ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Effect of Spinal Growth Plate Reimplantation on Growth: Experimental Study in Lambs [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 82-88 | DOI: 10.14744/bmj.2019.40469

Effect of Spinal Growth Plate Reimplantation on Growth: Experimental Study in Lambs

Ahmet Hamdi Akgülle1, Erhan Okay2, Reshad Zeynlaov3, Onur Başçı4, İlker Tinay5, Evrim Şirin1
1Marmara University, Faculty Of Medicine, Department Of Orthopaedics, Istanbul, Assistant Professor
2Kars Sarikamis State Hospital, Department Of Orthopaedics, Orthopaedic Surgeon
3Hb Güven Clinics, Department Of Orthopaedics, Baku, Azerbaijan
4Dokuz Eylül University, Faculty Of Medicine, Department Of Orthopaedics, Izmir, Assistant Professor
5Marmara University, Faculty Of Medicine, Department Of Urology, Istanbul, Associate Professor

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the possibility of treating the defective segment without damaging the healthy adjacent vertebrae using growth plate transfer in segmentation defects.
METHODS: In this study, a 6.5 mm diameter graft of intervertebral disc and growth plate between L3-4 vertebrae of six lambs were harvested and reimplanted to the same area. L2-L5 vertebrae were taken as a control group. Two months later, the growth of the reimplanted tissue underwent radiological and histological evaluation.
RESULTS: Radiologically, comparison between study and control groups concerning bimonthly growth percentages (study: %5,467, control: %4,17) were found statistically significant [study group: %5,467, control group: %4,17; p=0.025, (p<0.05)]. Histologically, three vertebrae epiphyses were found to be near normal appearance, but in three vertebrae, severe fibrosis was seen. Proliferative zone thickening, which is evidence of epiphyseal ischemia, was not observed in any of the samples. Bone bridging of the physics was seen in only one sample.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Growth plate transfer in the treatment of congenital spinal deformity has found to be feasible technique, which provides a physiological vertebral growth.

Keywords: Congenital segmentation defect, growth plate transfer, vertebral growth

Kuzularda Vertebra Büyüme Plağının Parsiyel Reimplantasyonunun Vertebral Büyüme Üzerine Etkisi

Ahmet Hamdi Akgülle1, Erhan Okay2, Reshad Zeynlaov3, Onur Başçı4, İlker Tinay5, Evrim Şirin1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, Istanbul, Turkey
2Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı, Kars, Turkey
3Hb Güven Klinikası Ortopedi Anabilim Dalı, Bakü, Azerbeycan
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, anomalili bölgedeki sorunu sağlam segmentlere zarar vermeden çözümlemek için segmentasyon defektlerindeki epifiz eksikliğini telafi etmek amacı ile büyüme plağı transferinin kullanılabilirliğini ve büyüme üzerine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 6 adet kuzuda L3-4 vertebra arası disk ve büyüme plaklarından 6.5 mm çapında bir greft çıkarılıp aynı bölgeye reimplante edildi. L2 ve L5 vertebra kontrol grubu olarak alındı. İki ay sonra büyümenin etkilenmesi radyolojik ve histolojik olarak incelendi.
BULGULAR: Sonuç olarak çalışma ve kontrol gruplarının 2 aylık büyüme yüzdeleri karşılaştırıldığında, radyolojik açıdan anlamlı bulundu [çalışma: %5.467, kontrol: %4.17; p=0,025, (p<0.05)]. Histolojik olarak üç vertebrada normale yakın epifiz yapısı, üç vertebrada ise yoğun fibrozis görüldü. Hiçbir preparatta epifiz iskemisinin bulgusu olan proliferatif zon kalınlaşması görülmedi. Fibrozis görülen preparatların sadece bir tanesinde fiz hattında kemik köprüleşme gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konjenital segmentasyon defektlerinde büyüme plağı transferi, fizyolojiye yakın vertebral büyüme sağlayan uygulanabilir bir tekniktir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme plağı transferi, konjenital segmentasyon defekti, vertebral büyüme

Ahmet Hamdi Akgülle, Erhan Okay, Reshad Zeynlaov, Onur Başçı, İlker Tinay, Evrim Şirin. Effect of Spinal Growth Plate Reimplantation on Growth: Experimental Study in Lambs. Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 82-88

Corresponding Author: Ahmet Hamdi Akgülle, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale