ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Validity and Reliability of iPhone Application in Active Internal Rotation Measurement of Shoulder in Patients with Shoulder Pain [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 54-59 | DOI: 10.14744/bmj.2022.86547

Validity and Reliability of iPhone Application in Active Internal Rotation Measurement of Shoulder in Patients with Shoulder Pain

Bilinç Doğruöz Karatekin1, Sinem Çiçek2, Afitap İçağasıoğlu3
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: A low-cost alternative that can be used to measure shoulder range of motion (ROM) is the goniometer applications available on the iPhone®(Apple, Cupertino, CA, USA) and various smartphones. The validity and reliability of active internal rotation ROM measurement of shoulder with smartphone in patients with shoulder pain were investigated.
METHODS: Eighteen patients with shoulder pain who applied to the physical medicine and rehabilitation, shoulder subspecialty outpatient clinic, and 18 volunteers who had not experienced shoulder pain before enrolled in the study. Shoulder internal rotation ROM measurements were conducted with both standard goniometer and iHandy application separately without seeing each other for each participant by one physiatrist and one physiotherapist.
RESULTS: It is observed that the intraclass correlation coefficient values of Observer B, except from goniometric measurements, are >0.99 and consistency is very strong among practitioners. For both goniometer measurement and app measurement, the compatibility between the observers was found to be above 0.92.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that it is a reliable and valid method to measure shoulder internal rotation movement with the iPhone application.

Keywords: Goniometer, internal rotation, range of motion, shoulder, smartphone.

Omuz Ağrılı Hastalarda iPhone Uygulaması ile Omuz Aktif İç Rotasyon Hareketinin Ölçümünün Geçerlik ve Güvenilirliği

Bilinç Doğruöz Karatekin1, Sinem Çiçek2, Afitap İçağasıoğlu3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Omuz eklem hareket açıklığını (EHA) ölçmek için kullanılabilecek düşük maliyetli bir alternatif, iPhone® (Apple, Cupertino, CA, ABD) ve çeşitli akıllı telefonlarda bulunan açıölçer uygulamalarıdır. Bu çalışmada omuz ağrısı olan hastalarda akıllı telefon ile omuzun aktif iç rotasyon EHA ölçümünün geçerliliği ve güvenilirliği araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, omuz yan dal polikliniğine başvuran omuz ağrısı olan 18 hasta ve daha önce omuz ağrısı yaşamamış 18 gönüllü çalışmaya dahil edildi. Omuz iç rotasyon hareket açıklığı ölçümleri hem standart gonyometre hem de iHandy uygulaması ile her katılımcı için ayrı ayrı 1 fizik tedavi uzmanı ve 1 fizyoterapist tarafından yapıldı.
BULGULAR: Uygulayıcılar arasında ICC değerlerinin büyük oranda 0,99'dan büyük olduğu ve tutarlılığın çok güçlü olduğu görülmektedir. Hem gonyometre ölçümü hem de uygulama ölçümü için, gözlemciler arasındaki uyumluluk 0,92'nin üzerinde bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, iPhone uygulaması ile omuz iç rotasyon hareketini ölçmenin güvenilir ve geçerli bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gonyometre, iç rotasyon, eklem hareket açıklığı, omuz, akıllı telefon.

Bilinç Doğruöz Karatekin, Sinem Çiçek, Afitap İçağasıoğlu. Validity and Reliability of iPhone Application in Active Internal Rotation Measurement of Shoulder in Patients with Shoulder Pain. Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 54-59

Corresponding Author: Bilinç Doğruöz Karatekin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale