ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The evaluation of lifestyle changes due to Covid-19 among workers in anesthesiology and reanimation clinics [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. Ahead of Print: BMJ-17363 | DOI: 10.14744/bmj.2021.17363

The evaluation of lifestyle changes due to Covid-19 among workers in anesthesiology and reanimation clinics

Süheyla Abitağaoğlu1, Alev Öztaş2, Tamer Bayram2, SEDA ESRA ENEZ ALAY1, Zeynep Bayhan Arı1, CEREN ŞANLI KARİP1, Dilek Erdoğan Arı1
1University Of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Health Application And Research Center, Department Of Anesthesiology And Reanimation
2University Of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Health Application And Research Center, Intensive Care Department

INTRODUCTION: Anesthesiology and reanimation workers are at risk of being infected by the Covid-19 virus and are obliged to take precautions so that the infection is not transmitted to their families. The aim of this study is to evaluate the lifestyle changes of workers in anesthesiology and reanimation clinics in Turkey due to the COVID-19 pandemic.
METHODS: After Ethical Board approval, survey comprising 22 questions was given to workers in anesthesiology and reanimation clinics. The questions related to the participants’ duties, the members of their household, whether they had any concern regarding infecting their family, the effect of these concerns on inter-family relations and the lifestyle changes that they have made.
RESULTS: Data gathered from the 262 participants in the study were evaluated. Among the participants, 13% and 30.9% reported that they lived in the same household as individuals over 65 years of age and individuals with chronic diseases, respectively. Among the participants, 98.1% reported that they had concerns about taking the infection home and 81.3% reported that their inter-family relations were negatively affected due to this concern. It was ascertained that 27.5% of the participants were living at an address other than their home. The rate of anxiety was similar in the participants when they were evaluated in terms of gender, hospital and duties.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the Covid-19 pandemic, almost all workers in the anesthesiology and reanimation clinics are concerned about carrying the infection to their families. These concerns and the precautions being taken are causing serious changes to families and lifestyles.

Keywords: Anxiety, Covid-19, Healthcare worker

Anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği çalışanlarında Covid-19 nedeniyle yaşam düzenindeki değişikliklerin incelenmesi

Süheyla Abitağaoğlu1, Alev Öztaş2, Tamer Bayram2, SEDA ESRA ENEZ ALAY1, Zeynep Bayhan Arı1, CEREN ŞANLI KARİP1, Dilek Erdoğan Arı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Yoğun Bakım Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Anesteziyoloji ve reanimasyon çalışanları Covid-19 enfeksiyonu riski ile karşı karşıya kalmakta ve ailelerine enfeksiyon taşımamak için bazı önlemler almaktadırlar. Çalışmamızın amacı ülkemizde anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği çalışanlarında COVİD-19 salgını nedeniyle yaşam düzenindeki değişikliklerin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı alındıktan sonra anesteziyoloji ve reanimasyon kliniklerinde çalışan kişilere 22 soruluk anket uygulandı. Katılımcıların görevleri, evlerinde kimlerle yaşadıkları, Covid-19 alanında çalışmaları nedeniyle evlerine enfeksiyon taşımaktan endişe duyup duymadıkları, endişenin aile içi ilişkilerine etkisi ve yapmış oldukları yaşam düzeni değişiklikleri sorgulandı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 262 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların %13’ü 65 yaş üstü birey ve %30.9‘i kronik hastalığı olan birey ile beraber yaşadığını belirtti. Ankete katılanların %98.1’i eve enfeksiyon taşımaktan endişe ettiğini ve %81.3’ü bu endişe nedeniyle aile içi ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini bildirdi. Katılımcıların %27.5’inin evi dışında ikamet etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Cinsiyet, hastane ve göreve göre incelendiğinde katılımcıların endişe oranları benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Covid-19 pandemisi esnasında ön saflarda görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon çalışanlarının tamamına yakını aile bireylerine enfeksiyon taşımaktan endişe etmektedir. Bu endişe ve endişeye bağlı alınan önlemler aile hayatlarında ciddi değişikliğe neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Covid-19, Sağlık çalışanıCorresponding Author: Süheyla Abitağaoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale