ISSN 2149-0287
Percutaneous Cholecystostomy as a Complementary or Alternative Method to Laparoscopic Cholecystectomy in Elderly and Comorbid Patients with Acute Calculous Cholecystitis [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 113-120 | DOI: 10.14744/bmj.2022.31644

Percutaneous Cholecystostomy as a Complementary or Alternative Method to Laparoscopic Cholecystectomy in Elderly and Comorbid Patients with Acute Calculous Cholecystitis

Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Özge Fındık
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut taşlı kolesistit tedavisinde perkütan kolesistostominin teknik ve klinik etkinliği, işlem sonrası morbidite ve komplikasyonları etkileyen faktörler, hastalığın nüksü ve nihai kolesistektomi gibi uzun dönem sonuçları etkileyen prediktif faktörler komorbid hastalıkları olan yaşlı bir kohortta değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubu 50 yaş ve üstü 80 perkütan kolesistostomi hastasından oluşturuldu. Akut Kolesistit İçin Tokyo Kılavuzu 2018’e (TG18), Charlson Komorbidite İndeksi (CCI) ve Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) Fiziksel Durum Sınıflandırma Sistemine göre derecelendirildi/sınıflandırıldı.
BULGULAR: Teknik başarı oranı %100 idi. Klinik etkinlik %65 ve kısmi klinik etkinlik %93,33 idi. Komorbid durumlara bağlı 30 günlük mortalite %11,25 ve ortalama ölüm süresi 14,78±5,91 gün idi. Ölen ve hayatta kalan hastalarda, ortalama ASA skorları (p=0,003) ve ortalama TG18 dereceleri (p=0,032) önemli ölçüde farklıydı. Majör komplikasyon sadece %2,5 hastada, minör komplikasyon ise %3,75 hastada görüldü. Perkütan kolesistostomiden taburcu olmaya kadar geçen medyan süre beş gündü. On iki aylık bir takip sırasında hastaların %18,75’i eksitus oldu. Kalan hastaların %86,15’i sadece geçici perkütan kolesistostomi ile tedavi edildi. Bir yıllık interval kolesistektomi oranı %13,85 idi. Kolesistektomiye kadar geçen medyan süre 72,50 gündü ve 7 ile 340 gün arasında değişiyordu. TG18/CCI ile kolesistektomi ihtiyacı arasında bir ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut taşlı kolesistitli yaşlı ve komorbid hastalarda perkütan kolesistostomi erken dönemde önemli bir klinik iyileşme sağlamaktadır ve hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, kolesistektomi, kolesistostomi, safra kesesi.

Akut Taşlı Kolesistitli Yaşlı ve Komorbid Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomiye Tamamlayıcı veya Alternatif Bir Yöntem Olarak Perkütan Kolesistostomi

Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Özge Fındık
Department of Radiology, University of Health Sciences, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The technical and the clinical efficacy of percutaneous cholecystostomy (PC) in the management of acute calculous cholecystitis, factors affecting postprocedural morbidity and complications, and predictive factors that affect long-term results including recurrence of disease and eventual cholecystectomy were evaluated in a cohort of elderly with comorbid diseases.
METHODS: The study group consisted of 80 PC patients, aged 50 or older. They were graded/classified according to Tokyo Guidelines 2018 for Acute Cholecystitis (TG18), Charlson Comorbidity Index (CCI), and the American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System.
RESULTS: The technical success rate was 100%. The clinical efficacy was 65%, and the partial clinical efficacy was 93.33%. The 30-day mortality due to comorbid conditions was 11.25% and the mean time to death was 14.78±5.91 days. Patients who died and who survived were significantly different regarding mean ASA scores (p=0.003) and mean TG18 grades (p=0.032). Major complication was seen in only 2.5% and minor complication was seen in 3.75% patients. The median time from PC to discharge was 5 days. During a 12-month course, 18.75% of patients died. Of the remaining patients, 86.15% were able to be managed only with a temporary PC. The 1-year interval cholecystectomy rate was 13.85%. The median time to cholecystectomy was 72.50 days with a range between 7 and 340 days. There was no relationship between TG18/CCI and the subsequent need for cholecystectomy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PC provides a significant clinical improvement in the early course and is life-saving in elderly and comorbid patients with acute calculous cholecystitis.

Keywords: Cholecystectomy, cholecystitis, cholecystostomy, gallbladder.

Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Özge Fındık. Akut Taşlı Kolesistitli Yaşlı ve Komorbid Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomiye Tamamlayıcı veya Alternatif Bir Yöntem Olarak Perkütan Kolesistostomi. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 113-120

Sorumlu Yazar: Gülşah Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale