ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Factors Affecting Length of Stay in a Stroke Unit After Intravenous Thrombolytic Therapy: A Retrospective Study [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2024; 11(1): 15-22 | DOI: 10.14744/bmj.2024.37450

Factors Affecting Length of Stay in a Stroke Unit After Intravenous Thrombolytic Therapy: A Retrospective Study

Şerife Kelle Dikbaş1, Işıl Kalyoncu Aslan2
1Department of Nursing, Istanbul University, Faculty of Nursing, Faculty of Nursing, Phd Candidate, Istanbul, Türkiye
2Department of Neurology, Health Sciences University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to examine the hospitalization duration in the stroke unit after IV thrombolytic therapy in acute ischemic stroke and the affecting factors.
METHODS: The research was designed as a retrospective study. From 334 patients admitted to a state hospital in Istanbul's stroke unit with a stroke diagnosis, 152 patients who received IV thrombolytic therapy constituted the study's sample. The hospital registry system, nurse observation notes, and patient files in the hospital archive were examined by the researcher to access the patients' socio-demographic and clinical data. Pearson correlation analysis was used to analyze the relationships between parameters conforming to a normal distribution, along with descriptive statistical methods.
RESULTS: The mean length of stay in the stroke unit was 3.2±3 days(2). Complications developed in 44.1% (67) of the patients during hospitalization. Among these complications, respiratory-related complications were the highest at 19.5% (13), followed by cerebral hemorrhage and cerebral edema at 18% (12). The most common reason for transferring patients was routine transfer at 82.3% (125). A statistically significant positive correlation was found (r=0.261; p<0.05) between the duration of stay in the stroke unit and the severity of the stroke. A positive (r=0.026; p<0.05) relationship was found between the stroke unit stay duration and the patient's age, and a negative relationship (r=-0.220; p<0.05) was found with the Glasgow Coma Scale before IV thrombolytic therapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Short hospital stays and low mortality rates demonstrate the benefit of close observation of IV tPA patients. Complication development during stroke unit stay, stroke severity, age, as well as history of smoking and alcohol use in patients receiving IV thrombolytic therapy affect the length of hospital stay.

Keywords: Acute ischemic stroke, Intravenous thrombolytic therapy, Length of stay.

İntravenöz Trombolitik Tedavisi Sonrası İnme Ünitesinde Kalış Süresini Etkileyen Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma

Şerife Kelle Dikbaş1, Işıl Kalyoncu Aslan2
1İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, akut iskemik inmede IV trombolitik tedavi sonrası inme ünitesinde yatış süresi ve etkileyen faktörler incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif tipinde tasarlanan bu çalışmada, İstanbul'da bir devlet hastanesinin inme ünitesine inme tanısı ile kabul edilen 334 hastadan IV trombolitik tedavi uygulanan 152 hasta örneklemi oluşturmuştur. Hastaların sosyodemografik ve klinik verilerine erişmek için hastane kayıt sistemi, hemşire gözlem notları ve hastane arşivindeki hasta dosyaları araştırmacı tarafından incelenmiştir. Normal dağılıma uygun parametreler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile analiz edilmiş; tanımlayıcı istatistiksel metodlar kullanılmıştır.
BULGULAR: İnme ünitesindeki ortalama yatış süresi 3.2±3(2) gün olarak bulunmuştur. Hastalarda yatış sürecinde %44.1 (67) oranında komplikasyon gelişmiştir. Bu komplikasyonlar arasında solunumla ilişkili komplikasyonlar %19.5 (13) ile en yüksek oranda olup, bunu beyin kanaması ve beyin ödemi %18 (12) takip etmiştir. Hastaların transfer edilme sebepleri arasında en sık rastlananı %82.3 (125) ile rutin transfer olmuş-tur. İnme ünitesinde kalış süresi ile inme şiddeti arasında pozitif yönlü bir korelasyon (r=0.261; p<0.05) bulunmuştur. Ayrıca, inme ünitesinde kalış süresi ile hastanın yaşı arasında pozitif bir ilişki (r=0.026; p<0.05) ve IV trombolitik tedavi öncesi Glasgow Koma Skalası ile negatif bir ilişki (r=-0.220; p<0.05) tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: IV tPA hastalarının yakın gözlemi sayesinde kısa hastanede kalış süreleri ve düşük ölüm oranları elde edilmiştir. IV trombolitik tedavi alan hastalarda inme ünitesinde kalış süresi boyunca komplikasyon gelişimi, inme şiddeti, yaş, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler hastanede kalış süresini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, İntravenöz trombolitik tedavi, Kalış süresi.

Şerife Kelle Dikbaş, Işıl Kalyoncu Aslan. Factors Affecting Length of Stay in a Stroke Unit After Intravenous Thrombolytic Therapy: A Retrospective Study. Bosphorus Med J. 2024; 11(1): 15-22

Corresponding Author: Şerife Kelle Dikbaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale