ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2022
KISA RAPOR
1.
Frontmatters

Sayfalar I - IX

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Peptik Ülser Perforasyonu Tedavisinde Laparoskopik ve Konvansiyonel Onarımın Karşılaştırılması
Comparison of Laparoscopic and Conventional Repair in the Treatment of Peptic Ulcer Perforation
Anıl Ergin, Yasin Güneş, İksan Taşdelen, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Çakmak, Emre Teke, Erdem Durum, Anıl Bayram, M.timuçin Aydın, Birol Ağca
doi: 10.14744/bmj.2021.20981  Sayfalar 73 - 80

3.
Perkütan Nefrolitotomide Dilatasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması; Tek Basamaklı ve Sıralı Dilatasyon
The Effects of Dilation Technique in Percutaneous Nephrolithotomy: One-Shot Versus Sequential Dilation
Mehmet Sevim, Okan Alkış, İbrahim Kartal, Fatih Uruç, Bekir Aras
doi: 10.14744/bmj.2021.58561  Sayfalar 81 - 86

4.
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Kemik Mineral Yoğunluğuna Etki Eden Faktörler
Factors Affecting Bone Mineral Density in Inflammatory Bowel Disease
Mehmet Köroğlu, Macit Ümran Sandıkçı
doi: 10.14744/bmj.2021.09709  Sayfalar 87 - 92

5.
Şizoafektif Bozuklukta Serum Ürik Asit Seviyeleri
Serum Uric Acid Levels in Schizoaffective Disorder
Aslı Kazgan Kılıçaslan, Sevler Yıldız, Osman Kurt, Sevda Korkmaz
doi: 10.14744/bmj.2021.19981  Sayfalar 93 - 101

6.
Günübirlik Cerrahi Uygulanan Pediatrik Hastalarda Uyanma ve Derlenmenin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması
Comparison of Emergence and Recovery in Different Age Pediatric Patients Undergoing Ambulatory Surgical Procedures
Mesure Gül Nihan Özden
doi: 10.14744/bmj.2022.03360  Sayfalar 102 - 107

7.
D Vitamini Düzeyi Düşük Olan Kadınlarda Nöropatik Ağrının İncelenmesi
Investigation of Neuropathic Pain in Women with Low Vitamin D Levels
Derya Çırakoğlu, Ali Aslan
doi: 10.14744/bmj.2022.93899  Sayfalar 108 - 112

8.
Percutaneous Cholecystostomy as a Complementary or Alternative Method to Laparoscopic Cholecystectomy in Elderly and Comorbid Patients with Acute Calculous Cholecystitis
Akut Taşlı Kolesistitli Yaşlı ve Komorbid Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomiye Tamamlayıcı veya Alternatif Bir Yöntem Olarak Perkütan Kolesistostomi
Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Özge Fındık
doi: 10.14744/bmj.2022.31644  Sayfalar 113 - 120

9.
Akut İskemik İnmede Serum Magnezyum Düzeylerinin Etiyoloji, Lezyon Boyutu ve Lokalizasyonla İlişkisi
The Relationship of Serum Magnesium Levels with Etiology, Lesion Size, and Localization in Ischemic Stroke
Mustafa Ülker, Tuğçe Toptan, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Saime Füsun Domaç
doi: 10.14744/bmj.2022.04706  Sayfalar 121 - 126

10.
Granülomatöz Mastit Olgularında Memede Volüm Değişikliği ve Deformasyon Bulgularının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi
MR Imaging Evaluation of the Volume Changes and the Signs of Deformation in the Breasts with Granulomatous Mastitis
Fatma Nur Soylu Boy
doi: 10.14744/bmj.2022.09327  Sayfalar 127 - 131

11.
Eldeki Falangeal Benign Yumuşak Doku Tümörlerinin Değerlendirilmesi ve Literatürün Sistemik İncelenmesi
Evaluation of Phalangeal Benign Soft-Tissue Tumors of the Hand and Systemic Review of the Literature
Numan Atılgan, Mehmet Rauf Koç, Numan Duman, Turgut Emre Erdem, Onur Bilge
doi: 10.14744/bmj.2022.44265  Sayfalar 132 - 138

OLGU SUNUMU
12.
İki Nadir Etiyolojinin Birlikte Olduğu Bir İskemik İnme Olgusu: Eozinofilik Granülomatöz Polianjit ve Sifiliz
A Case with Two Rare Etiologies of Ischemic Stroke: Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis and Syphilis
Ahmet Akpınar, Irmak Salt, Işıl Kalyoncu Aslan, Eren Gozke
doi: 10.14744/bmj.2021.57442  Sayfalar 139 - 141

13.
Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu
Relapsing Polychondritis: A Case Report
Ayşe Ünal Enginar, Cahit Kaçar
doi: 10.14744/bmj.2021.83584  Sayfalar 142 - 144

LookUs & Online Makale