ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Management of the Orthopedic Fractures in the COVID-19 Pandemic [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 7-12 | DOI: 10.14744/bmj.2020.92905

Management of the Orthopedic Fractures in the COVID-19 Pandemic

Ahmet Onur Akpolat, Mehmet Emin Çelebi, Onur Gultekin, Semih Ak, Barış Yılmaz, Bekir Eray Kılınç
Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To report our multidisciplinary approach to the orthopedic fracture with increasing COVID-19 diagnoses by comparing the cases within two months before and after COVID -19 pandemic in our hospital.
METHODS: Fracture cases admitted to our emergency department and consulted to the orthopedic clinic were included in this study two months before pandemic (Group 1) and after the first (Group 2) two months. The number of cases, types of fractures, duration of hospitalization, waiting times for surgery and post-surgery discharge times were compared between the two groups. Approach to fracture, operating room usage and equipment selection were compiled after the pandemic. The number of cases with COVID-19 positive infection detected by PCR was recorded. Data were compared.
RESULTS: The number of patients included in our study was 388. Patients were divided as Group 1 for two months before Pandemic and Group 2 for two months after. 292 (75.3%) patients were included in Group 1 and 96 (24.7%) patients were included in Group 2. Of the patients being operated, 102 (75%) were Group 1, 34 (25%) were Group 2. The duration of hospitalization was 9.54±4.28 days in Group 1 and 7.82±3.64 days in Group 2. The waiting time for surgery was 7.28±3.79 days in Group 1 and 7.23±4.37 days in Group 2. The discharge times were 3.02±1.75 days in Group 1 and 2.62±1.54 days in Group 2. There was no statistically significant difference between the groups in all evaluated parameters (p=0.14), (p=0.97) (p=0.42).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our approach to fracture cases should be applied more rationally, optimally and rapidly within the principles of orthopedics. We must strictly follow the precautions to protect against COVID-19 infection.

Keywords: COVID-19, coronavirus; fractur; orthopaedic surgery; pandemic.

Covid-19 Pandemisinde Ortopedik Kırıklarının Yönetimi

Ahmet Onur Akpolat, Mehmet Emin Çelebi, Onur Gultekin, Semih Ak, Barış Yılmaz, Bekir Eray Kılınç
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedik Cerrahi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanemizde COVID-19 pandemisinden önceki ve sonraki 2 ay içindeki vakaları karşılaştırarak artan COVID-19 tanıları ile ortopedik kırığa multidisipliner yaklaşımımızı bildirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pandemi öncesi (Grup 1) 2 ay ve sonrası ilk (Grup 2) 2 ay içinde acil servisimize başvuran ve ortopedi kiniğine konsülte edilen kırık vakaları çalışmaya dahil edildi. Vaka sayıları, kırık tipleri, yatış süreleri, ameliyat bekleme süreleri ve ameliyat sonrası taburcu süreleri her iki grup arasında karşılaştırıldı. Pandemi sonrası kırık hastalarına yaklaşım, ameliyathane kullanımı ve ekipman seçimi derlendi. PCR sonucu ile Covid-19 pozitif infeksiyonu tespit edilen vaka sayıları kaydedilerek, bu hastalara yaklaşım açısından bilgiler derlendi.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen hasta sayısı 388'dir. Pandemi öncesi 1 ay Grup 1, sonrası 1 ay Grup 2 olarak ayrıldı. 292 (%75,3) hasta Grup 1, 96 (%24.7) hasta ise Grup 2’ye dahil edildi. Opere edilen hastaların 102 (%75)’i grup 1, 34 (%25)’si Grup 2 idi. Yatış süresi Grup 1’de 9.55±4.28, Grup 2’de 7.82±3,64 gün idi. Ameliyat bekleme süresi Grup 1’de 7.28±3.79, Grup 2’de ise 7.24±4.37 gün idi. Taburculuk süreleri ise Grup 1’de 3.02±1,75 gün, Grup 2’de ise 2.63±1.54gün idi. Tüm değerlendirilen paremetrelerdegruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.14), (p=0.97) (p=0.42).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kırık vakalarına yaklaşımımız ortopedi prensipleri içerisindedaha akılcı, optimal ve hızlı bir şekilde uygulanmalı; Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için önlemleri titizlikle uygulamalıyız.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Koronavirüs; ortopedik cerrahi; pandemi; kırık.

Ahmet Onur Akpolat, Mehmet Emin Çelebi, Onur Gultekin, Semih Ak, Barış Yılmaz, Bekir Eray Kılınç. Management of the Orthopedic Fractures in the COVID-19 Pandemic. Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 7-12

Corresponding Author: Ahmet Onur Akpolat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale