ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Effect of Rigid Gas Permeable Contact Lenses on Visual Quality and Corneal Aberrations in The Keratoconus Patients [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 21-28 | DOI: 10.14744/bmj.2020.58661

The Effect of Rigid Gas Permeable Contact Lenses on Visual Quality and Corneal Aberrations in The Keratoconus Patients

Tuğba Gençağa Atakan1, Sevda Aydın Kurna2, Yelda Buyru Bozkurt2, Tayfun Şahin3, Mehmet Atakan4
1Department of Ophthalmology, Sancaktepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Ophthalmology, Çorum Hitit University, Faculty of Medicine, Çorum, Turkey
4Department of Ophthalmology, Okan University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Aim was to investigate the effects of rigid gas permeable contact lenses (RGPCL) on visual quality and corneal aberrations in the patients with keratoconus and myopia.
METHODS: Thirty-one eyes of 17 patients wearing RGPCL because of myopia (Group A) and 72 eyes of 47 patients who had keratoconus (Group B) were included in this study. Keratoconus patients were divided into four subgroups according to the Amsler-Krumeich classification. All patients underwent examination procedures, including visual acuity, contrast sensitivity and simulated keratometric value (sim K), surface asymmetric index (SAI), surface regularity index (SRI), predicted visual acuity (PVA) values measured with corneal topography; mean RMS values of spherical aberration, coma, trefoil, and total high order aberrations (THOA) measured with aberrometry, before and after RGPCL application.
RESULTS: Mean best-corrected visual acuity values before lens use was 0.68 (±0.33) and afterwards 0.86 (±0.20) in Group A, 0.37 (±0.21) and 0.83 (±0.17) in Group B, respectively. During low contrast sensitivity measurement, nine letters were gained after wearing contact lenses in Group A, 18.7 letters in Group B. The change of topographic values after contact lens use was significant in both groups. The amount of change was more significant in Group B when compared to Group A (p<0.05). There was a significant difference in PVA values between Group B1 and Group B4 (p<0.01). After contact lens use, the change in spherical, coma, trefoil and THOA values were statistically significant in both groups. The mean decrease in aberration values was significantly higher in Group B comparing to Group A (p<0.05). The aberration values except THOA did not differ significantly among subgroups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The topographic and aberrometry values decreased significantly in all eyes after RGPCL. The amount of decrease was significantly higher in keratoconus patients. Increase in visual acuity and contrast sensitivity was correlated with the decrease in higher aberrations, which points to the close relationship between them.

Keywords: Aberration, keratoconus; rigid gas permeable contact lens.

Keratokonus Hastalarında Sert Gaz Geçirgen Kontakt Lenslerin Görme Kalitesi ve Korneal Aberasyonlar Üzerine Etkileri

Tuğba Gençağa Atakan1, Sevda Aydın Kurna2, Yelda Buyru Bozkurt2, Tayfun Şahin3, Mehmet Atakan4
1Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği, Çorum
4Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız, sert gaz geçirgen kontakt lenslerin keratokonus ve miyopi hastalarında görsel kalite ve kornea aberasyonları üzerindeki etkisini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya miyopi nedeniyle sert gaz geçiren kontakt lens kullanan 17 hastanın 30 gözü (A Grubu) ve keratokonuslu (B grubu) 47 hastanın 72 gözü dahil edildi. Keratokonus hastaları Amsler-Krumeich sınıflamasına göre dört alt gruba ayrıldı. Tüm hastalara görme keskinliği, kontrast duyarlılık ve simüle edilmiş keratometrik değer (sim K), yüzey asimetrik indeksi (SAI), yüzey düzenlilik indeksi (SRI), kornea topografisi ile ölçülen öngörülen keskinlik (PVA) değerleri dahil olmak üzere inceleme prosedürleri uygulandı; sert gaz geçirgen kontakt lens uygulamasından önce ve sonra, aberrometri ile ölçülen sferik aberasyon, koma, trefoil ve toplam yüksek dereceli aberasyonların (THOA) ortalama RMS değerlerine bakıldı.
BULGULAR: Lens kullanımından önce düzeltilmiş en iyi görme keskinliği değerleri Grup A'da 0,68 (±0,33) ve Grup B’de ise 0,37 (±0,21), kullanımdan sonra ise 0,86 (±0,20), ve 0,83 (±0,17)idi. Düşük kontrast duyarlılık ölçümünde Grup A'da kontakt lens taktıktan sonra 9 harf, Grup B'de 18,7 harf kazanımı elde edildi. Kontakt lens kullanımından sonraki topografik değerlerde her iki grupta da anlamlı farklılıklar tespit edildi. Değişim miktarı Grup B'de Grup A'ya göre daha anlamlıydı (p<0,05). PVA değerlerinde Grup B1 ile Grup B4 arasında anlamlı fark vardı (p<0,01). Kontakt lens kullanımından sonra, her iki grupta da sferik, koma, trefoil ve toplam yüksek dereceli aberasyon değerlerindeki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Aberasyon değerlerindeki ortalama azalma, Grup B'de, Grup A'ya göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,05). THOA dışındaki aberasyon değerlerinde alt gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu. Kontrast duyarlılığı, görme keskinliği ve yüksek dereceli aberasyonlar arasında negatif bir korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Topografik ve aberrometrik değerler, RGP kontakt lenslerden sonra tüm gözlerde önemli ölçüde azalmıştır. Keratokonus hastalarında azalma miktarı anlamlı derecede yüksek bulundu. Görme keskinliği ve kontrast duyarlılığındaki artma, aralarındaki yakın ilişkiyi işaret eden yüksek aberasyonlardaki azalma ile bağlantılı olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aberasyon, keratokonus; sert kontakt lens.

Tuğba Gençağa Atakan, Sevda Aydın Kurna, Yelda Buyru Bozkurt, Tayfun Şahin, Mehmet Atakan. The Effect of Rigid Gas Permeable Contact Lenses on Visual Quality and Corneal Aberrations in The Keratoconus Patients. Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 21-28

Corresponding Author: Tuğba Gençağa Atakan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale