ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Attachment Styles, Perceived Stress Levels, and Coping Styles of Chronic Insomnia Patients [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 9-15 | DOI: 10.14744/bmj.2022.78942

Attachment Styles, Perceived Stress Levels, and Coping Styles of Chronic Insomnia Patients

Esra Aydın Sünbül
Department of Psychiatry, University of Health Sciences, Erenköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Insomnia is one of the most frequent sleep disorders. Unhelpful cognitive processes and interpersonal factors play a role in insomnia. The aim of the present study is to investigate the perceived stress levels, attachment, and coping styles of individuals diagnosed with chronic insomnia and the relationship between these parameters.
METHODS: The study group consisted of 40 patients diagnosed with insomnia according to International Classification of Sleep Disorders and 40 healthy controls. The sociodemographic data form, insomnia severity index (ISI), Pittsburgh sleep quality index (PSQI), perceived stress questionnaire (PSQ), coping with stress scale, and inventory of close relationship experiences 2 were applied.
RESULTS: The mean ISI score of the patients was 19.5±5.5, and the mean total PSQI score was 14.3±3.7. The mean PSQ score in the patient group was 31.0±8.9 and was significantly higher than controls (p<0.001). When the coping styles were examined, the helpless style was higher in the patient group (p=0.002), while the self-confident and optimistic style were significantly higher in the control group (p=0.036, p=0.001). Looking at the attachment styles, the anxious attachment was significantly higher in chronic insomnia patients than in the control group (p=0.022). Significant correlations were found between ISI score and anxious attachment, PSQ score, self-confident, helpless, and optimistic styles (r=0.266, p=0.017; r=0.607, p=0.001; r=–0.254, p=0.023; r=0.278, p=0.012; and r=–0.380, p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cognitive processes and interpersonal factors are important factors that predispose, trigger, and maintain chronic insomnia. Understanding the relationship between insomnia, stress, coping, and attachment styles will both provide an understanding of the disease process and will guide the treatment.

Keywords: Coping, insomnia, stress.

Kronik İnsomni Hastalarının Bağlanma Stilleri, Algılanan Stres Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları

Esra Aydın Sünbül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erenköy Ruh Sağlığı ve Nörolojik Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsomni yaygın uyku bozukluklarından biridir. Yararı olmayan bilişsel süreçler ve kişilerarası faktörler uykusuzlukta rol oynar. Bu çalışmanın amacı kronik insomni tanısı alan bireylerin bağlanma stillerini, algılanan stres düzeylerini, stresle başa çıkma tarzlarını incelemek ve bu parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ICSD-3'e (International Classification of Sleep Disorders) göre Kronik İnsomni tanısı alan 40 hasta ve 40 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastalara Sosyodemografik Veri Formu, Uykusuzluk Şiddeti İndeksi (ISI), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri 2 (YİYE 2) uygulandı.
BULGULAR: Hastaların ortalama ISI puanı 19.5±5.5, ortalama toplam PUKİ puanı 14.3±3.7 idi. Hasta grubunda orta-lama ASÖ skoru 31.0±8.9 idi ve anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Stresle baş etme tarzları incelendiğinde hasta grubunda çaresiz yaklaşım anlamlı derecede daha fazlayken (p=0.002), kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yak-laşım kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.036, p=0.001). Bağlanma stillerine bakıldığında kronik insomni hastalarında kaygılı bağlanma kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.022). ISI skoru ile kaygılı bağlanma, ASÖ skoru, kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım ve optimistik yaklaşım arasında anlamlı korelasyon saptandı (r=0.266, p=0.017; r=0.607, p=0.001; r=-0.254, p=0.023; r=0.278, p=0.012; r=-0.380, p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik insomniye zemin hazırlayan, tetikleyen ve sürdüren faktörler arasında bilişsel süreçler ve kişilerarası faktörler önemlidir. Uykusuzluk, stres, başa çıkma ve bağlanma biçimleri arasındaki ilişkiyi anlamak hem hastalık sürecinin anlaşılmasını sağlayacak hem de tedaviye yön verecektir.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, insomni, stres.

Esra Aydın Sünbül. Attachment Styles, Perceived Stress Levels, and Coping Styles of Chronic Insomnia Patients. Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 9-15

Corresponding Author: Esra Aydın Sünbül, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale