ISSN 2149-0287
Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrensi Öngörmede Gleason Skoru Yükselmesinin Değeri [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 88-92 | DOI: 10.14744/bmj.2021.00922

Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrensi Öngörmede Gleason Skoru Yükselmesinin Değeri

Serkan Doğan1, Kenan Yiğit Yıldız2, Ziyşan Şükran Sakaoğulları3
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Kaçkar Devlet Hastanesi, Üroloji, Rize
3Ankara Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, prostat kanserli hastalardaki radikal prostatektomi spesmeninde; prostat biyopsi materyaline kıyasla gleason skorundaki artışın, biyokimyasal rekürrensi öngörmedeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2018 yılları arasında radikal prostatektomi prosedürü uygulanan toplam 201 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar gleason skoru açısından; Artan, Azalan ve Değişmeyen olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Bu gruplar pozitif cerrahi sınır ve biyokimyasal rekürrens açısından kıyaslandı.
BULGULAR: Gruplar arasında yaş ve prostat biyopsi öncesi PSA değeri açısından anlamlı fark görülmedi. Artan grupta biyokimyasal rekürrens istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla iken, pozitif cerrahi sınır açısından herhangi bir fark izlenmedi. Çalışmamızın ana sınırlayıcı etkeni kısa takip süresiydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal rekürrensi öngörmek adına birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma radikal prostatektomi sonrası izlenen gleason skor artışının rekürrensi öngörmede bağımsız bir faktör olabileceğini göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal rekürrens, Prostat Adenokarsinomu, Gleason skor artışı

The Value of Gleason Score Upgrade in Predicting Biochemical Recurrence After Radical Prostatectomy

Serkan Doğan1, Kenan Yiğit Yıldız2, Ziyşan Şükran Sakaoğulları3
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Education And Research Hospital, Department Of Urology, Istanbul
2Kaçkar Government Hospital, Urology, Rize
3Ankara State Hospital, Department Of Pathology, Ankara

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate the effect of the Gleason score increase in the radical prostatectomy specimen compared to prostate biopsy material on predicting biochemical recurrence.
METHODS: A total of 201 patients who underwent radical prostatectomy between 2012-2018 were included in the study. Patients were assigned to three groups: upgrade, downgrade, and no change in Gleason scores. These groups were compared in terms of positive surgical margins and biochemical recurrence.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups according to age and pre-biopsy PSA. Biochemical recurrence rate was significantly higher in the upgrade group, while there was no significant difference in positive surgical margins. The main limitation of our study was its short follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Numerous studies have been conducted to predict biochemical relapse after radical prostatectomy. This study demonstrates that pathological upgrade may be useful as an independent predictor of recurrence.

Keywords: Biochemical recurrence, Prostate adenocarcinoma, Gleason upgrade

Serkan Doğan, Kenan Yiğit Yıldız, Ziyşan Şükran Sakaoğulları. The Value of Gleason Score Upgrade in Predicting Biochemical Recurrence After Radical Prostatectomy. Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 88-92

Sorumlu Yazar: Kenan Yiğit Yıldız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale