ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Drug İntoxication At Emergency Service And Serum Drug Level Relationship [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 62-67 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.669

Drug İntoxication At Emergency Service And Serum Drug Level Relationship

Servan Kara1, Zeynep Mine Kara2, Arzu Denizbaşı Altınok1, Özge Ecmel Onur1
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul

INTRODUCTION: Intoxications due to drugs and other substances are still an important health issue. In this study we want to investigate the correlation between serum drug levels and demographic properties of patients who present to the emergency department with suicide attempts with drugs.
METHODS: Patients over 18 years of age who presented to emergency department (ED) with drug intoxication due to suicide attempt and whose blood drug levels could be obtained are included in our study. Age, gender, vital signs on presentation are all recorded. Two major groups were formed, patients who are discharged and who were admitted to intensive care unit (ICU). By this data, correlation between the drug levels and clinical progress is observed.
RESULTS: Between February 2013 and August 2013, 60 patients who met our inclusion criteria were studied. 71,7% were female (N=43), %28,3 were male (n=17). Mean age was 26.88±6.2. 38 patients (63,3%) were monitored in ED for 6 to 24 hours and were discharged. 22 patients(36,7 %) needed ICU admission. The higher blood levels of tricyclic antidepresants (TCA) correlated with higher incidence of ICU admission. Paracetamol levels in both groups were nearly same, and these levels proved no importance in ICU admission. And, we also observed the correlation between the drugs and vital signs in our study. In addition to this, The group who had TCA, had statistically significant low mean arterial pressures, faster heart rate and faster respiratory rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that clinical decision making of patients with unknown or undetermined amounts of drug intake should be made not only according to their blood drug levels but also to their clinical states and their vital signs especially mean arterial pressure (MAP), heart rate.

Keywords: Drug İntoxication, Serum Drug Level, Clinical Correlation

Acil Serviste İlaç İntoksikasyonu Ve Serum İlaç Düzeyi İlişkisi

Servan Kara1, Zeynep Mine Kara2, Arzu Denizbaşı Altınok1, Özge Ecmel Onur1
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İlaç ve ilaç dışı maddelerle oluşan zehirlenmeler günümüzde hala önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, suicid amaçlı ilaç intoksikasyonu tanısı ile başvuran hastaların yaş, cinsiyet, ilacın cinsi gibi demografik özelliklerinin tespiti, ve alınan ilacın serum düzeyi ile klinik takip sonucu arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya suisid amacıyla ilaç aldığı saptanan ve serumda düzeyi tespit edilebilen ilaç zehirlenmesi olan 18 yaş üstü hastalar alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, geliş vital bulguları kayıt altına alındı. Taburcu edilen ve yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalar olarak 2 grup oluşturuldu. Böylelikle serum ilaç düzeyine göre klinik korelasyon arasındaki ilişki incelendi.
BULGULAR: Şubat 2013-Ağustos 2013 arasında acil servisimize başvuran çalışma normlarımıza uygun 60 hasta incelenmiştir. Hastalarımızın %71,7 si bayan (n=43), %28,3 ü erkekti (n=17). Yaş ortalaması 26,88±8,88 tespit edildi. Klinik seyire göre dağılımda hastaların 38’ i (%63,3) acil serviste en az altı (6) saat, en fazla 24 saat gözlendikten sonra taburcu edildiği, 22’sininde (%36,7) yoğun bakıma nakledildiği görülmüştür. Trisiklik antidepresanın (TSA) yüksek serum düzeylerinin artmış yoğun bakım yatışı ile ilişkili idi. Her 2 gruptaki parasetamol seviyeleri birbirine yakın değerde idi ve bu seviyelerin yoğun bakım yatışı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu. Ve yine, çalışmamızda vital bulgular ile ilaçlar arasındaki ilişki de tespit edildi. Bununla birlikte, TSA alan grup, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük ortalama arteryal basınç (OAB), artmış kalp hızı ve solunum hızına sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak aldığı ilaç miktarı tam olarak bilinmeyen veya ifade edemeyen hasta grubunda taburculuk veya yatış kararının verilmesinde serum ilaç düzeylerinin yanında klinik bulguların özellikle OAB, nabız gibi vital parametrelerin de beraber değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: İlaç İntoksikasyonu, Serum İlaç Düzeyi, Klinik Korelasyon

Servan Kara, Zeynep Mine Kara, Arzu Denizbaşı Altınok, Özge Ecmel Onur. Drug İntoxication At Emergency Service And Serum Drug Level Relationship. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 62-67

Corresponding Author: Servan Kara, Türkiye
LookUs & Online Makale