ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Pulmonary Embolism Severity Index and Simplified Pulmonary Embolism Severity Index Risk Scores are Useful to Predict Mortality in Patients with COVID-19 [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 1-8 | DOI: 10.14744/bmj.2022.93824

Pulmonary Embolism Severity Index and Simplified Pulmonary Embolism Severity Index Risk Scores are Useful to Predict Mortality in Patients with COVID-19

Gönül Açıksarı1, Mehmet Koçak2, Yasemin Çağ3, Sacit İçten4, Mustafa Çalışkan1
1Department of Cardiology, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Pulmonary Medicine, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The prognostic assessment tools such as pulmonary embolism severity ındex (PESI) and simplified PESI (sPESI) are used to predict the mortality in patients with acute pulmonary embolism. The aim of this study is to assess PESI and sPESI accuracy for the prediction of the prognostic outcomes in coronavirus disease (COVID).
METHODS: This retrospective single-center was done as a cohort study. Data on hospital admission obtained from medical records were used to calculate PESI and sPESI. All the consecutive patients were assigned to low risk and high-risk groups using of PESI and sPESI. The primary outcome was hospital mortality. Accuracy of the models was assessed to predict mortality by calculating specificity, predictive values, and sensitivity of the patients at low to high risk. The area under receiver operating characteristic (ROC) was calculated to compare the discriminative power of the models.
RESULTS: The PESI and sPESI had similar sensitivities (82.1% vs. 84.6%), negative predictive values (96.7% vs. 97%) for predicting mortality. The area under the ROC curve for predicting mortality was 0.82 (p<0.001) for PESI and 0.72 (p<0.001) for sPESI. PESI and sPESI had a similar discriminatory to predict hospital mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hospital mortality could be predicted, and risk stratification can be facilitated in COVID-19 patients based on PESI and sPESI Scores.

Keywords: Coronavirus, coronavirus disease-2019, Pulmonary Embolism Severity Index, risk stratification.

Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi ve Basitleştirilmiş Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi Risk Skorlarının COVID-19 Hastalarındaki Prognostik Değeri

Gönül Açıksarı1, Mehmet Koçak2, Yasemin Çağ3, Sacit İçten4, Mustafa Çalışkan1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pulmoner embolide mortalite tahmininde Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi (PESI) ve basitleştirilmiş Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi (sPESI) gibi prognostik değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 hastalarının prognozunda PESI ve sPESI skorlarının uygunluğunu değerlendirmek ve orijinal ile basitleştirilmiş PESI'lerin prognostik değerliliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif, tek merkezli kohort çalışması olarak tasarlanan çalışmada PESI ve sPESI'yi hesaplamak için hastane yatışında elde edilen tıbbi veriler kullanıldı. Hastalar PESI ve sPESI kullanılarak düşük risk ve yüksek risk gruplarına ayrıldı. Primer sonlanım noktası hastane mortalitesi olarak belirlendi. Düşük ve yüksek riskli hastalarda skorların spesifite, prediktif değerleri ve sensitiviteleri ölçülerek doğrulukları değerlendirildi. Modellerin ayırt edici güçlerini karşılaştırmak için de ROC eğrisi altındaki alan hesaplandı.
BULGULAR: PESI ve sPESI, mortaliteyi öngörmek için benzer duyarlılıklara (%82,1'e %84,6) ve negatif prediktif değerlere (%96,7'ye %97) sahipti. Mortaliteyi öngörmek için ROC eğrisi altında kalan alan PESI için 0,82 (p<0,001) ve sPESI için 0,72 (p<0,001) saptandı. Hastane mortalitesini tahmin etme güçleri PESI ve sPESI için benzer saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 hastalarında PESI ve sPESI skorları ile hastane mortalitesi tahmin edilebilir ve risk sınıflandırması kolaylaştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi, risk sınıflandırması.

Gönül Açıksarı, Mehmet Koçak, Yasemin Çağ, Sacit İçten, Mustafa Çalışkan. Pulmonary Embolism Severity Index and Simplified Pulmonary Embolism Severity Index Risk Scores are Useful to Predict Mortality in Patients with COVID-19. Bosphorus Med J. 2022; 9(1): 1-8

Corresponding Author: Mehmet Koçak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale