ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Skin Findings in Obstructuve Sleep Apnea Syndrome [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 81-84

Skin Findings in Obstructuve Sleep Apnea Syndrome

İlkin Zindancı1, Hacer Kuzu Okur2, Burçe Can Kuru1, Mukaddes Kavala3
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
3Kafkas Üniversitesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Kars

INTRODUCTION: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is an important reason of morbidity and mortality due to repetitious hypoxia and axidative stres. In our study, we aimed to evaluate the skin findings of the patients
who have diagnosed as OSAS.
METHODS: We evaluated 475 patients those who were diagnosed by polysomnographic (PSG) assesement. Sixty-three patients aged between 18-55 years who have no systemic disease were included in the study. Patient’s demographic, laboratory and PSG findings were recorded. Dermatologic examination was done for all patients.
RESULTS: All patients who were coming into line with the test study were all men, with a mean age 42.7±7.5, AHI: 29.4 ±19.3, BMI: 27.9±2.5, minimum okxygen saturation: 79.4±8.9, mean oxygen saturation: 93.1±2.7, oxygen desaturation index: 28.9±21.4. The most common dermatoses in dermatological examination were seborrheic dermatitis in 16 (25.3%) patients, contact dermatitis in 9 (14.2%) patients fungal infections in 8 (12.6%) patients and androgenetic alopecia in 8 (12.6%) patients. Inflammatory diseases such as seborrheic dermatitis, contact dermatitits and psoriasis were found in 25 (39.1%) patients. Relation between dermatological findings and OSAS was not found significant by statistically.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Recently it is claimed that oxidative stress may play a role in the etiopathogenesis of inflammatory dermatoses. The high incidence of inflammatory dermatoses seems in our study support this theory.

Keywords: dermatological finding, obstructive sleep apnea syndrome; oxidative stress

Obstrukti̇f Uyku Apne Sendromunda Deri̇ Bulguları

İlkin Zindancı1, Hacer Kuzu Okur2, Burçe Can Kuru1, Mukaddes Kavala3
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
3Kafkas Üniversitesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Kars

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), tekrarlayan hipoksi ve oksidatif stres nedeniyle önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Çalışmamızda OUAS tanısı konan hastalarda deri bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Polisomnografi (PSG) yapılmış OUAS’lı 475 hasta değerlendirildi. Çalışmaya ek sistemik hastalığı olmayan 18-55 yaş arasındaki 63 hasta dahil edildi. Demografik, laboratuar ve PSG bulguları kayıt edildi. Bütün hastaların dermatolojik muayeneleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışma kriterlerine uyan hastaların tamamı erkekti ve ortalama yaş: 42.7±7.5, AHI: 29.4 ±19.3, BMI: 25.9±2.5, minimum oksijen satürasyonu: 79.4±8.9, ortalama oksijen satürasyonu: 93.1±2.7, oksijen desatürasyon indeksi: 28.9±21.4 olarak bulundu. Dermatolojik muayenede 16 hastada (%25.3) seboreik dermatit, 9 hastada (%14.2) kontakt dermatit, 8 hastada (%12.6) tinea infeksiyonu ve 8 (%12.6) hastada androgenetik alopesi en sık rastlanan dermatozlar olarak gözlendi. Seboroik dermatit, kontakt dermatit ve psöriyazisden oluşan inflamatuar dermatozlar ise 25 (%39.1) hastada gözlendi. Dermatolojik hastalıklar ve OUAS arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Son zamanlarda oksidatif stresin inflamatuvar dermatozların etyopatogenezinde rol oynayabileceği ileri sürülmektedir. Serimizde inflamatuar dermatozların yüksek oranda görülmesi bu teoriyi destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: dermatolojik bulgular, obstruktif uyku apne sendromu; oksidatif stres

İlkin Zindancı, Hacer Kuzu Okur, Burçe Can Kuru, Mukaddes Kavala. Skin Findings in Obstructuve Sleep Apnea Syndrome. Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 81-84

Corresponding Author: İlkin Zindancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale