ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Evaluation of the Optic Nerve Head Parameters with Heidelberg Retinal Tomography and the Retinal Nerve Fibers with Optical Coherence Tomography in Preperimetric Glaucoma [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 35-40 | DOI: 10.14744/bmj.2020.06078

Evaluation of the Optic Nerve Head Parameters with Heidelberg Retinal Tomography and the Retinal Nerve Fibers with Optical Coherence Tomography in Preperimetric Glaucoma

Haşim Uslu1, Nevbahar Tamçelik2
1Department of Eye Diseases, Hisar Intercontinental Hospital, Istanbul, Turkey
2Istanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the optic nerve head topographic (ONH) parameters obtained by Heidelberg Retinal Tomography (HRT) and retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness measured by Optical Coherence Tomography (OCT) in preperimetric glaucoma (PPG).
METHODS: Thirty eyes of 17 patients with PPG and 30 eyes of 18 healthy individuals of the same age and gender were included in this study. RNFL thickness measurements with OCT, ONH analysis with HRT and VF tests were performed in all cases. PPG inclusion criteria were defined as: intraocular pressure (IOP)> 21 mmHg in two or more measurements, 30-2 VF test normal, clinically abnormal ONH appearance (neuroretinal rim appearance with rim notching, localized or diffuse RNFL, vertical enlargement, ONH hemorrhage).
RESULTS: The mean age in the PPG and the control group was 50.57±11.50 and 45.60±12.87 years, respectively. Among the PPG and control group HRT measurements, cup/disc rate (C/D), rim area (RA), maximum cup depth (MCD) and cup shape measure (CSM) parameters were significantly different; others did not show any difference (p<0.05). The inferior, superior, nasal, temporal quadrant and average thickness measurement values of RNFL thickness measured by OCT were thinner in cases with PPG than in the control group, and the difference was statistically significant (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that there are significant differences between PPG and normal eyes. We consider that evaluation of the ONH by HRT and measurements of the RNFL thickness by OCT may be helpful for early diagnosis in cases with PPG.

Keywords: Heidelberg retinal tomography, optic coherence tomography; preperimetric glaucoma; visual field.

Preperimetrik Glokomda Heidelberg Retina Tomografi ile Optik Sinir Başı Parametrelerinin ve Optik Koherens Tomografi İle Retinal Sinir Liflerinin İncelenmesi

Haşim Uslu1, Nevbahar Tamçelik2
1Hisar Hospital Intercontinental, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Preperimetrik glokomda (PPG) Heidelberg Retinal Tomografi(HRT) ile elde edilen optik sinir başı topografik parametrelerini ve Optik Koherens Tomografi (OKT) ile ölçülen retina sinir lifi tabakası(RSLT) kalınlığını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 17 PPG'li olgunun 30 gözü ile aynı yaş ve cinsiyet grubuna uygun 18 sağlıklı bireyin 30 gözü dahil edildi. Tüm olgulara OKT ile RSLT kalınlık ölçümleri, HRT ile OSB analizleri ve GA testleri yapıldı. PPG kriterleri: iki yada daha fazla ölçümde göz içi basıncı (GİB) >21 mmHg, 30-2 görme alanı testi normal, klinik olarak anormal OSB görünümü (rim çentiklenmesi, lokalize veya diffüz RSLT kaybı, vertikal genişleme, OSB hemoraji) olarak tanımlandı.
BULGULAR: PPG ve kontrol grubu yaş ortalaması sırasıyla 50.57±11.50 ve 45.60±12.87 yıl idi. PPG ile kontrol grubu HRT ölçümlerinden çukurluk/disk oranı (C/D), rim alanı (RA), maksimum çukurluk derinliği (MCD) ve çukurluk şekil ölçümü (CSM) parametreleri anlamlı farklı bulunmuş diğerleri fark göstermemiştir (p<0.05). OKT ile ölçülen RSLT kalınlıklarında alt, üst, nazal, temporal kadran ve ortalama kalınlık ölçüm değerleri PPG’li olgularda kontrol grubuna göre daha inceydi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma PPG'li ve normal gözler arasında RSLT ve OSB parametrelerinde anlamlı farklar olduğunu ortaya koymaktadır. PPG'li olgularda HRT ile OSB analizi ve OKT ile RSLT kalınlık ölçümlerinin erken tanıda yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Preperimetrik glokom, optik koherens tomografi, Heidelberg retina tomografisi, görme alanı.

Haşim Uslu, Nevbahar Tamçelik. Evaluation of the Optic Nerve Head Parameters with Heidelberg Retinal Tomography and the Retinal Nerve Fibers with Optical Coherence Tomography in Preperimetric Glaucoma. Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 35-40

Corresponding Author: Haşim Uslu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale