ISSN 2149-0287
D Vitamini Düzeyi Düşük Olan Kadınlarda Nöropatik Ağrının İncelenmesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 108-112 | DOI: 10.14744/bmj.2022.93899

D Vitamini Düzeyi Düşük Olan Kadınlarda Nöropatik Ağrının İncelenmesi

Derya Çırakoğlu1, Ali Aslan2
1Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamininin bilinen metabolik etkilerinin yanında ağrı modülasyonundaki rolü tartışma konusudur. Çalışmada, D vitamini düzeyi düşük olan kadın hastalarda nöropatik ağrının demografik veriler ve kanın bazı biyokimyasal değerleri ile olası ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında müracaat eden hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Dahil etme kriterlerini karşılayan D vitamini düzeyi düşük olan 79 kadın hasta çalışmaya alındı. Nöropatik ağrı varlığını değerlendirmek amacıyla painDETECT ağrı anketi kullanıldı. Bu ankete göre hastalar nöropatik ağrı yok, şüpheli ve nöropatik ağrı var olmak üzere üç gruba ayrılarak incelendi.
BULGULAR: D vitamini düzeyi düşük olan kadın hastaların 15’inde (%19) painDETECT anketi ile nöropatik ağrı komponenti saptandı. Nöropatik ağrı grupları arasında yaş, öğrenim düzeyleri, doğum sayısı ve beden kitle indeksi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Aynı şekilde nöropatik ağrı grupları arasında D vitamini, alkalen fosfataz, paratiroid hormon ve kalsiyumun plazma değerleri açısından da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu retrospektif çalışmada, farklı derecelerde nöropatik ağrı ve düşük D vitamini düzeyleri olan hastalarda benzer biyokimyasal veriler gözlemlendi. D vitamini düzeyi düşük olan nöropatik ağrılı hastalarda D vitamini takviyesinin tedavide fark yaratıp yaratmayacağının prospektif olarak araştırılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, D vitamini, nöropatik ağrı.

Investigation of Neuropathic Pain in Women with Low Vitamin D Levels

Derya Çırakoğlu1, Ali Aslan2
1Ordu University Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ordu, Turkey
2Ordu University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Ordu, Turkey

INTRODUCTION: Besides the known metabolic effects of vitamin D, its role in modulation of pain is controversial. In our study, we aimed to investigate the possible relationship between demographic data and some biochemical values of blood who has in female patients with low vitamin D levels and neuropathic pain.
METHODS: The data of the patients who applied to the Physical Medicine and Rehabilitation Polyclinic between January 2017 and January 2018 were evaluated retrospectively. Seventy-nine female patients with low vitamin D levels who met the inclusion criteria were included in the study. The painDETECT pain questionnaire was used to evaluate the presence of neuropathic pain. According to this questionnaire, the patients were divided into three groups as no neuropathic pain, suspicious, and present.
RESULTS: Neuropathic pain component was detected by the painDETECT questionnaire in 15 (19%) of the female patients with low vitamin D levels. There was no statistically significant difference between neuropathic pain groups and age, education levels, number of births, body mass index as well as plasma values of vitamin D, alkaline phosphatase, parathyroid hormone, and calcium in female patients with low vitamin D levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this retrospective study, we observed similar biochemical data in patients with different degrees of neuropathic pain and low vitamin D levels. We think that it can be prospectively investigated whether vitamin D supplementation will make a difference in treatment the patients with low vitamin D levels and neuropathic pain.

Keywords: Body mass index, vitamin D, neuropathic pain.

Derya Çırakoğlu, Ali Aslan. Investigation of Neuropathic Pain in Women with Low Vitamin D Levels. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 108-112

Sorumlu Yazar: Derya Çırakoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale