ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Çocuklarda Penoskrotal Perde ve Onarımı [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 36-39 | DOI: 10.14744/bmj.2021.70894

Çocuklarda Penoskrotal Perde ve Onarımı

Okan Alkış1, Bekir Aras1, Mehmet Sevim1, İbrahim Güven Kartal1, Oğuzhan Yusuf Sönmez1, Fatih Uruç2
1Department of Urology, Kütahya Health Science University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
2Department of Urology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Penoscrotal web is the extension of skin from scrotum skin to ventral skin of the penis that causes malformation of the penis and may lead to problems during sexual intercourse in adulthood. V-Y plasty, double Z plasty, V plasty, and double V plasty techniques have been described for penoscrotal web repair. In our study, we aimed to share the outcomes of patients who underwent penoscrotal web repair with the double V plasty technique.
METHODS: The data of 30 patients who were observed to have penoscrotal web during the pre-circumcision examination in our clinic and underwent web repair along with circumcision were retrospectively analyzed. After all patients underwent web repair using the double V technique, circumcision was performed with the sleeve technique. The cosmetic outcomes of the patients who were checked in the post-operative 1st month were evaluated.
RESULTS: Thirty patients underwent penoscrotal web repair with double V plasty together with circumcision with the sleeve technique in our clinic between 2017 and 2019. The average age of the patients was 3.70±3.68. The patients who were operated under general anesthesia were discharged on the same day without any problem. The cosmetic outcomes of the patients who were called for control 1 month after the operation were evaluated. It was observed that the webs of all patients disappeared. It was determined that the circumcision incision and wounds in the penoscrotal region were healed smoothly.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the literature, many different techniques have been described on penoscrotal web repair. We also successfully apply the double V plasty technique in our clinic. We consider that our results related to penoscrotal web repair, on which there are few studies in the literature, will contribute to the literature by revealing them.

Keywords: Circumcision, double V plasty, male, penile diseases, penoscrotal web.

Penoscrotal Web and its Repair in Children

Okan Alkış1, Bekir Aras1, Mehmet Sevim1, İbrahim Güven Kartal1, Oğuzhan Yusuf Sönmez1, Fatih Uruç2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
2Üroloji Anabilim Dalı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Penoskrotal web peniste şekil bozukluğuna neden olan ve erişkinlikte cinsel ilişki sırasında sorunlara yol açabilen skrotum cildinden penis ventral derisine uzanan deri uzantısıdır. Penoskrotal web onarımı için V-Y plasti, ikili Z plasti, V plasti ve ikili V plasti teknikleri tanımlanmıştır. Biz de çalışmamızda ikili V plasti tekniği ile penoskrotal web onarımı yaptığımız hastaların sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde sünnet öncesi değerlendirme sırasında penoskrotal web saptanan ve sünnet ile beraber web ona-rımı yapılan 30 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara ikili V tekniği ile web onarımı yapıldıktan son-ra sleeve tekniği ile sünnet yapıldı. Operasyondan 1 ay sonra kontrol edilen olguların kozmetik sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Kliniğimizde 2017–2019 arasında 30 hastaya sleeve tekniği ile sünnet ile beraber ikili V plasti ile penos-krotal web onarımı yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 3,70±3,68 yıl idi. Genel anestezi altında opere edilen olgular aynı gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Operasyondan 1 ay sonra kontrole çağrılan hastaların kozmetik sonuçları değerlendirildi. Tüm hastaların weblerinin ortadan kalktığı görüldü. Sirkumsizyon insizyonunun ve penoskrotal bölgedeki yara yerlerinin sorunsuz iyileştiği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Penoskrotal web onarımında literatürde birçok farklı teknikler tarif edilmiştir. Biz de kliniğimizde ikili V plasti tekniğini başarı ile uygulamaktayız. Literatürde az sayıda çalışma bulunan penoskrotal web onarımı sonuçlarımızı ortaya koyarak literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, ikili V plasti, erkek, penis hastalıkları.

Okan Alkış, Bekir Aras, Mehmet Sevim, İbrahim Güven Kartal, Oğuzhan Yusuf Sönmez, Fatih Uruç. Çocuklarda Penoskrotal Perde ve Onarımı. Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 36-39

Corresponding Author: Okan Alkış, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale