ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal How Common is Fibromyalgia in Patients with Hypothyroidism? [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 156-160 | DOI: 10.14744/bmj.2022.60252

How Common is Fibromyalgia in Patients with Hypothyroidism?

Deniz Yılmaz1, Betül Erişmiş1, Işıl Üstün2, Hakan Koçoğlu1, Cemal Bes3
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Rheumatology, University of Health Sciences, Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Fibromyalgia (FM) is the most common cause of chronic generalized musculoskeletal pain. The etiology and the pathophysiology are still not clear but there are some studies that elucidate relationship between FM and thyroid diseases. The aim of this study was to determine the frequency of FM in patients with hypothyroidism.
METHODS: This is a cross-sectional, single-center, and prospective study from Bakırkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital. A total of 180 patients – who were applied to internal medicine outpatient clinics – included in the study and the patients who described the generalized musculoskeletal pain were consulted to the physical medicine and rehabilitation outpatient clinics. Demographic data, laboratory findings, presence of thyroid disease, and FM were noted. Patients were evaluated with Beck Depression Questionnaire (BDQ) and FM Impact Questionnaire (FIQ) for FM patients.
RESULTS: About 39.4% (n=71) of the patients had FM and 60.6% (n=109) of them did not have FM. There was a positive correlation between FIQ score and age at diagnosis and disease duration. As the age at diagnosis and duration of disease increased, the FIQ score increased by 37.3% and 25.7%, respectively. In addition, as BDQ increased, the FIQ score increased by 44.8%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Signs and symptoms of hypothyroidism are similar to signs and symptoms of FM, and approximately 40% of patients with hypothyroidism could have FM concomitantly. Hence, the presence of a diagnosis of hypothyroidism should not cause us to miss the diagnosis of FM in these patients. Therefore, all patients with hypothyroidism should also be examined for FM.

Keywords: Fibromyalgia, hyperthyroidism, hypothyroidism, pain, thyroid diseases.

Hipotiroidili Hastalarda Fibromiyalji Sıklığı

Deniz Yılmaz1, Betül Erişmiş1, Işıl Üstün2, Hakan Koçoğlu1, Cemal Bes3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Romatoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibromiyalji, kronik yaygın kas-iskelet sistemi ağrısının en sık nedenidir. Etyoloji ve patofizyoloji henüz netlik kazanmamıştır. Ancak fibromiyalji ile tiroid hastalıkları arasındaki ilişkiyi aydınlatan bazı çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle bu çalışmada, hipotiroidili hastalarda fibromiyalji sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, tek merkezli kesitsel, prospektif bir çalışmadır. Çalışmaya dahiliye polikliniğine başvuran hipotiroidi tanılı 180 hasta dahil edildi. Ağrılı hastalar fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğinde değerlendirildi, tanı konulan fibromiyalji hastalarının demografik verileri, laboratuvar bulguları kaydedildi. Hastalar, Beck Depresyon Anketi (BDA) ve Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hipotiroidili hastaların %39,4'ünde (n=71) fibromiyalji saptanırken, %60,6'sında (n=109) fibromiyalji mevcut değildi. FEA skoru ile tanı yaşı ve hastalık süresi arasında pozitif bir korelasyon vardı. Tanı yaşı ve hastalık süresi arttıkça FEA skoru sırasıyla %37,3 ve %25,7 oranında artış gösterdi. Ayrıca BDA skoru arttıkça FEA skoru %44,8 oranında artış gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipotiroidizmin belirti ve semptomları fibromiyalji belirti ve semptomlarına benzer ve hipotiroidili hastaların yaklaşık %40'ında eş zamanlı fibromiyalji tanısı mevcut olabilir. Dolayısıyla hipotiroidi tanısının varlığı bu hastalarda fibromiyalji tanısının gözden kaçmasına neden olmamalıdır. Bu nedenle hipotiroidili tüm hastalar fibromiyalji açısından da değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, fibromiyalji, hipertiroidizm, hipotiroidizm, tiroid hastalıkları.

Deniz Yılmaz, Betül Erişmiş, Işıl Üstün, Hakan Koçoğlu, Cemal Bes. How Common is Fibromyalgia in Patients with Hypothyroidism?. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 156-160

Corresponding Author: Işıl Üstün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale