ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Is There Any Relation with Chronic Headache Disorder and Dementia? [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 151-155 | DOI: 10.14744/bmj.2022.13471

Is There Any Relation with Chronic Headache Disorder and Dementia?

Mustafa Ülker
Department of Neurology, Erenköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Headache disorders can be reasonably speculated to be associated with the increased risk of dementia. However, the current evidence from longitudinal studies linking headache disorders to dementia is scarce, and study populations are often too small to detect clinically relevant associations. In this study, we investigated the incidence of chronic headache history in the dementia population in comparison with the age-matched non-demented control group.
METHODS: A total of 122 dementia patients and 114 age-matched non-demented people admitted to outpatient clinic for any complaints other than headache in dates between January 2022 and June 2022 included in this study. Dementia patients who were classified as Alzheimer disease, vascular dementia, mixed dementia, frontotemporal dementia, and Parkinson-related dementia were selected. Mini-mental test score (MMSE) was used to assess the severity of the cognitive impairment. Headache subtypes were classified as migraine headache, episodic tension type headache, and chronic tension-type headache according to International Headache Classification. We investigated and compare the frequency of chronic headache disorders in between two groups. We also aimed to investigate the types of the headaches in demented people and to search the difference from the general population.
RESULTS: We could not find any difference statistically between the patient and control groups for the frequency of chronic headache disorder (p=0.568) and between headache subtypes and MMSE (p=0.669). We also examine the relationship between dementia type and subtypes of chronic headache in patient group and we could not find any relationship between this (p=0.070).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our small population retrospective study, we could not detect increased chronic headache history in demented people other than non-demented and could not find any relation between chronic headache disorders and dementia.

Keywords: Dementia, headache, mini-mental test score.

Kronik Baş Ağrısı Sendromları ile Demans Arasında Bir İlişki Var mı?

Mustafa Ülker
Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik baş ağrısı sendromlarının demans riskinin artmasıyla ilişkili olduğu makul olarak öne sürülebilir. Bununla birlikte, baş ağrısını demansa bağlayan çalışmalardan elde edilen mevcut kanıtlar azdır ve çalışma popülasyonları genellikle klinik olarak ilgili ilişkileri tespit etmek için çok küçüktür. Bu çalışmada, demans popülasyonun-daki kronik baş ağrısı öyküsü insidansı, aynı yaştaki demansı olmayan kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2022-Haziran 2022 tarihleri arasında baş ağrısı dışında herhangi bir şikayetle polikliniğe başvuran toplam 122 demans hastası ve benzer yaş grubundaki demansı olmayan 114 kişi çalışmaya dahil edildi. Demans hastaları Alzheimer hastalığı, vasküler demans, mikst demans, frontotemporal demans ve Parkinson ile ilişkili de-mans olarak sınıflandırılanlar arasından seçildi. Bilişsel bozulmanın şiddetini değerlendirmek için mini mental test skoru kullanıldı. Uluslararası baş ağrısı sınıflamasına göre baş ağrısı alt tipleri migren tipi baş ağrısı, epizodik gerilim tipi baş ağrısı ve kronik gerilim tipi baş ağrısı olarak sınıflandırıldı. Bu iki grup arasında kronik baş ağrısı bozukluklarının sıklığı karşılaştırıldı. Ayrıca, demansı olan hastalarda baş ağrısı tipleri ve genel popülasyondan farkı araştırıldı.
BULGULAR: Kronik baş ağrısı sıklığı açısından hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel bir farklılık tespit edilmedi (p=0,568). Baş ağrısı alt tipleri mini mental test skorları arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0,669). Ayrıca demans türü ve baş ağrısı alt tipleri arasında da herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilmedi (p=0,070).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu küçük gruplu retrospektif çalışmada, kronik baş ağrısı öyküsü açısından demansı olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı bir farklılık ve dolayısıyla kronik baş ağrısı sendromları ile demans arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, demans, mini mental test.

Mustafa Ülker. Is There Any Relation with Chronic Headache Disorder and Dementia?. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 151-155

Corresponding Author: Mustafa Ülker, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale