ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Akut İskemik İnmede Serum Magnezyum Düzeylerinin Etiyoloji, Lezyon Boyutu ve Lokalizasyonla İlişkisi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 121-126 | DOI: 10.14744/bmj.2022.04706

Akut İskemik İnmede Serum Magnezyum Düzeylerinin Etiyoloji, Lezyon Boyutu ve Lokalizasyonla İlişkisi

Mustafa Ülker, Tuğçe Toptan, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Saime Füsun Domaç
Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Magnezyumun vasküler sistem üzerinde önemli etkileri olduğu ve magnezyum eksikliğinin vazokonstrüksiyonu tetiklediği ve vasküler endotel hasarını kolaylaştırdığı bilinmektedir. İskemik inmede magnezyum düzeyleri, etiyolojik alt tipler ve lezyon boyutu arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışmada çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışmada, serum magnezyum düzeyleri ile inme etiyolojisi arasındaki ilişkinin, lezyon boyutunun ve lokalizasyonunun incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut iskemik inmenin ilk 24 saati içinde başvuran 18 yaş üstü 545 hasta ve 189 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastalar, TOAST sınıflandırmasına göre ve ayrıca ön ve arka sirkülasyon infarktları açısından gruplandırıldı. İnfarkt hacmi, büyük (≥5 cm3) ve küçük (<5 cm3) infarkt olarak manyetik rezonans görüntüleme taraması ile belirlendi. Serum magnezyum seviyeleri ile etiyoloji, lezyon boyutu ve lokalizasyon arasındaki ilişki incelendi.
BULGULAR: Serum magnezyum düzeyi hasta grubunda 1,90±0,23 mg/dL, kontrol grubunda 1,93±0,18 mg/dL idi ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,11). Ortalama magnezyum düzeyi aterotrombotik grupta 1,90±0,2 mg/dL; kardiyoembolik grupta 1,87±0,2 mg/dL; laküner grupta 1,88±0,18 mg/dL; belirlenemeyen grupta 1,92±0,2 mg/dL; diğer inme grubunda 1,91±0,2 mg/dL olarak bulundu. Etiyoloji (p=0,25) ve lokalizasyon (p=0,109) açısından magnezyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ortalama magnezyum seviyesi büyük ve küçük infarkt gruplarında sırasıyla 1,87±0,24 mg/dL ve 1,91±0,2 mg/dL idi. Ortalama magnezyum seviyeleri ile infarkt boyutu arasında ters bir ilişki bulundu (p=0,044, r=-0,087).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçları, magnezyumun infarkt patofizyolojisinde rol oynayabileceğini ve nispeten yüksek magnezyum seviyelerinin lezyon boyutunu sınırlayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, serum magnezyum, lezyon büyüklüğü.

The Relationship of Serum Magnesium Levels with Etiology, Lesion Size, and Localization in Ischemic Stroke

Mustafa Ülker, Tuğçe Toptan, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Saime Füsun Domaç
Department of Neurology, Erenkoy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Magnesium is known to have important effects on vascular system and deficiency of magnesium triggers vasoconstriction and facilitates vascular endothelial damage. There were conflicting results in several studies searched for relationship between magnesium levels, etiologic subtypes, and lesion size in ischemic stroke. We aimed to examine relationship between serum magnesium levels and etiology of stroke as well as lesion size and localization.
METHODS: A total of 545 patients over the age of 18 years who presented within the first 24 h of acute ischemic stroke and 189 healthy controls were included in the study. Patients were grouped according to TOAST classification and also as anterior and posterior circulation infarcts. Infarct volume was estimated using MRI scan as large (≥5 cm3) and small (<5 cm3) infarct. The relationship between serum magnesium levels and etiology, lesion size, and localization was examined.
RESULTS: Serum magnesium level was 1.90±0.23 mg/dL in the patient group and 1.93±0.18 mg/dL in the control group, and no statistically significant difference was found (p=0.11). The mean magnesium level was 1.90±0.2 mg/dL in the atherothrombotic; 1.87±0.2 mg/dL in the cardioembolic; 1.88±0.18 mg/dL in the lacunar; 1.92±0.2 mg/dL in the undetermined; and 1.91±0.2 mg/dL in the other stroke group. There was no statistically significant difference between the magnesium levels according to etiology (p=0.25) and localization (p=0.109).The mean magnesium level was 1.87±0.24 mg/dL and 1.91±0.2 mg/dL in the large and small infarct groups, respectively. An inverse rela-tionship between mean magnesium levels and the infarct size was found (p=0.044, r=−0.087).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that Mg may play a role in the pathophysiology of infarction and relatively high Mg levels may limit the lesion size.

Keywords: Magnesium, ischemic stroke, lesion size, TOAST.

Mustafa Ülker, Tuğçe Toptan, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Saime Füsun Domaç. The Relationship of Serum Magnesium Levels with Etiology, Lesion Size, and Localization in Ischemic Stroke. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 121-126

Sorumlu Yazar: Mustafa Ülker, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale