ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Günübirlik Cerrahi Uygulanan Pediatrik Hastalarda Uyanma ve Derlenmenin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 102-107 | DOI: 10.14744/bmj.2022.03360

Günübirlik Cerrahi Uygulanan Pediatrik Hastalarda Uyanma ve Derlenmenin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması

Mesure Gül Nihan Özden
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, günübirlik çocuk cerrahisi olgularında çocukların yaşının uyanma ve derlenme üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak günübirlik çocuk cerrahisi yapılan hastaların dosyaları taranarak, indüksiyon ve idame ajanı olarak sevofluran kullanılan ve hava yolu idamesinde larengeal maske yerleştirilen “American Society of Anesthesiologist I (ASA I)” hastaların dosyaları incelendi. Anestezi sırasında nöromusküler bloker kullanılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar yaşlarına göre 36 ay ve altı, 36 ay üstü olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların hemodinamik verileri, cerrahi bitiminde larengeal maske çıkarılma zamanları ve ekstübasyon zamanları ile derlenme ünitesinde Aono’s Four Point Scale ile hastaların ajitasyonu ve Steward Recovery Score ile derlenme kalitesi incelendi.
BULGULAR: Larengeal maske çıkarılma zamanları ve göz açma zamanları açısından yaşa göre fark bulunmadı. Derlenmede Aono’s Four Point Scale ve Steward Recovery Scale yaşı 36 ay ve altı olan çocuklarda daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada incelenen tüm yaş gruplarında uyanma değerlendirildiğinde larengeal maske çıkarılma zamanları ve ekstübasyon zamanları benzerken, küçük yaş hastalarda derlenme daha hızlı oldu ve uyanma ajitasyonu daha fazla görüldü.

Anahtar Kelimeler: Derlenme, günübirlik cerrah, uyanma ajitasyonu.

Comparison of Emergence and Recovery in Different Age Pediatric Patients Undergoing Ambulatory Surgical Procedures

Mesure Gül Nihan Özden
Department of Anesthesiology and Reanimation, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcın City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate the effects of children’s age on awakening and recovery in ambulatory pediatric surgery cases.
METHODS: The data of patients who underwent ambulatory surgical procedures were reviewed retrospectively, and the files of ASA I patients who used sevoflurane as an induction and maintenance agent and were placed in a laryngeal mask for airway maintenance were reviewed. Patients who used neuromuscular blockers during anesthesia were not included in the study. The patients were divided into two groups according to their age, as Group K (age of 36 months and below) (n=34) and Group B (age of over 36 months) (n=28). Hemodynamic data of the patients, laryngeal mask removal times at the end of surgery, and extubation times were evaluated. The Aono’s 4-Point Scale, which evaluates the agitation of the patients in the recovery unit, and the Steward Recovery Score, which evaluates the recovery quality, were examined.
RESULTS: There was no difference according to age in terms of laryngeal mask removal times and eye opening times. Aono’s 4-Point Scale and Steward Recovery Scale were found to be higher in children aged 36 months and below in recovery unit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While the laryngeal mask removal times and extubation times were similar in all age groups we examined in our study, recovery was faster in younger patients and emergence agitation was observed more frequently.

Keywords: Ambulatory surgical procedures, emergence agitation, recovery.

Mesure Gül Nihan Özden. Comparison of Emergence and Recovery in Different Age Pediatric Patients Undergoing Ambulatory Surgical Procedures. Bosphorus Med J. 2022; 9(2): 102-107

Sorumlu Yazar: Mesure Gül Nihan Özden, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale