ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Geriatric Patients and Problems in Weaning from Mechanical Ventilation [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(1): 14-20

Geriatric Patients and Problems in Weaning from Mechanical Ventilation

Ayşenur Arık Cistir, Nur Akgün, Mine Özkaraman, Murat Demirel, Firdevs Karadoğan, Ceren Köksal
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul

INTRODUCTION:
METHODS: The study was conducted in Intensive Care Unit of Fatih Sultan Mehmet Research and Education Hospital during January 2009 - August 2011. Out of 1236 patients who admitted to our unit during this time, 501 geriatric patients aged over 65 years were included in the study. They were evaluated according to predefined parameters and clinical conditions during weaning from the mechanical ventilator. Research parameters were recorded by a third person without any influence on the decisions of the attending intensive care unit doctor and the administered routine treatment protocols. Along with demographical properties, APACHE and SOFA scores, order of the day to be attached to ventilator, number of days on ventilator support, the process of weaning, whether they received positive inotropic support during treatment, and conditions at time of discharge were recorded.
RESULTS: Mortality rate was found to be 59.6% in geriatric patients; there was a positive relation between age and mortality at borderline significance (p=0.05). Mortality rate was higher in patients receiving inotropic support compared to those not receiving it (p<0.001). APACHE-II and SOFA scores were found to be remarkably associated with mortality (p<0.001). Of the 414 cases (82.63%) who were supported with mechanical ventilators; 117 (28.26%) could be weaned, and all weaned cases could be discharged. There was statistically significant relation between the number of days on ventilator support and the outcome (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Geriatric patients generally constitute an exclusive patient group in intensive care units due to acute exacerbations of chronic health issues or problems involving multiple organ systems. Elderliness is associated with reduction in cardiopulmonary and renal reserves and high comorbidity rate. In addition to the relationship between mortality and age, it was determined that secondary diseases were also significantly related with mortality as well as the primary disease. Patients who received inotropic agents and/or whose weaning process was prolonged also had significantly higher mortality rates. There was remarkable association between APACHE II and SOFA scores and mortality. Intensive care indications for patients with multiple organ failure at advanced age are still controversial in different cultures.

Keywords: Geriatric patient, weaning, APACHE II, SOFA, intensive care, mortality, mechanical ventilation.

Geriatrik Hasta ve Weaning Problemleri

Ayşenur Arık Cistir, Nur Akgün, Mine Özkaraman, Murat Demirel, Firdevs Karadoğan, Ceren Köksal
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ:
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Ocak 2009-Ağustos 2011 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Kliniğinde yapıldı. Bu dönemde kliniğimize yatan 1236 hastadan 65 yaş üzeri 501 geriatrik hasta çalışmaya alındı. Weaning sırasında kabul görmüş parametreler ve klinik durumlarına göre değerlendirildi. Araştırma parametreleri sorumlu yoğun bakım doktorunun kararları sorgulanmadan ve uygulanan rutin tedavi hiç değiştirilmeden dışardan üçüncü bir kişi tarafından kaydedildi. Demografik özelliklerinin yanında APACHE ve SOFA değerleri, kaçıncı gün ventilatöre bağlandıkları ve kaç gün mekanik ventilatöre bağlı kaldıkları, wean edilebilme süreci, tedavi sürecinde pozitif inotrop destek alıp almadıkları, çıkış durumları kaydedildi.
BULGULAR: Geriatrik hastalarda mortalite oranı %59,6 tespit edildi ve yaş ile mortalite arasında anlamlılık düzeyi sınırda pozitif bir ilişki saptandı (p=0.05). İnotrop destek alan hastalarda mortalite oranı, almayanlardan anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,001). APACHE-II ve SOFA değerlerinin mortalite ile ileri derecede ilişkili olduğu saptandı (p<0,001). Olguların 414’ü (%82,63) mekanik ventilatörle desteklendi, bunların 117’si (%28,26) wean edilebildi ve wean edilen, tüm olgular taburcu edilebildi. Mekanik ventilatöre bağlı gün sayısı
ile sonuç arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlı hastalar genellikle altta yatan kronik sağlık sorunlarının akut alevlenmeleri veya birçok organ sistemini ilgilendiren sorunlar nedeniyle yatırıldıkları yoğun bakım ünitelerinde ayrıcalıklı bir hasta grubunu oluştururlar. Yaşlılık kardiyopulmoner ve renal rezervlerde azalma ve yüksek hızda komorbidite ile birliktedir. Yaş ve mortalite arasındaki ilişkiye ek primer hastalık kadar eklenen ikincil hastalıklarında mortaliteyle anlamlı ilişkisi olduğu saptandı. İnotrop kullanan ve/veya yoğun bakım yatış günü uzayan ya da wean edilebilme süreci uzayan hastaların, mortaliteleri de anlamlı yüksekti. APACHE II ve SOFA skorları ile mortalite arasında ileri derecede anlamlılık vardı. Farklı kültürlerde ileri yaşta çoklu organ yetmezliği olan hastaların yoğun bakım endikasyonları hala tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik hasta, weaning, APACHE II, SOFA, yoğun bakım, mortalite, mekanik ventilasyon.

Ayşenur Arık Cistir, Nur Akgün, Mine Özkaraman, Murat Demirel, Firdevs Karadoğan, Ceren Köksal. Geriatric Patients and Problems in Weaning from Mechanical Ventilation. Bosphorus Med J. 2015; 2(1): 14-20

Corresponding Author: Ayşenur Arık Cistir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale