ISSN 2149-0287
Daha Fazla Kan Ürününe İhtiyacınız Var mı, Yok mu? COVID-19 Salgını Sırasında Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 231-236 | DOI: 10.14744/bmj.2023.14632

Daha Fazla Kan Ürününe İhtiyacınız Var mı, Yok mu? COVID-19 Salgını Sırasında Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı

Ayşe Bozkurt Turhan1, Sacit İçten2, Ali Turhan3, Selma Dağcı4
1Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Bahçeşehir Üniversitesi, Neonatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) hem kan bağışlarında hem de kan kullanımında ciddi azalmaya neden oldu. Gönüllü bağışçıların sayısı büyük ölçüde azaldı. Pandemi sırasında kan transfüzyon hizmetlerinin planlanması, hastaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kan stoğunun uygun şekilde yönetilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çalışmanın amacı, hastaneye yatırılması gereken COVID-19 hastalarının transfüzyon ihtiyaçlarını tanımlamak ve hastanenin toplam kan temini üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, transfüzyon merkezinde 11 Mart 2020-01 Mart 2021 tarihleri arasında kan transfüzyonu gereksinimlerini değerlendiren tek merkezli retrospektif gözlemsel bir çalışmadır. Klinik veriler hastane bilgi yönetim sistemi kayıtlarından, transfüzyon verileri ise laboratuvar bilgi yönetim sisteminden elde edildi.
BULGULAR: Yatırılarak tedavi edilen 406 COVID-19 hastasının 181’inin (%44,5) kan transfüzyon ihtiyacı oldu ve bu kişilere 4.106 (%17,6) ünite kan transfüzyonu yapıldı. Kullanılan kan ürünlerinin büyük çoğunluğu taze donmuş plazma (TDP) idi. Trombosit (PLT) ve eritrosit süspansiyonu (ES) transfüzyonları daha düşüktü. COVID-19 hastalarında ES, PLT ve TDP transfüzyon oranları, eş zamanlı COVID-19 olmayan hastalara göre daha düşük saptandı. Kan bileşenlerinin toplam transfüzyon sayısında önceki yılların aynı dönemine göre önemli ölçüde azalma saptandı. Bir önceki yıla göre toplam kan bileşen sayısında %10,4, ES’te %15,4, PLT’de %40,2'lik bir azalma olurken, TDP’de ise %11 artış gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemiler kan arzını azaltabilirken, çalışmamız hastanede yatan COVID-19 hastalarının düşük kan kullanımına sahip olduğunu gösterdi. Hasta faktörlerinin etkisini inceleyen çalışmalar, hastanede yatan COVID-19 popülasyonlarında kan kullanımını etkileyen mekanizmaları daha fazla aydınlatmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kan, kan transfüzyonu, enfeksiyon, pandemi.

Do You Need More Blood Product or No! Use of Blood and Blood Products During COVID-19 Pandemic

Ayşe Bozkurt Turhan1, Sacit İçten2, Ali Turhan3, Selma Dağcı4
1Department of Pediatric Hematology-Oncology, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Medicine, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Neonatology, Bahçeşehir University, Istanbul, Türkiye
4Istanbul Provincial Health Directorate, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic caused a serious reduction both in blood donation and use of blood. The number of volunteer blood donors reduced to a great extent. Planning of blood transfusion services during a pandemic is essential to ensure appropriate management of blood reserve. The objective of this study was to define the transfusion needs of COVID-19 patients who needed to be hospitalized and to evaluate the impact on total hospital blood supply.
METHODS: This is a single-center retrospective observational study evaluating blood transfusion requirements over a 1-year period between March 11, 2020 and March 1, 2021 at the transfusion center. The clinical data were obtained from the hospital information management system records, and transfusion data were obtained from the laboratory information management system.
RESULTS: One hundred and eighty-one (44.5%) of 406 COVID-19 patients who were hospitalized needed blood transfusion. A total of 4106 (17.6%) units of blood were transfused to these individuals. The majority of blood products used were fresh frozen plasma (FFP). The number of transfusion of platelets (PLT) and erythrocyte suspensions (ES) were lower. The ES, PLT, and FFP transfusion rates in COVID-19 patients were found lower compared to patients who did not have COVID-19. The total number of transfusions of blood components was found significantly reduced compared to the same period in previous years. There was a 10.4% decrease in total blood component count, 15.4% decrease in ES, 40.2% decrease in PLT, and an 11% increase in FFP.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While pandemics may reduce blood supply, our study showed that the rate of use of blood products was low in COVID-19 patients who were hospitalized. Studies examining patient factors may help to elucidate the mechanisms that affect the use of blood products in hospitalized COVID-19 populations to a greater extent.

Keywords: Blood, blood transfusion, infection, pandemic.

Ayşe Bozkurt Turhan, Sacit İçten, Ali Turhan, Selma Dağcı. Do You Need More Blood Product or No! Use of Blood and Blood Products During COVID-19 Pandemic. Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 231-236

Sorumlu Yazar: Selma Dağcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale