ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Diagnostic Value of Flexor and Extensor Forces, in Meniscus Rupture Diagnosed Cases with MRI [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 51-57 | DOI: 10.14744/bmj.2020.85866

The Diagnostic Value of Flexor and Extensor Forces, in Meniscus Rupture Diagnosed Cases with MRI

Taşkın Ceyhan1, Ibrahim Halil Ural2, Şebnem Nur Atilla3, Kerem Alptekin4, Halim İşsever5
1Private Çevre Hospital, Clinic of Orthopedics and Traumatology, İstanbul, Turkey
2Medical Park Fatih Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Fatih, Istanbul
3Bahcesehir University Institute of Medical Sciences, Besiktas, Istanbul, Turkey
4Bahcesehir University Institute of Medical Sciences, Institute of Physical Therapy, Istanbul, Turkey
5Istanbul University,Istanbul Medical Faculty, Department of Pubilc Health, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Changes in the knee flexor and extensor strengths have not been thoroughly evaluated. When the forces decrease, there are disruptions in the knee joint balance. Could flexor and extensor strength measurements be used as diagnostic tools for meniscal tears?
METHODS: In this study, 45 patients clinically prediagnosed with a meniscal tear and confirmed with MRI were the study group. Their other knees were the control group. New 45 healthy patients were made up a negative control group. In the control and negative control groups, MRI was not taken. The maximal strengths of all knees in Study and Control Group and a series of the negative control Group were measured using Nonius EnRaf R, kg unit and air pressure isokinetic exercise device. Other pathologies in the knees, the onset of pain, duration, age, and left and right differences were not evaluated. Statistical ROC analysis was carried out.
RESULTS: There was a 17% of flexion and 30% of extension reduction in the knee with ruptured meniscus compared with intact knees. Both values were statistically significant (p<0.05). The mean knee flexor/extensor strength ratio in ruptured meniscus, patients was 0.687, while it was higher than 0.81 in other intact knees. As a result, the extension 32 units in 35 out of 45 patients, flexion 20 units in 36 out of 45 patients were affected, respectively, 35 out of 45 healthy knees were affected in other knees.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Change in muscle strengths can be used to confirm with a prediagnosed meniscus tear in knees. Measurements of many knee forces with other pathologies can be definitive and widespread in the diagnosis..

Keywords: Diagnosis, extensor strength; flexors strength; isokinetic device; meniscus tear.

MRG ile Menisküs Yırtığı Tanısı Konulan Olgularda Fleksör ve Ekstansör Kuvvetlerinin Tanıdaki Değeri

Taşkın Ceyhan1, Ibrahim Halil Ural2, Şebnem Nur Atilla3, Kerem Alptekin4, Halim İşsever5
1Özel Çevre Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Medical Park Fatih Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi Enstitüsü Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Menisküs ve bağ yırtıklarında, diz fleksiyon ve ekstansiyon kuvvetlerindeki değişmeler çok incelenmemiştir.Kuvvetlerin azalması ve birbirlerine oranlarının değişmesiyle diz eklemi stabilitesinde bozulmalar olur. Fleksiyon ve ekstansiyon kuvvetlerinin ölçümleri menisküs yırtığı için tanı koydurabilir araç olabilir mi?
YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik olarak menisküs yırtığı öntanısı konulan ve MRG ile tanısı onaylanan 45 hasta çalışma grubunu, diger dizleri ise kontrol grubunu oluşturdu. Ayrıca dizleri sağlam olan yeni 45 hasta ile negatif kontrol grubu oluşturuldu. Kontrol ve negatif kontrol grubundaki dizlerin MRG'leri çekilmedi. Çalışma ve kontrol grubundaki tüm dizlerin, negatif kontrol grubundaki birer dizin izokinetik egzersiz cihazı ile maksimal fleksiyon ve ekstansiyon kuvvetleri ölçüldü. Kuvvetlerin ölçümü için bir adet Nonius EnRaf R firması ürünü, kg birimli, hava basıncıyla çalışan izokinetik egzersiz aleti kullanıldı. Dizlerdeki diğer patolojiler, ağrının başlangıcı, süresi, yaş ve sağ sol farklılığı değerlendirmeye alınmadı. İzokinetik kas ölçümlerinin tanıda değeri olup olmadığını araştırmak için ROC analizi uygulandı.
BULGULAR: Yırtık olan dizlerde aynı hastanın sağlam dizine göre ekstansiyon kuvvetlerinde %30, fleksiyon kuvvetlerinde ise %17 azalma vardı. Her iki değer istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Yırtığı olan dizlerde fleksiyon/ekstansiyon oranı 0.81 iken saglam dizlerin kuvvet oranı 0,687 idi. Sonuç olarak 32 ekstansiyon extansiyon değerlerinde 45 hastadan 35’inde, 20 birim fleksiyon değerlerinde sırası ile 45 hastadan 36’sında, 45 sağlam dizde ise 35 tanesi yakalanmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Menisus yırtığı öntanısı konmuş dizlerin kas kuvvetindeki değişmeler menisküs yırtığı tanısının doğrulanmasında kullanılabilir. Diz kuvvetlerinin diğer patolojilerle ölçülmesi tanıyı kesinleştirip yaygınlaştırabilir.

Anahtar Kelimeler: Ekstansor kuvvet, fleksor kuvvet; izokinetik cihaz; meniscus tear; tanı.

Taşkın Ceyhan, Ibrahim Halil Ural, Şebnem Nur Atilla, Kerem Alptekin, Halim İşsever. The Diagnostic Value of Flexor and Extensor Forces, in Meniscus Rupture Diagnosed Cases with MRI. Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 51-57

Corresponding Author: Taşkın Ceyhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale