ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Granülomatöz Mastit Olgularında Memede Volüm Değişikliği ve Deformasyon Bulgularının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 127-131 | DOI: 10.14744/bmj.2022.09327

Granülomatöz Mastit Olgularında Memede Volüm Değişikliği ve Deformasyon Bulgularının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi

Fatma Nur Soylu Boy
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, granülomatöz mastit olan olgularda meme dokusundaki hacim değişikliklerinin ve deformasyonun manyetik rezonans bulgularını değerlendirmek ve diğer taraf normal meme ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, histopatolojik olarak kanıtlanmış 15 granülomatöz mastit hastasını içermektedir. Üç planda meme boyutları ve meme hacmi hesaplandı. Parankimal ödem, meme başında çekilme ve memede deformasyon bulguları not edildi.
BULGULAR: Ölçümler, sadece sagital boyut (hasta ve normal memeler için sırasıyla, 124,4±26 mm ve 116±22,9 mm) ve hacimde [hasta ve normal memeler için sırasıyla, 329,3 cc (IQR: 245-572 cc) ve 281,6 cc (IQR: 217,3-310,3 cc)] anlamlı artış olduğunu gösterdi. Koronal boyut hasta tarafta daha küçük olmakla birlikte, anlamlı farklılık göstermedi. Parankimal ödem 10 (%66,6) hastada, deformasyon 4 (%26,6) hastada, meme başında çekilme 5 (%33,3) hastada saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Granülomatöz mastit, etkilenen tarafta meme hacmini artırmakta olup bu artış sagital ve aksiyel çap artışlarıyla ilişkilidir. Bunun aksine hastalık, koronal çapta küçülmeye neden olmaktadır. Deformasyon ve meme başında çekilme hastalığın seyri sırasında belli oranlarda gelişebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Granülomatöz mastit, meme, manyetik rezonans görüntüleme.

MR Imaging Evaluation of the Volume Changes and the Signs of Deformation in the Breasts with Granulomatous Mastitis

Fatma Nur Soylu Boy
Department of Radiology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The objective of this study was to evaluate the volume changes and the findings of deformation in the breasts with granulomatous mastitis and to compare the findings with the contralateral normal breasts.
METHODS: This retrospective study included histopathologically proven 15 granülomatous mastitis (GM) patients. Breast diameters in three planes and the volume were measured on Magnetic resonance imaging (MRI). Parenchymal edema, nipple retraction, and deformation of the breast were noted.
RESULTS: The measurements were only showed significant increase in sagittal diameter (124.4±26 mm and 116±22.9 mm, for diseased and normal breasts, respectively) and volume (329.3 cc [IQR: 245–572 and 281.6 cc [IQR: 217.3–310.3] for diseased and normal sides, respectively) in the breasts with GM when compared with normal side (p<0.05). Coronal diameter was lesser in the diseased side without significant difference. Ten patients showed parenchymal edema (66.6%), four patients had deformation (26.6%), and five patients had nipple retraction (33.3%) on MRI.
DISCUSSION AND CONCLUSION: GM enlarges the breast volume in the affected side which is related with the increase in the axial and sagittal diameters. On the contrary, the disease causes a reduction in the coronal diameter. Deformation and nipple retraction may occur to some extent, in the course of the disease.

Keywords: Breast, granulomatous mastitis, MRI.

Fatma Nur Soylu Boy. MR Imaging Evaluation of the Volume Changes and the Signs of Deformation in the Breasts with Granulomatous Mastitis. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 127-131

Sorumlu Yazar: Fatma Nur Soylu Boy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale