ISSN 2149-0287
Anevrizmal Subaraknoid Kanama Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Takip Sonuçları [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 101-106 | DOI: 10.14744/bmj.2021.30974

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Takip Sonuçları

Leyla Ramazanoğlu1, Ali Fatih Ramazanoğlu2, Mehmet Önen3
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Vm Medicalpark Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı anevrizmal subaraknoid kanamaların cerrahi kliplenmeden sonra bir yıllık prognozları ve mortalite oranlarını sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak iki ayrı beyin cerrahisi kliniğinde cerrahi olarak kliplenen 75 subaraknoid kanamalı anevrizma olgusu incelenmiştir. Endovasküler koil uygulanan olgular çalışmaya alınmamıştır. Hastaların klinik durumları HuntHess, Fisher ve GKS skalaları kullanılarak değerlendirilmiştir. Fonksiyonel durumları değerlendirmede modifiye Rankin Skalası(mRS) kullanılmıştır.
BULGULAR: Değerlendirilen 75 hastanın 41(%54.7)’i erkek, 34 (%45.3)’ü kadın, ortalama yaşları 49.4±11.5 idi. Glasgow koma skoru ortalama 14(range: 3-15), Fischer skoru ortalama 2 (range: 1-4) ve HuntHess skoru ise ortalama 2 (range: 1-5) idi. Fischer skalası ile mortalite oranları arasında anlamlı ilişki saptandı. Ancak GKS ve HuntHess skorları ile prognostic faktörler arasında anlamlı ilişki görülmedi. Aynı şekilde yaş, cinsiyet ve anevrizma lokalizasyonlarınında mortalite ilişkisi görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma Fischer skalası ile mortalite arasında ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, subaraknoid kanama, cerrahi klipleme,

Follow-up Results of Patients Teated with Surgical Clipping Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage

Leyla Ramazanoğlu1, Ali Fatih Ramazanoğlu2, Mehmet Önen3
1Fatih Sultan Mehmet Research- Training Hospital, Neurology Department, İstanbul, Turkey
2Ümraniye Research- Training Hospital, Neurosurgery Department, İstanbul, Turkey
3Vm Medicalpark Hospital, Neurosurgery Department, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to estimate the prognosis and mortality rates of patients one year after surgical clipping of aneurysmal subarachnoid hemorrhage.
METHODS: This retrospective study included 75 patients treated with surgical clipping in multicenter neurosurgery clinics. Patients who were treated by endovascular coiling were not included in the study. Data related to the clinical status of the patients were obtained from the patient files. The HuntHess, Fisher and GCS scales were evaluated, and relationships between these scales and mortality.
RESULTS: Evaluation was made of 75 patients comprising 41 (54.7%) males and 34 (45.3%) females with a mean age of 49.4±11.5 years. The Glasgow Coma score was determined as median 14 (range, 3-15), the Fisher score as median 2 (range, 1-4) and the HuntHess score as median 2 (range, 1-5). A significant relationship was determined between the Fisher scale and the mortality rate. The GCS and HuntHess scales were not significant prognostic factors for mortality. No significant association was determined between age, gender, aneurysm location and mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study indicate a relationship between the Fisher scale and mortality.

Keywords: Aneurysm, subarachnoid hemorrhage, surgical clipping

Leyla Ramazanoğlu, Ali Fatih Ramazanoğlu, Mehmet Önen. Follow-up Results of Patients Teated with Surgical Clipping Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 101-106

Sorumlu Yazar: Leyla Ramazanoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale