ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Dermoid Cyst of The Floor of The Mouth: Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 113-116

Dermoid Cyst of The Floor of The Mouth: Case Report

M. Emrah Kınal1, Vehip Beyazgün1, Arzu Tatlıpınar1, Nurver Özbay2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ataşehir, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ataşehir, İstanbul

Dermoid cysts are developmental cystic lesions that were commonly diagnosed in the second and third decades of life. Although they can be seen at all parts of the body, they can appear at head and neck region and rarely in the floor of the mouth. Clinically they usually present as slow growing, painless, asymptomatic masses, but they also can cause dysphagia, dysphonia and dyspnea. Anatomically they can be categorized as their relationship with geniohyoid and mylohyoid muscles. The treatment is surgical excision of the cyst by intraoral or extraoral approach. Prognosis is very good and incidence of relapse is very low. In this case report, we present two dermoid cyst cases: One of them is excised by extraoral approach and another one is excised by intraoral approach.

Keywords: dermoid cyst, epidermoid cyst, floor of mouth

Ağız Tabanı Dermoid Kisti: Olgu Sunumu

M. Emrah Kınal1, Vehip Beyazgün1, Arzu Tatlıpınar1, Nurver Özbay2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ataşehir, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ataşehir, İstanbul

Dermoid kistler, sıklıkla hayatın 2. ve 3. dekatlarında tanı konulan gelişimsel kistik lezyonlardır. Vücudun her yerinde görülebilmesine rağmen, baş-boyun bölgesinde ve nadiren de ağız tabanında yerleşebilirler. Klinikte çoğunlukla yavaş büyüyen, ağrısız, asemptomatik kitleler olarak görülürler, ancak disfaji, disfoni ve hatta dispneye sebep olabileceği de bilinmelidir. Anatomik olarak geniohyoid ve milohyoid kaslarla olan ilişkisine göre sınıflandırılabilir. Tedavi kistin intraoral veya ekstraoral yaklaşımla cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Prognoz son derece iyidir ve cerrahi sonrası relaps insidansı oldukça düşüktür. Biz bu olgu sunumunda, biri ekstraoral yaklaşımla, diğeri intraoral yaklaşımla çıkartılan iki dermoid kist vakasını ele alıyoruz.

Anahtar Kelimeler: dermoid kist, epidermoid kist, ağız tabanı

M. Emrah Kınal, Vehip Beyazgün, Arzu Tatlıpınar, Nurver Özbay. Dermoid Cyst of The Floor of The Mouth: Case Report. Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 113-116

Corresponding Author: M. Emrah Kınal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale