ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Cigarette Addiction in Flight Personnel and Coping Methods with Nicotine Deficiency during Flight [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 1-10 | DOI: 10.14744/bmj.2019.79553

Cigarette Addiction in Flight Personnel and Coping Methods with Nicotine Deficiency during Flight

Gülay İlkhan Daşdemir1, Hakan Çelikhisar2
1Department of Chest Diseases, Okmeydanı Trainning and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, İzmir Metropolitan Municipality Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Smoking is an addictive habit used by many people of all ages and occupations. Smoking adversely affects users physically, spiritually, socially and economically. Airline companies implement policies to ban smoking. Flight performance may be reduced in flight personnel, especially in pilots who smoke. Studies on smoking are limited in cabin crew, pilot and other flight crew personnel. Smoking is prohibited during the flight. In this study, we aimed to evaluate the smoking-related habits of active smokers and quitted flight personnel, especially on long flights dealing with what symptoms they experienced most frequently due to nicotine deficiency during the flight and how they tried to cope with this situation.
METHODS: In this study, a questionnaire was applied between May and July 2019 to cabin crew, pilot and other flight crews who fly in Turkey and abroad. The surveys were conducted on a voluntary basis after obtaining the written document approvals at Istanbul Airport, Sabiha Gökçen Airport and İzmir Adnan Menderes Airports at the same time. The criterion of quitting was accepted as no smoking for a year, and as a criterion for smoking, at least one smoking per day was accepted.
RESULTS: This study was conducted with a total of 263 participants. All of the participants were flight personnel and worked as cabin crew, pilot, dispatcher, technician, loadmaster and so on. Nicotine deficiency during the flight was felt in 18.3% of the participants, while 9.9% often felt nicotine deficiency, 47.5% sometimes felt, and 24.3% did not feel nicotine deficiency. The most common factor aggregating the sense of nicotine deficiency during the flight was rituals, including tea and coffee, with a rate of 36.9%. This was followed by long flight times with a rate of 34.6%. Among study participants, 52.1% cope with nicotine deficiency by eating-drinking snack, 35% by suppressing, 9.1% trying to cope by wearing a nicotine band. The most common desire to eat was followed by restlessness and lack of concentration, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cigarette addiction is an important problem in flight personnel and may force employees psychologically and diminish their productivity. This research we conducted in this special group aimed to examine the methods of coping with tobacco addiction, and there is a need for research to develop successful tobacco control and quitting methods for similar specific groups.

Keywords: Cigarette addiction, flight personnel; nicotine deficiency.

Uçuş Personelinde Sigara Bağımlılığı ve Uçuş Sırasında Nikotin Eksikliği ile Başa Çıkma Yöntemleri

Gülay İlkhan Daşdemir1, Hakan Çelikhisar2
1Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
2İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kabin memuru, pilot ve diğer uçuş ekibi personelinde sigara ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Uçuş sırasında sigara içmek yasaktır. Bu araştırmada, özellikle uzun uçuşlarda sigara içen ve içip bırakan uçuş personelinin sigarayla ilişkili alışkanlıklarını ve uçuş sırasında nikotin eksikliğine bağlı en sık hangi semptomları yaşadıklarını, bu durumla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını yaptığımız anketle değerlendirmek istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, ülkemizde Mayıs ile Temmuz 2019 tarihleri arasında farklı havayollarında yurtiçi ve yurtdışına uçuş yapan, kabin memuru, pilot ve diğer uçuş ekibine, yaklaşık üç aylık sürede, birden fazla şıklı anket yapıldı. Anket, mail aynı zamanda İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile İzmir Adnan Menderes havalimanlarında basılı evrak şeklinde onayları alındıktan sonra gönüllülük esasına göre yapıldı. Sigara kullanma kriteri olarak günde en az bir sigara içiyor ya da içmiş olmak; bırakmış olma kriteri olarak da bir yıl süreyle hiç sigara içmemiş olmak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma toplam 263 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %18.3’ü uçuş esnasında nikotin eksikliği hissetmekte, %9.9’u nikotin eksikliğini sıklıkla hissetmekte, %47.5’i ise bazen hissetmekte, %24.3’ü ise nikotin eksikliği hissetmemekteydi. Uçuş esnasında nikotin eksikliğini hissetmeye en fazla etki %36.9 oran ile çay kahve vb sigarayı hatırlatan ritüeller idi. Bunu %34.6 oranı ile uzun uçuş süresi takip etmekteydi. Katılımcıların %52.1’i nikotin eksikliği ile yeme-içme atıştırma yaparak başa çıkmakta, %35’i baskılayarak, %9.1’i nikotin bandı takarak başa çıkmaya ça-lışmaktadır.Nikotin eksikliğine bağlı davranış şekli olarak, en sık yeme arzusu gözlenirken bunu sıra-sıyla huzursuzluk ve konsantrasyon eksikliği takip ediyordu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Uçuş personelinde sigara bağımlılığı önemli bir sorun olup çalışanları gerek verimlilik gerekse psikolojik olarak zorlayabilir. Bu tanımlı özel grup içinde yaptığımız araştırma tütün bağımlılığı ile baş etme yöntemlerini incelemeyi amaçlamış olup benzer spesifik gruplar için başarılı tütün kontrol ve terk yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sigara bağımlılığı, uçuş personeli; nikotin eksikliği.

Gülay İlkhan Daşdemir, Hakan Çelikhisar. Cigarette Addiction in Flight Personnel and Coping Methods with Nicotine Deficiency during Flight. Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 1-10

Corresponding Author: Gülay İlkhan Daşdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale