ISSN 2149-0287
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Kemik Mineral Yoğunluğuna Etki Eden Faktörler [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 87-92 | DOI: 10.14744/bmj.2021.09709

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Kemik Mineral Yoğunluğuna Etki Eden Faktörler

Mehmet Köroğlu1, Macit Ümran Sandıkçı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnflamatuvar bağırsak hastalığı, otoimmünitenin mukozal bariyeri kapsadığı, kronik bir inflamasyona yol açtığı ve gastrointestinal sistemin farklı bölgelerini ve katmanlarını etkilediği düşünülen kronik bir hastalık-tır. Başlıca inflamatuvar bağırsak hastalığı tipleri, genellikle diğerlerinden ayırt edilemeyen ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve belirsiz koliti içerir. Düşük kemik mineral yoğunluğunun prevalansı, sağlıklı bireylere göre inflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastalarda daha yüksektir. Bu çalışmada, ülseratif kolit, Crohn hastalığı olan hastalarda ve sağlıklı bireylerde kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmaya toplam 71 inflamatuvar bağırsak hastalığı olan hasta (21 Crohn hastalığı, 50 ülseratif kolit) ve 30 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı birey dahil edildi. Lomber omurga ve femur boynunun kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için dual enerjili X-ışını absorpsiyometrisi yapıldı.
BULGULAR: Çalışma ve kontrol grupları arasında yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi açısından anlamlı fark yoktu (p<0,05). Kemik mineral yoğunluğu değerleri 21 Crohn hastasının 16'sında (%76,2) anlamlı olarak daha düşüktü. Ülseratif kolitli toplam 27 hastanın (%54) patolojik T-skorları vardı, bu da sınırda anlamlılığa işaret ediyordu (p=0,058). > 5 g/gün kortikosteroidle tedavi edilen inflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastalar ile ≤ 5 g/gün veya daha önce tedavi görmemiş hastalarla tedavi edilen inflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastalar arasında beden kitle indeksindeki azalma anlamlı değildi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçları inflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastalarda, özellikle Crohn hastalarında kemik mineral yoğunluğunun anlamlı olarak daha düşük olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, ülseratif kolit, dual-enerjili X-ışını absorpsiyometrisi, osteopenia, osteoporoz.

Factors Affecting Bone Mineral Density in Inflammatory Bowel Disease

Mehmet Köroğlu1, Macit Ümran Sandıkçı2
1Department of Gastroenterology, University of Health Science Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Gastroenterology, Çukurova University Faculty of Medicine, Balcalı Research and Application Hospital, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic disease, in which autoimmunity has been thought to involve the mucosal barrier, leading to a chronic inflammation and affecting different regions and layers of the gastrointestinal tract. The main types of IBD include ulcerative colitis (UC), Crohn’s disease (CD), and indeterminate colitis which often cannot be distinguished from the other ones. The prevalence of reduced bone mineral density (BMD) is higher in patients with IBD than healthy individuals. In this study, we aimed to evaluate the BMD in patients with UC, CD, and in healthy individuals.
METHODS: A total of 71 IBD patients (21 CD, 50 UC) and 30 age- and sex-matched healthy individuals were included in this prospective study. Dual-energy X-ray absorptiometry was performed to measure BMD of the vertebra and femoral neck.
RESULTS: There was no significant difference in the age, sex, and body mass index between the study and control groups (p<0.05). The BMD values were significantly lower in 16 of 21 CD patients (76.2%). A total of 27 patients (54%) with UC had pathological T-scores, indicating borderline significance (p=0.058). The reduction in BMD was not significant between the IBD patients treated with >5 g/day corticosteroids and those treated with ≤5 g/day or treatment-naive patients (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study results suggest that BMD is significantly lower in IBD patients, particularly in CD patients.

Keywords: Crohn’s disease, dual-energy X-ray absorptiometry, osteopenia, osteoporosis, ulcerative colitis.

Mehmet Köroğlu, Macit Ümran Sandıkçı. Factors Affecting Bone Mineral Density in Inflammatory Bowel Disease. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 87-92

Sorumlu Yazar: Mehmet Köroğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale