ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Relationship of CRP/Albumin Ratio with Etiology and Prognosis in Acute Ischemic Stroke [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 209-215 | DOI: 10.14744/bmj.2022.60352

The Relationship of CRP/Albumin Ratio with Etiology and Prognosis in Acute Ischemic Stroke

Mustafa Ülker, Saime Füsun Domac, Mehmet Demir, Rahşan Karacı
Department of Neurology, Erenkoy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Inflammation has a role in both the onset and progression of atherosclerosis. C-reactive protein (CRP) and albumin are indicators of inflammation and related to atherosclerosis and stroke. The ratio of CRP to albumin (CAR) is thought to have prognostic significance in systemic inflammation. However, the relationship between CAR and acute ischemic stroke (AIS) is yet to be clarified.
METHODS: Between January 2016 and January 2018, 477 patients who were hospitalized in the Neurology Department with a diagnosis of AIS and 189 control cases were examined. Stroke severity of patients who admitted in first 24 h were evaluated with the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) score. The relationship between CAR and stroke severity, early prognosis, and etiologic subtypes was evaluated.
RESULTS: The mean age of patients was 69.54±12.8. While 52.2% of patients were male, 47.8% were female. The mean CAR values were 66.79±9.02 in the patient group and 36.19±3.56 in the control group. There was significant difference between the two groups (p<0.0001). With regard to NIHSS scores, there was significant difference between the mild (score <8), moderate (score 8–14), and severe (score >14) groups in terms of CAR values (60.7±8.5; 87.7±9.53; and 89.04±12.02) (p=0.0019). The mean CAR values in the atherothrombotic and cardioembolic groups were 94.553±9.36 and 60.974±9.36, respectively, and there was significant difference between the two groups (p=0.004). In terms of early prognosis, the mean CAR value of good prognosis (mRS: 0–2) and poor prognosis (mRS: 3–6) patients was 60.72±8.86 and 85.16±9.33, respectively. There was a strong statistical relationship between the CAR values and early prognosis (p<0.001). No statistically significant relationship was found according to either age or gender.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The strong relationship between high CAR values and stroke severity, bad early prognosis, and atherothrombotic stroke raises the question of whether or not the CAR value can be used as a predictive marker for the prognosis and etiologic subtype of stroke.

Keywords: Acute ischemic stroke, CRP/Albumin ratio, Prognosis.

Akut İskemik İnmede C-Reaktif Protein/Albümin Oranlarının Etyoloji ve Prognozla İlişkisi

Mustafa Ülker, Saime Füsun Domac, Mehmet Demir, Rahşan Karacı
Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnflamasyonun, aterosklerozda hem başlangıçta hem de progresyonda rolü olduğu bilinmektedir. C-reaktif protein ve albüminin her ikisi de inflamasyonun bir göstergesidir ve ateroskleroz ile bağlantılıdır. C-reaktif proteinin albümine oranının (CAR), C-reaktif protein ve albümin arasındaki dengeyi yansıttığı ve sistemik inflamasyonda prognostik önemi olduğu düşünülmektedir. CAR ile akut iskemik inme arasındaki ilişki henüz bilinmemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemiz nöroloji bölümünde yatan 477 hasta ile enfeksiyonu ve bilinen tiroid hastalığı olmayan 189 kontrol olgusu incelendi. İlk 24 saat içinde başvuran hastaların inme şiddeti Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Ölçeği (NIHSS) puanı ile değerlendirildi. CAR ile inme şiddeti, erken prognoz ve etyolojik alt tipler arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 69.54±12.8 yıl, %52.2’si erkek ve %47.8'i kadındı. Ortalama CAR değerleri hasta grubunda 66.79±9.0, kontrol grubunda 36.19±3.56 idi. İki grup arasında anlamlı fark vardı (p<0.001). NIHSS'ye göre sınıflandırılan hafif, orta ve ağır gruplarda (<8, 8-14,>14) CAR değerleri açısından belirgin farklılık vardı (60.7±8.5; 87.7±9.53; 89.04±12.02) (p=0.0019). Aterotrombotik grupta ve kardiyoembolik grupta ortalama CAR değeri sırasıyla 94.553±9.36 ve 60.974±9.36 idi ve iki grup arasında anlamlı fark vardı (p=0.004). Erken prognoz açısından, iyi prognozlu hastaların (mRS= 0-2) ve kötü prognozlu (mRS= 3-6) hastaların ortalama CAR değerleri sırasıyla 60.72±8.86 ve 85.16±9.33 idi. CAR değerleri ile erken prognoz arasında güçlü bir istatistiksel ilişki vardı (p<0.001). Yaş ve cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek CAR değerlerinin inme şiddeti, kötü erken prognoz ve aterotrombotik inme ile ilişkili olduğunu gösteren bulgular, bu değerlerin inmenin prognozu ve etyolojik alt tipleri için öngörücü bir belirteç olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein/albümin oranı, akut iskemik inme, prognoz.

Mustafa Ülker, Saime Füsun Domac, Mehmet Demir, Rahşan Karacı. The Relationship of CRP/Albumin Ratio with Etiology and Prognosis in Acute Ischemic Stroke. Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 209-215

Corresponding Author: Mustafa Ülker, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale