ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Role of Neutrophils, Lymphocytes, and Platelets in Ischemic Stroke [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 279-285 | DOI: 10.14744/bmj.2022.48030

The Role of Neutrophils, Lymphocytes, and Platelets in Ischemic Stroke

Hatice Ferhan Kömürcü
Department of Neurology, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Pathological changes developing in acute ischemic stroke are associated with inflammation and immune events. In the process of cerebral ischemia, platelets, neutrophils, and lymphocytes have an important role in inflammatory and immune events. Uncertainties about the effects of blood cells along with immunity in sterile inflammatory response after stroke persist. Blood cells play an important role in the development of ischemic damage in acute stroke. Platelets contribute to the migration of neutrophils from the circulation to the ischemic area to open the path in the vascular wall and enter into the damaged area. Besides, lymphocytes are involved in the damage, sometimes positive and sometimes negative mechanisms in acute stroke. Dynamic changes of these cells may be related to the prognosis, determining the degree of neurological damage of stroke. Investigation of the effects of blood cells as mediators and pathophysiological mechanisms in stroke will contribute to the determination of treatment approaches and prediction of prognosis. This article reviews recent studies on the role of neutrophils, lymphocytes, and platelets in the development and the prognosis of ischemic damage in acute stroke.

Keywords: Ischemic stroke, Leukocyte, Lymphocyte, Neutrophil, Platelet, Stroke.

İskemik İnmede Nötrofiller, Lenfositler ve Trombositlerin Rolleri

Hatice Ferhan Kömürcü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Akut iskemik inmede gelişen patolojik değişiklikler, inflamasyon ve immün olaylarla ilişkilidir. Serebral iskemi sürecinde trombositler, nötrofiller ve lenfositler, inflamatuvar ve immün olaylarda önemli bir role sahiptir. İnme sonrası steril inflamatuvar yanıtta kan hücrelerinin ve bağışıklığın etkilerine ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Akut inmede iskemik hasarın gelişmesinde kan hücreleri önemli bir rol oynar. Trombositler, damar duvarındaki yolu açmada dolaşımdan iskemik bölgeye nötrofillerin göçüne katkıda bulunur ve nötrofiller hasarlı bölgeye geçer. Ayrıca akut inmede, lenfositler hasara bazen pozitif bazen de negatif mekanizmalarla katılır. Bu hücrelerin dinamik değişiklikleri, inmenin nörolojik hasar derecesi ile ilişkili olabilir. İnmede kan hücrelerinin ve patofizyolojik mekaniz-maların araştırılması tedavi yaklaşımlarının belirlenmesine ve prognozun öngörülmesine katkı sağlayacaktır. Bu makale, akut inmede iskemik hasarın gelişimi ve prognozunda nötrofillerin, lenfositlerin ve trombositlerin rolüne ilişkin son çalışmaları gözden geçirmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnme, iskemik inme, trombosit, lökosit, lenfosit, nötrofil.

Hatice Ferhan Kömürcü. The Role of Neutrophils, Lymphocytes, and Platelets in Ischemic Stroke. Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 279-285

Corresponding Author: Hatice Ferhan Kömürcü, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale