellikle negatif öngörü değeri oldukça yüksektir. Pulmoner emboli şüphesi olan 50 yaş ve üzeri hastalarda D-dimer eşik değeri için “yaş x 10 ng/ml” formülü kullanıldığında DD’nin duyarlılığı ile özgüllüğü artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: acil servis, D-dimer, venöz tromboemboli

Senem Bıçakçı, Fatma Sarı Doğan, Özlem Güneysel. Usage Area of D-Dimer in Emergency Service and Relation with Age in Pulmonary Embolism. Bosphorus Med J. 2017; 4(1): 8-15

Corresponding Author: Senem Bıçakçı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale