ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Mobbing Behavior and Two Public Hospitals Survey for Employees [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 55-61 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.648

Mobbing Behavior and Two Public Hospitals Survey for Employees

Eylem Yılmaz1, Selma Söyük2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Teknisyeni
2İstanbul Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Anabilim dalı, Öğretim Üyesi

INTRODUCTION: The research has been planned in the nature of comparative descriptive with the aim of determining the circumstances of encounter with mobbing behavior of State Hospital’s health staffs and assistants.

METHODS: All health care workers and assistants working in public hospital and Oral Health Care Center are in this research sample on between 04 November 2012 and 30 May 2013. A questionnaire form consisting of 3 parts was used so as to designate.
RESULTS: In the study it was seen that all employees in the public hospital and oral and dental health center were exposed to mobbing behavior at least once and met with mobbing behavior.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Consequently, mobbing behavior is frequently seen especially in the public institutions serving as health care service.

Keywords: mobbing behavior, psychological terror; health

Mobbing Davranışı ve İki Kamu Hastanesi Çalışanlarına Yönelik Anket Çalışması

Eylem Yılmaz1, Selma Söyük2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Teknisyeni
2İstanbul Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Anabilim dalı, Öğretim Üyesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, iki kamu hastanesinde çalışan sağlık personelinin mobbing davranışı ile karşılaşma durumlarını ve mobbing karşısında baş etme yöntemlerini belirlemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı nitelikte planlanmıştır. Araştırma örneklemini 04.11.2012 ve 30.05.2013 tarihleri arasında Marmara Bölgesi’nde
kolayda örneklem yoluyla seçilen bir kamu hastanesi ve ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışan sağlık personelleri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik özellikleri, mobbing davranışı ile karşılaşma durumlarınınım ve mobbing davranışına maruz kalan personelin nasıl tepki gösterdiklerinin yer aldığı üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada kamu hastanesi ve ağız ve diş sağlığı merkezindeki tüm çalışanların en az bir defa mobbing davranışına maruz kaldığı ve mobbing davranışı ile karşılaştıkları görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mobbing davranışı özellikle sağlık hizmeti verilen kamu kurumlarında oldukça sık görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: mobbing davranışı, psikolojik terör; sağlık

Eylem Yılmaz, Selma Söyük. Mobbing Behavior and Two Public Hospitals Survey for Employees. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 55-61

Corresponding Author: Eylem Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale