ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Glucose Variability And Mean Platelet Volume [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 89-93

Glucose Variability And Mean Platelet Volume

Ali Özdemir, Yaşar Sertbaş, Ayşegül Dalbeler, Kerem Abacar, Abdurrahman Yiğit, Nalan Okuroğlu, Seda Sancak
Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Both glucose variability (GV) and increased mean platelet volume (MPV) have been linked to increased cardiovascular complications in patients with diabetes mellitus (DM). We investigated the relationship between these two variables in patients with type 2 DM.
METHODS: A total of 100 patients (54 women, the mean age of 59.59±9.12 years) with type 2 DM were recruited in the study. All patients measured the blood glucose on successive two days at home by self-monitoring of blood glucose (SMBG). Seven points SBGM data were used for GV formulas. Intra-day GV with standard deviation (SD) and coefficient of variation (CV), day-today GV with mean of daily differences (MODD) was assessed. MPV values derived from automated cell counting on the third day when collecting the SMBG results. Also; total cholesterol, high and low-density cholesterols, triglyceride and hemoglobin A1C (HbA1C) were measured.
RESULTS: There were no statistically significantly differences between the MPV values of patients with lower and upper quartiles for SD and CV (8.26±1.18 vs 8.15±1.26, p>0.05, 8.2±1.21 vs 8.39± 1.1, p>0.05, respectively), and also with the lower and upper quartiles for MODD (8.01±0.97 vs 8.39±1.3, p>0.05). No correlation found between MPV and HbA1c and lipid parameters. There were
no significantly differences for MPV values between patients with coronary ischemia, diabetic retinopathy, neuropathy, nephropathy and those without these complications (8.20±1.12 vs 7.78±1.09, p>0.05; 8.25±1.18 vs 8.12±1.11, p>0.05; 8.23±1.08 vs 8.05±1.14, p>0.05; 7.99±1.25 vs 8.11±1.09, p>0.05; respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Glucose variability does not affect the mean platelet volume.

Keywords: glucose variability, mean platelet volume; cardiovascular complications; platelet activity

Glikoz Değişkenliği Ve Ortalama Trombosit Hacmi

Ali Özdemir, Yaşar Sertbaş, Ayşegül Dalbeler, Kerem Abacar, Abdurrahman Yiğit, Nalan Okuroğlu, Seda Sancak
Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Hem glikoz değişkenliği (GD) hem de artmış ortalama trombosit hacmi (OTH) diyabetes mellitusu (DM) olan hastalarda artmış kardiyovesküler komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir. Biz tip 2 DM hastalarında bu iki değişken arasındaki ilişkiyi araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 54’ü kadın, ortalama yaşı 59,59 ±9.12 yıl olan toplam 100, tip 2 DM hastası çalışmaya alındı. Tüm hastaların takip eden 2 gün boyunca ve günde 7 kez SBGM ile kan şekerleri ölçüldü. Glikoz değişkenliğini ölçen formüllerde self blood glucose monitoring (SBGM) verileri kullanıldı. Gün içi glikoz değişkenliği standart sapma (SD) ve varyasyon katsayısı (CV), günler arası glikoz değişkenliği ise ortalama günlük farklar (MODD) formülleri ile değerlendirildi. Ortalama trombosit hacmi (MPV) SBGM ölçümlerinin tamamlandığı üçüncü günde alınan kanda bakılan tam kan sayımı sonuçlarından elde edildi. İlaveten hastaların total kolesterol, trigliserit, HDL ve LDL kolesterol değerleri ile HbA1c değerleri ölçüldü.
BULGULAR: SD, CV ve MODD formüllerine göre en alt ve en üst glikoz değişkenlik çeyrek dilimlerinde yer alan hastaların MPV değerleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunmadı. (sırasıyla 8,26±1,18 ve 8,15±1,26; p>0,05; 8,2±1,21 ve 8,39± 1,1; p>0,05; 8,01±0,97 ve 8,39±1,3; p>0,05). MPV ile lipid parametreleri ve HbA1c değerleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Diyabetin makro ve mikrovasküler komplikasyonları (Koroner iskemisi, retinopati, nefropati ve nöropati) olan ve olmayan hastaların MPV değerleri arasında da anlamlı fark saptanmadı ( Sırasıyla 8,20±1,12 ve 7,78±1,09; p>0,05; 8,25±1,18 ve 8,12±1,11; p>0,05; 8,23±1,08 ve 8,05±1,14; p>0,05; 7,99±1,25 ve 8,11±1,09; p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Glikoz değişkenliği ortalama trombosit hacmini etkilememektedir

Anahtar Kelimeler: glikoz değişkenliği, ortalama trombosit hacmi, kardiyoveskü, ler komplikasyonlar, trombosit aktivitesi

Ali Özdemir, Yaşar Sertbaş, Ayşegül Dalbeler, Kerem Abacar, Abdurrahman Yiğit, Nalan Okuroğlu, Seda Sancak. Glucose Variability And Mean Platelet Volume. Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 89-93

Corresponding Author: Ali Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale