ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Ideal Trans-Syndesmotic Angle and Syndesmotic Fixation Axis: MR-Based Cross-Sectional Image Analysis [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 178-184 | DOI: 10.14744/bmj.2022.76093

Ideal Trans-Syndesmotic Angle and Syndesmotic Fixation Axis: MR-Based Cross-Sectional Image Analysis

Murat Kaya1, Nazım Karahan2, Barış Yılmaz3, Ahmet Nedim Kahraman4, Demet Pepele Kurdal3, Hayati Kart1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Çorlu State Hospital, Çorlu, Türkiye
3Department of Orthopedics and Traumatology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Radiology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Malreduction of the syndesmosis is associated with a poor prognosis; recent studies have focused on identifying intraoperative radiological parameters to prevent this phenomenon. Our study aimed to determine easily applicable and reproducible radiological parameters from magnetic resonance image (MRI)-based cross-sectional image analysis in determining the ideal trans-syndesmotic angle (TSA) and syndesmotic fixation axis (SFA).
METHODS: A total of 120 ankle MRI scans without osseous/ligamentous injury were performed blindly by an orthopedist and a radiologist. Talar anterior tangent and talar axis line (TAL) were determined by cross-sectional measurements. The bisector of the anterior and posterior tangents of the syndesmotic joint was determined by the SFA, and the TSA was determined by the intersection of SFA and TAL.
RESULTS: The average TSA was 16–17°. The SFA was between 28%±6.6% and 30%±5.7% anterior to the anteroposterior distance of the tibia laterally and the fibular apex medially. The intraclass correlation coefficient (ICC) range for measurements obtained by observer 1 was 0.600–0.882, while that for those obtained by observer 2 was 0.565-0.904. Interobserver agreement was between 0.589 and 0.901; reliability was acceptable for this new set of measurements.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our measurements showed that the ideal TSA was between 16° and 17°, and SFA was located between the fibular apex laterally and the anterior third of the tibia medially. All parameters to be applied should be evaluated on a true lateral radiograph of the ankle because rotation will affect the TSA and the appearance of the SFA in a two-dimensional image.

Keywords: Ideal trans-syndesmotic angle, syndesmotic fixation axis, talar axis line, talus anterior tangent

İdeal Trans-Sindesmotik Açı ve Sindesmotik Fiksasyon Ekseni: MRG Tabanlı Kesitsel Görüntü Analizi

Murat Kaya1, Nazım Karahan2, Barış Yılmaz3, Ahmet Nedim Kahraman4, Demet Pepele Kurdal3, Hayati Kart1
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çorlu Devlet Hastanesi, Çorlu, Türkiye
3Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Radyoloji Bölümü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sindesmozun malredüksiyonu kötü prognozla ilişkilidir; son çalışmalar bu fenomeni önlemek için intraoperatif radyolojik parametreleri belirlemeye odaklanmıştır. Çalışmada, ideal trans-sindesmotik açı (TSA) ve sindesmotik fiksasyon ekseninin (SFE) belirlenmesinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tabanlı kesitsel görüntü analizinden kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir radyolojik parametrelerin belirlemesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Osseöz/ligamentöz yaralanması olmayan 120 ayak bileği MRG taraması, bir ortopedist ve bir radyolog tarafından kör olarak yapıldı. Kesitsel ölçümlerle, talus anterior teğeti (TAT) ve talar eksen çizgisi (TEÇ) belirlendi. Sindesmotik eklem anterior ve posterior teğetleri kesişiminin açıortayı SFE, SFE ile TEÇ kesişimi ile de TSA belirlendi.
BULGULAR: Ortalama TSA 16°-17° idi. SFE lateralde tibianın ön-arka mesafesinin ve medialde fibula apeksinin önünde %28±%6,6 ve %30±%5,7 arasındaydı. Gözlemci 1 tarafından elde edilen ölçümler için sınıf içi korelasyon katsayısı aralığı 0,600-0,882 iken, gözlemci 2 tarafından elde edilenler için 0,565-0,904 idi. Gözlemciler arası anlaşma 0,589 ile 0,901 arasındaydı; güvenilirlik bu yeni ölçüm seti için kabul edilebilirdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölçümlerimiz ideal TSA’nın 16° ile 17° arasında olduğunu ve SFE’nin lateralde fibular apeks ile medialde tibianın anterior 1/3’ü arasında yer aldığını gösterdi. Rotasyon TSA’yı ve SFE’nin iki boyutlu görüntüdeki görünümünü etkileyeceğinden, uygulanacak tüm parametreler gerçek bir ayak bileği lateral grafisinde değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İdeal trans-sindesmotik açı, sindesmotik fiksasyon ekseni, talar eksen çizgisi, talus ön tanjantı.

Murat Kaya, Nazım Karahan, Barış Yılmaz, Ahmet Nedim Kahraman, Demet Pepele Kurdal, Hayati Kart. Ideal Trans-Syndesmotic Angle and Syndesmotic Fixation Axis: MR-Based Cross-Sectional Image Analysis. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 178-184

Corresponding Author: Murat Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale