ISSN 2149-0287
Şizoafektif Bozuklukta Serum Ürik Asit Seviyeleri [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 93-101 | DOI: 10.14744/bmj.2021.19981

Şizoafektif Bozuklukta Serum Ürik Asit Seviyeleri

Aslı Kazgan Kılıçaslan1, Sevler Yıldız2, Osman Kurt3, Sevda Korkmaz4
1Yozgat Bozok Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kandaki ürik asit seviyesi bazı hastalıklarda vücudun oksidatif stres durumunu gösterebilmektedir. Bu çalışmada, oksidan-antioksidan yolaklardaki rolüyle ilgi çeken ürik asitin şizoafektif bozukluktaki serum seviyelerinin araştırılması ve sağlıklı kontrollerle kıyaslanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya şizoafektif bozukluk tanısı almış remisyonda olan 67 hasta ve 51 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu ve pozitif ve negatif sendrom ölçeği, Young mani derecelendirme ölçeği ve Beck depresyon ölçeği uygulandı. Ardından tüm katılımcılardan rutin kan biyokimya parametrelerinin yanında serum ürik asit düzeylerinin çalışılması amacıyla venöz kan örneği alındı.
BULGULAR: Hastaların serum ürik asit seviyeleri, pozitif ve negatif sendrom ölçeği alt boyutlar ve toplam puanları, Young mani derecelendirme ölçeği ve Beck depresyon ölçeği puanları kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksek bulundu. Serum ürik asit seviyeleri ile pozitif ve negatif sendrom ölçeği, Young mani derecelendirme ölçeği ve Beck depresyon ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şizoafektif bozukluk hastalarının serum ürik asit seviyeleri sağlıklı kontrollerden daha yüksek saptandı. Bu yükseklik duygudurum epizodu veya psikotik dönemlerden bağımsız bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şizoafektif bozukluk hastalarının remisyon dönemlerinde sağlıklı kontrollerden daha yüksek serum ürik asite sahip olmaları bize bu durumun hastalığın kendisine özgü olabileceğini düşündürmektedir. Sonuçlarımız şizoafektif bozukluk patofizyolojisine ait bizlere ipucu verebilir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, oksidan, şizoafektif bozukluk, ürik asit.

Serum Uric Acid Levels in Schizoaffective Disorder

Aslı Kazgan Kılıçaslan1, Sevler Yıldız2, Osman Kurt3, Sevda Korkmaz4
1Yozgat Bozok University, Department of Psychiatry, Yozgat, Turkey
2Binali Yıldırım University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Erzincan, Turkey
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Elazig, Turkey
4Fırat University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Elazig, Turkey

INTRODUCTION: The level of uric acid (UA) in the blood can indicate the oxidative stress state of the body in some dis-eases. In this study, it was aimed to investigate serum levels of UA in schizoaffective disorder (SD), which attracts attention with its role in oxidant-antioxidant pathways and to compare it with healthy controls.
METHODS: The study included 67 patients with SD in remission and 51 healthy controls. Sociodemographic data form and positive and negative syndrome scale (PANSS), young mania rating scale (YMRS), and beck depression inventory (BDI) scale were administered to all participants. Then, venous blood samples were taken from all the participants to study the serum UA levels as well as the routine blood biochemistry parameters.
RESULTS: Serum UA levels, PANSS sub-dimensions and total scores, and YMRS and BDI scores of the patients were significantly higher than the control group. There was a significant positive correlation between serum UA levels and PANSS, YMRS, and BDI.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum UA levels of SB patients were found to be higher than healthy controls. This elevation appears as a finding independent of mood episodes or psychotic episodes. The fact that SB patients have higher serum UA during remission periods than healthy controls makes us think that this situation may be specific to the disease itself. Our results can give us a clue about the pathophysiology of SB.

Keywords: Antioxidant, oxidant, schizoaffective disorder, uric acid.

Aslı Kazgan Kılıçaslan, Sevler Yıldız, Osman Kurt, Sevda Korkmaz. Serum Uric Acid Levels in Schizoaffective Disorder. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 93-101

Sorumlu Yazar: Aslı Kazgan Kılıçaslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale