ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Invazive Device Associated Hospital Infections in Critical Care Unit of Fati̇h Sultan Mehmet Training and Research Hospital; Four Years’ Experience [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(3): 114-118

Invazive Device Associated Hospital Infections in Critical Care Unit of Fati̇h Sultan Mehmet Training and Research Hospital; Four Years’ Experience

Özlem Alıcı1, Canan Ağalar1, Servet Öztürk1, Nur Akgün2
1Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Enf. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

INTRODUCTION: To determine invasive device associated infections rates and causative microorganisms in four years in intensive care unit of our hospital and to compare with Turkish and international datas are aimed in this study.
METHODS: The numbers of total patient days, ventilator days, central catheter days and, urinary catheter days in the intensive care unit were recorded and invasive device associated infection rates were calculated among 01.01.2010 and 31.12.2013. The conventional methods and API 20E (bioMérieux,France) were used for identification of pathogens.
RESULTS: Totally 443 invasive device associated infection episodes were determined during four years. Ventilator associated pneumonia rate was 19.25/1000 ventilator days and most common microorganism was Acinetobacter spp. Catheter associated urinary infection rate was 3.64/1000 urinary catheter days and the most common pathogen was Escherichia coli. Central catheter associated blood
stream infection rate was 2.49/1000 central catheter days and the most common infecting organism was coagulase negative staphylococcus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As other hospitals of country, our invasive device associated infection rates were found to be higher than those in developed nations. To implement effective infection control programs including surveillance and education should become a priority in our country.

Keywords: Invasive device associated infection, surveillance

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde İnvasiv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları; 4 Yıllık Deneyim

Özlem Alıcı1, Canan Ağalar1, Servet Öztürk1, Nur Akgün2
1Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Enf. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada hastanemiz yoğun bakım ünitesinde dört yıl içinde gelişen araç ilişkili enfeksiyon hızları ve etken mikroorganizmaların saptanarak Türkiye ve uluslararası verilerle kıyaslanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.01.2010 ve 31.12.2013 yılları arasında yoğun bakım ünitesindeki toplam hasta günü, ventilatör günü, santral katater günü ve üriner katater günü kaydedilerek, invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları hesaplanmıştır. İzole edilen mikroorganizmaların tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve API 20E (bioMérieux,France) kullanılmıştır.
BULGULAR: Dört yıl boyunca toplam 443 invaziv araç ilişkili enfeksiyon saptanmıştır. Ventilatör ilişkili pnömoni hızı 19.25/1000 ventilatör günü olup, en sık saptanan etken Acinetobacter spp’dir. Katater ilişkili üriner sistem enfeksiyon hızı 3.64/1000 üriner katater günü olup, en sık saptanan etken Escherichia coli’dir. Santral katater ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon hızı 2.49/1000 santral katater günü olup, en sık saptanan etken koagülaz negatif stafilokok’tur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizdeki diğer hastanelerle birlikte bizim hastanemizde de invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları gelişmiş ülkelere göre daha fazladır. Ülkemizde sürveyans ve eğitimi de kapsayan etkili enfeksiyon kontrol programlarını uygulamak en önemli önceliğimiz olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnvaziv araç ilişkili enfeksiyon, sürveyans

Özlem Alıcı, Canan Ağalar, Servet Öztürk, Nur Akgün. Invazive Device Associated Hospital Infections in Critical Care Unit of Fati̇h Sultan Mehmet Training and Research Hospital; Four Years’ Experience. Bosphorus Med J. 2014; 1(3): 114-118

Corresponding Author: Özlem Alıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale