ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Effects of Inhaled Corticosteroids on Bone Mineral Density, Bone Formation/Resorption Markers, and Quality of Life in Premenopausal Asthmatic Women [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 13-18 | DOI: 10.14744/bmj.2022.33254

The Effects of Inhaled Corticosteroids on Bone Mineral Density, Bone Formation/Resorption Markers, and Quality of Life in Premenopausal Asthmatic Women

Arzu Atıcı1, Lale Cerrahoğlu2, Pınar Çelik3, Bekir Sami Uyanık4
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Science, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Celal Bayar University, Manisa, Türkiye
3Department of Chest Disease, Celal Bayar University, Manisa, Türkiye
4Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry, Hisar Intercontinental Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to investigate the effects of inhaled corticosteroids (CS) on bone mineral density (BMD), bone formation-resorption markers, and quality of life in premenopausal asthmatic women.
METHODS: Premenopausal women diagnosed with asthma and using regular inhaled CS for at least 3 months were included in our cross-sectional study. As the control group, premenopausal women without a diagnosis of asthma and who had not used steroid before were included in the study. Serum bone-specific alkaline phosphatase (BAP), osteocalcin, and β crosslapse levels were evaluated as bone formation-resorption markers. BMD, T and Z scores of lumbar vertebra L2-L4 anterior, left femoral neck, and total hip were measured. The Short Form 36 (SF-36) quality of life scale was used to assess the quality of life.
RESULTS: Twenty-two asthmatic patients and 22 non-asthmatic individuals as a control group were included in the study. There was no statistically significant difference between L2-L4 anterior, femoral neck and total hip BMD, T and Z scores, and serum osteocalcin, β crosslaps, and BAP levels between both groups (p>0.05). No statistically significant correlation was found between the duration of inhaled CS use, cumulative inhaled CS dose, and BMD in asthmatic patients (p>0.05). SF-36 quality of life scale pain score was found to be statistically significantly higher in patients with asthma compared to the control group (p<0.05). No significant difference was found in the other subscales of the SF-36 quality of life scale (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we did not find the effect of inhaled CS on BMD and bone formation and resorption markers. We did not find any difference between the asthmatic patients and the control group in the sub-parameters of the SF-36 quality of life scale, except for pain. This suggests that inhaled CS may have a positive effect on quality of life in patients with asthma.

Keywords: Asthma, bone mineral density, inhaled corticosteroids

Premenopozal Dönemdeki Astımlı Hastalarda İnhale Kortikosteroidlerin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Yapım ve Yıkım Belirteçleri ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Arzu Atıcı1, Lale Cerrahoğlu2, Pınar Çelik3, Bekir Sami Uyanık4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye
4Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü, Hisar Kıtalararası Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, astımlı hastalarda inhale kortikosteroidlerin kemik mineral yoğunluğu (KMY), kemik yapım ve yıkım belirteçleri ile yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmaya astım tanısı almış, en az üç aydır düzenli inhale kortikosteroid kullanan premenopozal dönemdeki kadın hastalar dahil edildi. Kontrol grubu olarak astımı olmayan ve daha önce kortikosteroid kullanmamış premenopozal dönemdeki kadın bireyler çalışmaya alındı. Kemik yapım ve yıkım belirteçleri olarak serum kemiğe spesifik alkalen fosfataz (BAP), osteokalsin ve beta crosslaps düzeyleri incelendi. Lomber vertebra L2-L4 anterior, sol femur boynu ve kalça toplam KMY, T ve Z skorları ölçüldü. Hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için Kısa Form 36 (SF-36) yaşam kalitesi ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 22 astımlı hasta, kontrol grubu olarak da astımı olmayan 22 birey dahil edildi. Her iki grup arasında L2-L4 anterior, femur boynu ve kalça toplam KMY, T ve Z skorları arasında ve serum osteokalsin, beta crosslaps ve BAP seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Astımlı hastaların hastalık yılı, inhale kortikosteroid kullanım süresi ve kümülatif inhale kortikosteroid dozuyla KMY arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0,05). Astımlı hastalarda kontrol grubuna göre SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ağrı puanı istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek bulundu (p<0,05). SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin diğer alt ölçek-lerinde ise anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, inhale kortikosteroidlerin KMY ile kemik yapım ve yıkım belirteçleri üzerine etkisi saptanmadı. Astımlı hastalarla kontrol grubu arasında SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinde ağrı dışındaki parametrelerde farklılık tespit edilmemesi de astımlı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Astım, inhale kortikosteroidler, kemik mineral yoğunluğu.

Arzu Atıcı, Lale Cerrahoğlu, Pınar Çelik, Bekir Sami Uyanık. The Effects of Inhaled Corticosteroids on Bone Mineral Density, Bone Formation/Resorption Markers, and Quality of Life in Premenopausal Asthmatic Women. Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 13-18

Corresponding Author: Arzu Atıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale