ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The Effects of Formalin Solution on Wall Thickness and Size in Stomach Resection Materials [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 41-46 | DOI: 10.14744/bmj.2021.94695

The Effects of Formalin Solution on Wall Thickness and Size in Stomach Resection Materials

Hüseyin Çiyiltepe1, Anıl Ergin1, Adnan Somay2, Nuriye Esen Bulut1, Mehmet Mahir Fersahoğlu1, Mehmet Köroğlu3, Aziz Bora Karip1, Ümit Akyüz3, Kemal Memişoğlu1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul Turkey
3Department of Gastroenterology, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul Turkey

INTRODUCTION: Histopathological evaluation of endoscopic submucosal dissection (ESD)/endoscopic full-thickness resection (EFTR) resection materials is important for disease follow-up. There are many studies on the effects of formalin solution on histopathological examination. To our knowledge, in this study, the effects of this solution on the macroscopic dimensions of gastric tissue were investigated for the first time.
METHODS: ESD/EFTR specimens were obtained from different localizations of the stomach resection materials removed from patients who underwent laparoscopic sleeve gastrectomy surgery due to morbid obesity. Pre- and post-formalin fixation, macroscopic measurements were made by the surgeon and pathologist conducting the study and compared with each other.
RESULTS: In this study, stomach specimens taken from 50 patients with a mean age of 36.04, and a body mass index of 46.06 were evaluated. After formalin fixation, it was observed that 4.4, 5.6 and 7.2 times thickening occurred in full-layer wall thicknesses of the antrum, corpus and fundus, respectively. Similarly, 1.8, 2.5 and 4.6 times increase was found in mucosa/submucosa thickness. In addition, due to the shrinkage effect of the formalin solution, an average size reduction of 31.0% and 23.3% in the mucosa/submucosa and full-thickness stomach tissue, respectively, were detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The shrinkage effect of formalin solution on tissues has been reported before, but it has not provided any evidence of how this effect affects macroscopic measurements. This study is important in that, to our knowledge, it is the first study of formalin fixation to investigate macroscopic size changes on stomach tissue.

Keywords: Formalin fixation, gastric wall thickness; shrinkage.

Mide Rezeksiyon Materyallerinde Formalin Solüsyonunun Duvar Kalınlığına ve Boyutuna Etkisi

Hüseyin Çiyiltepe1, Anıl Ergin1, Adnan Somay2, Nuriye Esen Bulut1, Mehmet Mahir Fersahoğlu1, Mehmet Köroğlu3, Aziz Bora Karip1, Ümit Akyüz3, Kemal Memişoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Endoskopik submukozal rezeksiyon (ESD) veya endoskopik tam kat rezeksiyon (ETR) materyallerinin doğru histopatolojik değerlendirilmesi hastalık takibi açısından oldukça önemlidir. Literatürde formalin solüsyonunun histopatolojik değerlendirme üzerine etkisini araştıran birçok makale bulunmaktadır. Bidiğimiz kadarıyla, bu makalede ise ilk kez, bu solüsyonun mide dokusundaki makroskopik ölçümlerine etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Morbid obezite nedeniyle sleeve gastrektomi yapılan hastalardan çıkarılan mide rezeksiyon materyallerinin farklı lokalizasyonlarından ESD/ETR spesmenleri elde edildi. Çalışmayı yürüten cerrah ve patolog tarafından formalin solüsyonu öncesi ve sonrası makroskopik ölçümler yapıldı ve birbiri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bu çalışmada, ortalama yaşı 36.04 ve vücut kitle indeksi 46.06 olan 50 hastadan alınan mide spesmenleri değerlendirildi. Formalin fiksasyonu sonrası yapılan değerlerdirmede sırasıyla antrum, korpus ve fundus tam kat duvar kalınlıklarında 4.4, 5.6 ve 7.2 kat kalınlaşma meydana geldiği izlendi. Benzer şekilde mukoza/submukoza kalınlıklarında ise 1.8, 2.5 ve 4.6 kat artış olduğu saptandı. Ayrıca, formalin solüsyonunun meydana getirdiği büzülme etkisi ile mukoza/submukoza ve tam kat mide dokusunda sırasıyla ortalama %31.0 ve %23.3 boyut küçülmesi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Formalin solüsyonunun dokularda büzülme etkisi olabileceği daha önce literatürde bahsedilmiş olsa da, kanıt düzeyinde makroskopik ölçümlere olan etkisi bildirilmemiştir. Bu çalışma, formalin solüsyonunun mide dokusunda makroskopik boyut değişikliğini bildiren ilk çalışma olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Büzülme, formalin fiksasyonu; mide duvar kalınlığı.

Hüseyin Çiyiltepe, Anıl Ergin, Adnan Somay, Nuriye Esen Bulut, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Mehmet Köroğlu, Aziz Bora Karip, Ümit Akyüz, Kemal Memişoğlu. The Effects of Formalin Solution on Wall Thickness and Size in Stomach Resection Materials. Bosphorus Med J. 2021; 8(1): 41-46

Corresponding Author: Hüseyin Çiyiltepe, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale