ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal An Unrecognized Symptom of Brain Tumors in the Emergency Department: Left Homonymous Hemianopsia [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 195-198 | DOI: 10.14744/bmj.2022.68442

An Unrecognized Symptom of Brain Tumors in the Emergency Department: Left Homonymous Hemianopsia

Yunus Emre Sağmal, Merve Ekşioğlu, Tuba Cimill Ozturk
Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, Istanbul, Türkiye

Patients with a mass or ischemic lesion on the visual pathways cannot avoid obstacles on the affected side in accordance with the localization of the lesion and may collide with approaching people and obstacles. In this case, we wanted to draw attention to the case with homonim hemianopsy and diagnosed with glioblastoma in the visual field examination based on the history of headaches and recurrent trauma. A 52-year-old male patient applied to the emergency department with the complaints of hitting objects on his left side and hitting the left side of his car twice in the past week. Left homonymous hemianopsia was detected in the visual field examination of the patient. On CT imaging, a mass with diffuse peripheral edema were observed in the right occipitoparietal. The patient was admitted to the neurosurgery department. The patient was operated 1 day after hospitalization and his pathology result of the lesion was compatible with glioblastoma. Visual fields provide valuable information about the location of brain lesions, especially when associated with other symptoms. The anamnesis of patients with these complaints should be examined in detail. These patients may not be aware of their visual impairment. Therefore, routine visual field examination should be performed in the neurological evaluation of the patients.

Keywords: Glioblastoma multiforme, hemianopsia, visual field examination.

Acil Serviste Beyin Tümörlerinin Tanınmayan Bir Semptomu: Sol Homonim Hemianopsi

Yunus Emre Sağmal, Merve Ekşioğlu, Tuba Cimill Ozturk
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

Görme yolları üzerinde kitle veya iskemik lezyonu bulunan hastalar, lezyonun lokalizasyonuyla uyumlu olarak etkilenen taraftaki engellerden kaçınamazlar, yaklaşan insanlara ve engellere çarpabilirler. Bu olgu sunumunda, baş ağrısı ve tekrarlayan travma öykülerinden yola çıkılarak yapılan görme alanı muayenesinde homonim hemianopsisi olan ve glioblastoma tanısı alan olguya dikkat çekilmek istendi. Elli iki yaşında erkek hasta, son bir haftadır sol tarafındaki nesnelere çarpma ve arabasının sol yanını iki kez vurma şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanın görme alanı muayenesinde sol homonim hemianopsi tespit edildi. Bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde sağ oksipitopariyetalde yaygın periferik ödemin eşlik ettiği kitle izlendi. Hastanın beyin cerrahisi bölümüne yatışı yapıldı. Yatışından bir gün sonra opere edilen hastanın patoloji sonucu glioblastoma ile uyumlu bulundu. Görme alanları, özellikle diğer semptomlarla ilişkilendirildiğinde, beyin lezyonlarının yeri hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu şikayetler ile gelen hastaların anamnezi derinleştirilmelidir. Bu hastalar görme kusurlarının farkında olmayabilir, bu nedenle hastalara nörolojik değerlendirmede rutin görme alanı muayenesi mutlaka yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Glioblastoma multiforme, görme alanı muayenesi, hemianopsi.

Yunus Emre Sağmal, Merve Ekşioğlu, Tuba Cimill Ozturk. An Unrecognized Symptom of Brain Tumors in the Emergency Department: Left Homonymous Hemianopsia. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 195-198

Corresponding Author: Merve Ekşioğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale