ISSN 2149-0287
Bipolar Bozukluk’ta İntihar Girişimi ile Erişkin Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 81-87 | DOI: 10.14744/bmj.2021.19870

Bipolar Bozukluk’ta İntihar Girişimi ile Erişkin Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mehmet Hamdi Örüm1, Gökçe Mart1, Mehmet Mart2
1Uz.Dr., Psikiyatri, Kahta Devlet Hastanesi, Adıyaman, Türkiye
2Uz. Dr., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri, Adıyaman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bipolar bozukluğun (BB) intihar girişimi ve erişkin dikkat-eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtileri ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Biz bu çalışmada BB tanılı olup intihar girişimi öyküsü olan ve olmayan hastaların DEHB belirti düzeyini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: DSM-5 kriterlerine göre BB tanısıyla hastanemizde takip edilen hastalar çalışmaya dâhil edildi. Sosyodemografik veriler elde edildi. Belirti tarama listesi-90-düzenlenmiş (SCL-90-R), global değerlendirme ölçeği (GAS), DSM-5 için erişkin DEHB öz bildirim tarama ölçeği (ASRS-5) ruhsal belirtilerin saptanmasında kullanıldı. xxxxxxxxxxxxxxxx Üniversitesi’nden etik kurul onayı alındı.
BULGULAR: BB tanısı olup intihar girişimi öyküsü olanlar (olgu grubu, OG) ve olmayanlar (kontrol grubu, KG) diye iki grup oluşturuldu. Gruplar arasında ortalama yaş (p=0,426), cinsiyet (p=0,757), BB başlangıç yaşı (p=0,256) ve sigara (paket/yıl) (p=0,084) açısından anlamlı farklılık saptanmadı. ASRS-5, GAS ve SCL-90-R’nin alt ölçekleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılıklar saptandı (p<0,05). ASRS-5’in ROC eğrisi altında kalan alan 0,687 idi (p<0,038; % 95 CI (0,526-0,848)); ASRS-5 için optimal kesme değeri 23,50 idi ve intihar girişimi öyküsünü saptamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %23,8 ve %95,2 idi. İkili lojistik regresyon analizine göre, intihar girişimi öyküsü ile ilgili ASRS-5’in duyarlılığı %57,1 ve özgüllüğü %71,4 olarak saptandı (p=0.033; -2 Log likelihood=52.94; Nagelkerke R2=0.158).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erişkin DEHB’ye klinisyenlerin ilgisi son yıllarda artmıştır. Bununla birlikte, erişkin psikiyatri kliniklerinde DEHB belirtileri diğer birçok psikiyatrik belirtiye göre daha az sorgulanmaktadır. Çalışmamızın bulgularına göre BB’de intihar girişimi öyküsü azalmış işlevsellik, artmış psikiyatrik komorbidite ve yüksek DEHB belirti düzeyi ile ilişkilidir. Diğer bir ifadeyle DEHB belirti düzeyi ile intihar girişiminde bulunmuş olma arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Klinisyenlerin BB tanılı hastalarda DEHB belirtilerini sorgulaması olası intihar girişimlerinin önüne geçilmesine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, dikkat-eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, intihar, komorbidite

Investigation of the Relationship Between Suicide Attempt and Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Bipolar Disorder

Mehmet Hamdi Örüm1, Gökçe Mart1, Mehmet Mart2
1MD., Specialist, Psychiatry, Kahta State Hospital, Adiyaman, Turkey.
2MD., Specialist, Psychiatry, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey.

INTRODUCTION: Bipolar disorder (BD) is known to be associated with suicide attempt and adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptoms. In this study, we aimed to compare the ADHD symptom levels of patients with bipolar disorder with and without a history of suicide attempt.
METHODS: Patients who were followed up in our hospital with a diagnosis of BD according to DSM-5 criteria were included in the study. Sociodemographic data were obtained. Symptom checklist-90-revised (SCL-90-R),global assessment scale (GAS),adult ADHD self-report screening scale for DSM-5 (ASRS-5) were used to determine mental symptoms.Ethics committee approval was obtained from xxxxxxxxxxxxxxxx University.
RESULTS: Two groups were formed, those with BD with a history of suicide attempt (case group,OG) and those without (control group,CG). There was no significant difference between the groups in terms of mean age (p=0.426),gender (p=0.757),onset age of BD (p=0.256) and smoking (pack/year)(p=0.084). Significant differences were found between the groups in terms of ASRS-5, GAS and SCL-90-R (p<0.05). The area under the ROC curve of ASRS-5 was 0.687 (p<0.038; 95% CI (0.526-0.848));The optimal cut-off value for ASRS-5 was 23.50 and its sensitivity and specificity in detecting a history of suicide attempt were 23.8% and 95.2%, respectively. According to the Binary logistic regression analysis, the sensitivity of ASRS-5 related to the history of suicide attempt was 57.1% and the specificity was 71.4% (p=0.033; -2 Log likelihood=52.94;Nagelkerke R2=0.158).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The interest of clinicians in adult ADHD has increased in recent years.However, ADHD symptoms are less questioned than many other psychiatric symptoms in adult psychiatric clinics. According to the findings of our study,the history of suicide attempt in BD is associated with decreased functionality, increased psychiatric comorbidity and high ADHD symptom level.In other words,a significant relationship was found between ADHD symptom level and attempted suicide.Clinicians' questioning of ADHD symptoms in patients with BD may contribute to the prevention of possible suicide attempts.

Keywords: Bipolar disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder, suicide, comorbidity

Mehmet Hamdi Örüm, Gökçe Mart, Mehmet Mart. Investigation of the Relationship Between Suicide Attempt and Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Bipolar Disorder. Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 81-87

Sorumlu Yazar: Mehmet Hamdi Örüm, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale