ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Impact of Precautions on the Sustainability of Ophthalmology Practice in an Eye Clinic in Türkiye during the COVID-19 Pandemic [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(3): 131-138 | DOI: 10.14744/bmj.2023.33602

Impact of Precautions on the Sustainability of Ophthalmology Practice in an Eye Clinic in Türkiye during the COVID-19 Pandemic

Okşan Alpoğan, Alev Özçelik Köse
Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The eye examination may carry the risk of coronavirus disease-19 (COVID-19) for healthcare workers (HCWs) since it requires a close examination of the patient. The current study aimed to examine how HCWs’ working conditions and personal precautions affect the sustainability of ophthalmology practice in an eye clinic during the pandemic period.
METHODS: A questionnaire survey was applied to 70 HCWs in an eye clinic between June 01, 2020, and February 28, 2021, about their working conditions and protective measures they took against COVID-19. Sixty HCWs answered the questionnaire. In addition, the number of examinations and surgeries performed during the given study period was compared to the previous year.
RESULTS: Among the participants, the mean age was 38.12±9.53 years, and the rate of transmitting COVID-19 was 8.82% during the study period. Of the 6 HCWs with COVID-19, 4 shared the resting room with more than 5 people, and all of them removed their masks in the resting room. The hospital-acquired COVID-19 rate was 4.41%. The rate of using the N95 mask was 46.7%. HCWs stated that the most important point they paid attention to was ventilating the room as a precaution (82%). HCWs who always washed and disinfected their hands and always worked with windows and room doors open were 48.3%, 45%, 55%, and 40%, respectively. HCWs who always use protective glasses or goggles and biomicroscopic shields were 5% and 33.3%, respectively. The total number of examinations and surgeries decreased significantly during the study period compared to the previous year (p<0.005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the pandemic period, the use of N95 protective masks along with general measures and physical conditions that allow ventilation of the working environment can be effective in preventing the spread of the virus. In addition, it would be important that HCWs take protective measures not only in the study room but also in the resting room. Overall, it could be possible to continue ophthalmology practice by taking these necessary precautions.

Keywords: Coronavirus disease 2019, eye clinic, ophthalmology practice, pandemic, precautions.

COVID-19 Pandemisi Sırasında Türkiye'de Bir Göz Kliniğinde Alınan Önlemlerin Oftalmoloji Uygulamasının Sürdürülebilirliğine Etkisi

Okşan Alpoğan, Alev Özçelik Köse
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz muayenesi, hastanın yakın muayenesini gerektirdiğinden sağlık çalışanları için koronavirüs hastalığı (COVID-19) riski taşıyabilir. Bu çalışmada, pandemi döneminde bir göz kliniğinde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ve kişisel önlemlerinin oftalmoloji uygulamasının sürdürülebilirliğini nasıl etkilediğinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, 01 Haziran 2020-28 Şubat 2021 tarihleri arasında bir göz kliniğinde görev yapan 70 sağlık çalışanına çalışma koşulları ve COVID-19’a karşı aldıkları koruyucu önlemler hakkında anket uygulandı. Altmış sağlık çalışanı anketi yanıtladı. Ayrıca, verilen çalışma döneminde yapılan muayene ve ameliyat sayıları bir önceki yılla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Katılımcıların çalışma süresi boyunca yaş ortalaması 38,12±9,53 yıl ve COVID-19 bulaşma oranı %8,82 idi. Altı COVID-19'lu sağlık çalışanının dördü, dinlenme odasını beşten fazla kişiyle paylaştı ve hepsi dinlenme odasında maskelerini çıkardı. Hastane kaynaklı COVID-19 oranı %4,41, N95 maskesi kullanma oranı %46,7 idi. Sağlık çalışanları, dikkat ettikleri en önemli noktanın önlem olarak odanın havalandırılması olduğunu belirtti (%82). Ellerini her zaman yıkayan ve dezenfekte eden, pencere ve oda kapılarını her zaman açık tutarak çalışan sağlık çalışanları sırasıyla %43,8, %45, %55 ve %40 idi. Her zaman koruyucu gözlük veya kalkan ve biyomikroskobik kalkan kullanan sağlık çalışanları sırasıyla %5 ve %33,3 idi. Toplam muayene ve ameliyat sayısı çalışma döneminde bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı (p<0,005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemi döneminde N95 koruyucu maskelerin kullanılmasıyla birlikte çalışma ortamının havalandırılmasını sağlayan genel tedbir-ler ve fiziki koşulların sağlanması virüsün yayılmasının önlenmesinde etkili olacaktır. Ayrıca sağlık çalışanlarının aldıkları koruyucu önlemleri çalışma odasının yanı sıra dinlenme odasında da almaları önem taşımaktadır. Bu gerekli önlemler alınarak oftalmoloji pratiğine devam etmek mümkün gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, göz kliniği, oftalmoloji pratiği, pandemi, önlemler.

Okşan Alpoğan, Alev Özçelik Köse. Impact of Precautions on the Sustainability of Ophthalmology Practice in an Eye Clinic in Türkiye during the COVID-19 Pandemic. Bosphorus Med J. 2023; 10(3): 131-138

Corresponding Author: Okşan Alpoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale