ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Integrated Pulmonary Index in Endoscopic Procedures on Sedation [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 85-88

Integrated Pulmonary Index in Endoscopic Procedures on Sedation

Güldem Turan1, Berna Ayanoğlu Taş1, Öznur Demiroluk1, Arzu Yıldırım Ar1, Firdevs Karadoğan1, Nuriye Esen Bulut2, Nur Akgün1
1Fatih Sultan Mehmet Eğit. ve Araşt. Hast. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğit. ve Araşt. Hast. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: In the endoscopic procedures, monitorization of respiratory parameters is important as well as hemodynamic parameters. As the area which is used by the operator and the airway controlled by the anesthetist particularly are in a common location in gastroscopy, observation of the apnea which might take place due to sedation is highly important. “Integrated Pulmonary Index” (IPI) algorithm analyses four respiratory parameters [end-tidal CO2 (ETCO2), respiratory rate (RR), peripheral pulse rate (PR) and SpO2 values] to a single value that represents the respiratory profile as real time continue measurements. IPI leads the assessment of the respiratory condition of the patient and whether any intervention is required.
METHODS: In our study ETCO2 ve RR was monitorized via nasal probe of caphnography monitor (Capnostrem 20p Covidien) and SPO2, PR was monitorized via finger probe in 30 patients who had been subjected to sedation for gastroscopy colonoscopy. The IPI value and ETCO2, SPO2, PR, RR as well as observed apnea and mask ventilation indications were all discussed.
RESULTS: Clinical observations, capnography monitorization values and IPI values were similar for 25 patients. SPO2 value was within normal limits in 3 of the 5 patients whose IPI values had been low.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While SPO2 was normal in 3 of 5 patients who had been observed to have respiratory deficiency, IPI value was low (1-3). IPI score, by way of giving an early warning, is a monitorization method which helps clinician to ensure patient safety.

Keywords: integrated pulmonary index, sedation, endoscopy

Endoskopik Girişimlerde Sedasyon Uygulamasında “Integrated Pulmonary Index”

Güldem Turan1, Berna Ayanoğlu Taş1, Öznur Demiroluk1, Arzu Yıldırım Ar1, Firdevs Karadoğan1, Nuriye Esen Bulut2, Nur Akgün1
1Fatih Sultan Mehmet Eğit. ve Araşt. Hast. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğit. ve Araşt. Hast. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Endoskopik girişimlerde; hemodinamik parametrelerin yanında solunumsal parametrelerin monitorizasyonu da önemlidir. Özellikle gastroskopide uygulayıcı ile anestezist tarafından kontrol edilen havayolu ortak alanda olduğundan sedasyona bağlı gelişebilecek solunum yetmezliğinin gözlenmesi çok önem taşımaktadır. “Integrated Pulmonary Index” (IPI) algoritması; dört solunum parametresini [end-tidal CO2, solunum sayısı (RR), nabız sayısı (PR) ve parsiyel oksijen basıncı (SpO2)], gerçek zamanlı devamlı ölçümlerin solunum profilinin temsil edildiği tek bir değere indirgenmesidir. IPI hastanın solunumsal durumunu hızlıca değerlendirerek; müdahale ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için yol gösterir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda gastroskopi/kolonoskopi için sedasyon uygulanan 30 hastada kapnograf (Capnostrem 20p Covidien) monitorü nazal probu ile ETCO2 ve RR, parmak probu ile SPO2, PR ölçüldü. IPI skoru, ETCO2, SPO2, PR, RR, gözlenen solunum yetmezliği ve maske ventilasyon endikasyonları tartışıldı.
BULGULAR: Klinik gözlem, kapnograf monitorizasyon değerleri ve IPI skoru, 25 hastada birbirine benzerdi. Solunum yetmezliği gözlenen beş hastada IPI değeri düşük olmasına rağmen bu hastalardan 3’ünde SPO2 değeri hala normal sınırlardaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda solunum yetmezliği gözlenen 5 hastanın 3’ünde SPO2 normal iken; IPI düşüktü. IPI skoru, standart SPO2’ye göre; daha erken uyarı yaparak hasta güvenliğini sağlamakta klinisyene yardımcı bir monitorizasyondur.

Anahtar Kelimeler: integrated pulmonary index, sedasyon, endoskopi

Güldem Turan, Berna Ayanoğlu Taş, Öznur Demiroluk, Arzu Yıldırım Ar, Firdevs Karadoğan, Nuriye Esen Bulut, Nur Akgün. Integrated Pulmonary Index in Endoscopic Procedures on Sedation. Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 85-88

Corresponding Author: Güldem Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale