ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Assessment of Bilirubin Levels in Parkinson’s Disease [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 145-150 | DOI: 10.14744/bmj.2022.14227

Assessment of Bilirubin Levels in Parkinson’s Disease

Esma Kobak Tur1, Buse Çağla Arı2
1Department of Neurology, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Neurology, Bahceşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Reaktif oksijen radikallerinin aşırı üretimi oksidatif stresi tetikler. Bilirubin oksidasyonu diğer birçok antioksidandan daha güçlü bir şekilde bastırır. Araştırmacılar, Parkinson hastalığı patofizyolojisine büyük önem verdiklerinden, hastalık üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Parkinson hastalığı ile antioksidan durum arasındaki ilişki tam olarak araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Parkinson hastalarının serum bilirubin düzeyleri ile demografik ve klinik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
METHODS: Çalışmaya toplam 289 kişi dahil edildi. Serum total, direkt ve indirekt bilirubin düzeyleri demografik ve klinik özelliklerle karşılaştırıldı. Hastalığın şiddeti modifiye Hoehn&Yahr Evreleme Ölçeği ile, klinik özellikleri ise Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği ile belirlendi. Hastalar, klinik özelliklerine göre tremor dominant tip, postüral instabilite ve yürüme zorluğu tipi, karışık tip olarak üç motor alt gruba ayrıldı. Modifiye Hoehn&Yahr Evreleme Ölçeği evrelerine göre ise erken (≤2) ve ileri (>2) evre olarak ayrıldı.
RESULTS: Çalışma, 189 hasta ve 100 sağlıklı kontrolden oluştu. Yaş ayarlandıktan sonra Parkinson hastalarında indirekt bilirubin düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0,024). Erkek hastalarda kadın hastalardan daha yüksek bilirubin düzeyleri (direkt, indirekt ve total bilirubin) vardı (p<0,05). Parkinson hastalarının motor alt tipleri arasında ve Parkinson hastalığı evrelerinde bilirubin düzeyleri benzerdi (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bilirubin, Parkinson hastalığında dopaminerjik eksikliği gösteren önemli bir antioksidan belirteçtir. Artan bilirubin seviyeleri, Parkinson hastalığının ilerlemesi sırasında ortaya çıkan oksidatif strese karşı geliştirilmiş bir yanıt olabilir.

Keywords: Antioxidant, bilirubin, disease severity, oxidative stress, Parkinson’s disease.

Parkinson Hastalığında Bilirubin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Esma Kobak Tur1, Buse Çağla Arı2
1Nöroloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Excessive generation of the reactive oxygen species triggers oxidative stress. Bilirubin suppresses oxidation more vigorously than many other antioxidants. Since it has received significant attention on Parkinson’s disease (PD) pathophysiology, researchers have started investigating its impact on the disease. The correlation between PD and antioxidant status has not entirely been researched. Therefore, our aim in this study is to assess serum bilirubin levels in association with demographic and clinical features of patients with PD.
YÖNTEM ve GEREÇLER: A total of 289 individuals were involved in this study. Their serum total bilirubin (TB), direct bilirubin (DB), and indirect bilirubin (IB) concentrations were compared with demographic and clinical characteristics. We determined the severity of the disease by the modified Hoehn and Yahr Staging Scale (mHYRS), and the clinical features by the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS). We separated the patients into three motor subgroups according to their clinical features as tremor dominant (TD), postural instability and gait difficult, and the mixed type and based on mHYRS stages as early (≤2) and advanced (>2).
BULGULAR: There were 189 patients with PD and 100 healthy controls in the study. IB levels were significantly higher in the patients with PD after adjusting age (p=0.024). Male patients had higher levels of bilirubin levels (DB, IB, and TB) than the females (p<0.05). Bilirubin levels were also similar between the different motor subtypes of PD patients and in the early and advanced stages of PD (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilirubin is an essential antioxidant marker indicating a dopaminergic deficiency in PD. Increased bilirubin levels may be an improved response to oxidative stress that occurs during the progression of PD.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, bilirubin, hastalık şiddeti, oksidatif stres, Parkinson hastalığı.

Esma Kobak Tur, Buse Çağla Arı. Assessment of Bilirubin Levels in Parkinson’s Disease. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 145-150

Corresponding Author: Esma Kobak Tur, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale