ISSN 2149-0287
Peptik Ülser Perforasyonu Tedavisinde Laparoskopik ve Konvansiyonel Onarımın Karşılaştırılması [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 73-80 | DOI: 10.14744/bmj.2021.20981

Peptik Ülser Perforasyonu Tedavisinde Laparoskopik ve Konvansiyonel Onarımın Karşılaştırılması

Anıl Ergin, Yasin Güneş, İksan Taşdelen, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Çakmak, Emre Teke, Erdem Durum, Anıl Bayram, M.timuçin Aydın, Birol Ağca
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Peptik ülser hastalığı; mide asit-pepsin salgısıyla mukoza bariyeri arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanmaktadır. Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 4 milyon insan peptik ülser hastalığından etkilenmektedir. Peptik ülser hastalığı insidansı %1,5-3 arasında değişmektedir ve bu hastaların yaklaşık %10-20’sinde komplikasyonlar görülmektedir. Bu çalışmada, laparoskopik onarım ve konvansiyonel onarım yöntemlerinin peptik ülser perforasyonu tedavisindeki etkinliği karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011-Aralık 2019 tarihleri arasında peptik ülser perforasyonu nedeniyle opere edilen 169 hasta çalışmaya dahil edildi. Peptik ülser perforasyonu onarımı için perforasyon alanına primer onarım ile birlikte omental yama uygulaması veya yalnızca omental yama uygulaması teknikleri uygulandı. Çalışmada hastalar; yaş, cinsiyet, “American Society of Anesthesiologists” skorları, operasyon süreleri, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar, yatış süreleri, perforasyon lokalizasyonları ve readmisyon nedenleri açısından değerlendirildi ve bilgiler retrospektif olarak taranarak önceden hazırlanmış veri tabanına kaydedildi.
BULGULAR: Ocak 2011-Aralık 2019 tarihleri arasında peptik ülser perforasyonu nedeniyle opere edilen 169 hasta çalış-maya dahil edildi. Peptik ülser perforasyonu onarımı için perforasyon alanına primer onarım ile birlikte omental yama uygulaması veya yalnızca omental yama uygulaması teknikleri uygulandı. Çalışmada hastalar; yaş, cinsiyet, “American Society of Anesthesiologists” skorları, operasyon süreleri, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar, yatış süreleri, perforasyon lokalizasyonları ve readmisyon nedenleri açısından değerlendirildi ve bilgiler retrospektif olarak taranarak önceden hazırlanmış veri tabanına kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, peptik ülser perforasyonunda laparoskopik onarım ile konvansiyonel onarım arasında etkinlik ve güvenlik açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmasa da laparoskopik onarımın birçok yönden konvansiyonel onarıma göre avantajlı olduğu saptandı. Seçilecek cerrahi yönteme, cerrahın deneyimi doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, laparoskopi, peptik ülser, peptik ülser perforasyonu.

Comparison of Laparoscopic and Conventional Repair in the Treatment of Peptic Ulcer Perforation

Anıl Ergin, Yasin Güneş, İksan Taşdelen, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Çakmak, Emre Teke, Erdem Durum, Anıl Bayram, M.timuçin Aydın, Birol Ağca
Department of General Surgery, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Peptic ulcer disease (PUD); it is caused by the disturbance of the balance between gastric acid-pepsin secretion and the mucous barrier. Approximately 4 million people around the world are affected by PUD every year. The incidence of PUD varies between 1.5 and 3% and complications are seen in approximately 10–20% of these patients. In this study, the efficiency of laparoscopic repair and conventional repair methods in Peptic ulcer perforation (PUP) treatment was compared.
METHODS: A total of 169 patients who were operated for PUP between January 2011 and December 2019 were included in the study. Omental patch application with primary repair or only omental patch application techniques were applied to the perforation area for PUP repair. Patients in the study; age, gender, the American Society of Anesthesiologists (ASA) scores, operation times, peroperative and post-operative complications, hospitalization times, perforation locations, and reasons for readmission were evaluated and the information was retrospectively scanned and recorded in a previously prepared database.
RESULTS: Post-operative complications were observed in 19.3% of the patients who underwent conventional repair, in 10.5% of the patients who underwent laparoscopic repair, and in 12.5% of the patients who converted to conventional repair from laparoscopic repair, and there was no statistically significant difference between them (p>0.05). Mortality developed in 11.3% of cases with conventional repair, in 10.8% of cases with laparoscopic repair, and in 12.5% of cases that converted to conventional repair from laparoscopic repair, and there is no statistically significant difference between them (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, although there was no statistically significant difference in efficacy and safety between laparoscopic repair and conventional repair in PUP, we found that laparoscopic repair was advantageous over conventional repair in many aspects. We think that the surgical method to be chosen should be decided in line with the surgeon’s experience.

Keywords: Acute abdomen, laparoscopy, peptic ulcer, peptic ulcer perforation.

Anıl Ergin, Yasin Güneş, İksan Taşdelen, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Çakmak, Emre Teke, Erdem Durum, Anıl Bayram, M.timuçin Aydın, Birol Ağca. Comparison of Laparoscopic and Conventional Repair in the Treatment of Peptic Ulcer Perforation. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 73-80

Sorumlu Yazar: Anıl Ergin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale